MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01FA90
Toote nimetus: PHARMASIN 500 WSP 200G N1 /1145258
Toimeaine: tülosiin
Tootja: Huvepharma NV
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Pharmasin 500 WSP, 500 mg/g suukaudse lahuse pulber veistele, sigadele, kanadele ja kalkunitele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:
 
Toimeaine:
Tülosiini (tülosiintartraadina)      500 mg
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Suukaudse lahuse pulber.
Valge kuni kahvatu kollane pulber.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (vasikad), siga, kana, kalkun.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi kanadel, kalkunitel, sigadel ja vasikatel.
Kanad ja kalkunid:
Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud mükoplasmoos (CRD)
Mycoplasma synoviae põhjustatud infektsioosne sünoviit
Clostridium perfringens´i põhjustatud nekrootiline enteriit
Kalkunid:
Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud infektsioosne sinusiit
Sead:
Lawsonia intracellularis´e põhjustatud proliferatiivne enteropaatia (ileiit)
Mycoplasma hyopneumoniae ja Mycoplasma hyorhinis´e põhjustatud ensootiline pneumoonia.
Vasikad:
Pasteurella multocida ja Mycoplasma spp põhjustatud respiratoorinfektsioonid.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada munevatel kanadel ja kalkunitel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada preparaati elusvaktsiinidega vaktsineerimise ajal.
Mitte manustada teadaoleva ülitundlikkuse korral tülosiinile või teistele makroliididele.
Mitte kasutada maksakahjustusega loomadel.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Ravimi ebaõige kasutamine võib suurendada tülosiini ja teiste makroliidide suhtes resistentsete bakterite levikut.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Pharmasin 500 WSP pulbri käsitsemisel tuleks lahuse valmistamisel vältida pulbri tolmamist. Ärrituse ja sensibilisatsiooni ohu tõttu tuleb vältida pulbri või saadud lahuse sattumist nahale ja silma limaskestale. Veterinaarravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb vastav piirkond põhjalikult pesta vee ja seebiga; silmi loputada voolava veega.
Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kanda isiklikke kaitsevahendeid, maski ja kindaid.
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel tekib isutus, erüteem, nahasügelus, kõhulahtisus, pärasoole limaskesta turse ja prolaps sigadel. Ravi katkestamisel mööduvad kõrvaltoimed ravi vajamata.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimit on lubatud kasutada emistel tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Tülosiini ei soovitata manustada koos penitsilliinide, tsefalosporiinide ja linkoosamiinidega (oht antibakteriaalse toime vähenemiseks).
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks koos joogiveega.
 
Kanad (broilerid ja noorkanad)
75...100 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 150...200 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta) 3...5 ööpäeva jooksul.
 
Nekrootilise enteriidi raviks
20 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 40 mg veterinaarravimile) 3 ööpäeva jooksul.
 
Kalkunid
75...100 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 150...200 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta) 3...5 ööpäeva jooksul.
 
Sead
Ensootilise pneumoonia raviks
20 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 40 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta) 10 ööpäeva jooksul.
 
Ileiidi raviks
5...10 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 10...20 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta) 7 ööpäeva jooksul.
 
Vasikad
10...20 mg tülosiini kg kehamassi kohta (vastab 20...40 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta) kaks korda ööpäevas (= ööpäevasele annusele 20...40 mg tülosiini kg kehamassi kohta) 7...14 ööpäeva jooksul.
 
Ravimit sisaldava vee ettevalmistamisel tuleb arvestada ravitavate loomade kehamassi ja nende tegeliku ööpäevase vee tarbimisega. Vee tarbimine võib varieeruda sellistest teguritest nagu vanus, terviseseisund, tõug ja kasvatussüsteem. Et liitri joogivee kohta vajalikus koguses (mg) toimeainet lisada, tuleb teha järgnevad arvutused:
 

… mg tülosiini
 
Keskmine kehamass (kg)
 
 
kg kehamassi kohta ööpäevas
x
loomadel, keda hakatakse ravima
=
… mg tülosiini
Keskmine kogus joogivett looma kohta (liitrites)
 
liitrit joogivett

 
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Vähenenud joogivee tarbimisega loomi tuleb ravida parenteraalselt.
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
Ravi ajal ei tohi anda muud joogivett.
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Puuduvad andmed toksilisuse tunnuste tekke kohta antibiootikumi suukaudsel manustamisel kodulindudele, sigadele või vasikatele.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
           kanad               1 päev
            kalkunid            5 päeva
            sead                 2 päeva
            vasikad             14 päeva.
Mitte kasutada kanadel ja kalkunitel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: makroliidid
ATCvet kood: QJ01FA90
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Tülosiin on makroliidide hulka kuuluv antibiootikum, mis toimib peamiselt grampositiivsetesse, kuid ka osadesse gramnegatiivsetesse haigustekitajatesse (Corynebacterium, Clostridium, Erysipelothrix, Pasteurella, Brucella, Neisseria, Rickettsia, Haemophilus, Spirochaeta (Borrelia anserina,)). Preparaat toimib mükoplasmadesse (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, etc.), mis on paljude kodulindudel ja imetajatel esinevate raskete haiguste tekitajateks. Tülosiin toimib bakteriostaatiliselt, pärssides valgusünteesi (seondudes pöördumatult bakteri ribosoomi 50S alaühikule) ja mikroobirakkude kasvu ning paljunemist.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist imendub toimeaine seedetraktist, mille tulemusena saavutatakse veres ja kudedes bakteriostaatiline tase. Toimeaine metaboliseeritakse suures ulatuses maksas ja eritatakse organismist peamiselt uriini ja sapiga, toimeaine eritub ka munade ja piimaga.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Laktoosmonohüdraat.
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida plastpudel tihedalt suletuna.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valged läbipaistmatud polüpropüleen plastpudelid suurusega 655 ml, millel on “Cap in cap” tüüpi madaltihedast polüetüleenist sulgemissüsteem kaitserõngaga. Pakend: 200g plastpudelis, 1 tk pakendis.
PE/Al/PP pakend 1000 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Huvepharma NV
Uitbreidinstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1236
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna