QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01CE09 
Toote nimetus: ULTRAPEN LA 300MG/ML INJ 100ML/1097771
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Ultrapen LA, 300 mg/ml, süstesuspensioon veistele ja sigadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Prokaiinbensüülpenitsilliini 300 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,07 mg/ml,
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,07 mg/ml,
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon
Õline valge/valkjas suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Prokaiinbensüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide raviks veistel ja
sigadel.
Kasutusalad:
Respiratoorsed infektsioonid
Urinaartrakti infektsioonid
Lokaalsed infektsioonid
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte manustada intravenoosselt.
Mitte manustada väikestele herbivooridele nagu küülikud, merisead, liivahiired ja hamstrid.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte manustada subkutaanselt sigadele ja lakteerivatele lehmadele.
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta
ametlikku ja kohalikku antibiootikumide kasutamise poliitikat.
Enne kasutamist loksutada.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole
ja näidata talle käesolevat hoiatust.
Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskused on väga tõsised sümptomid ja nõuavad
viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnikord võib penitsilliini manustamine imevatele põrsastele ja nuumsigadele põhjustada mööduvat
püreksiat, oksendamist, värisemist, loidust ja tasakaaluhäireid.
Tiinetel emistel ja nooremistel on täheldatud voolust häbemest, mida võib seostada abortidega.
Kuigi Ultrapen LA on hästi talutav võib mõnikord süstekohal esineda kerget mööduvat lokaalset
reaktsiooni.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Tiinetel emistel ja nooremistel on täheldatud voolust häbemest, mida võib seostada abortidega.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada samaaegselt teiste antimikroobsete ainetega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks ja subkutaanseks kasutamiseks mittelakteerivatel veistel.
Intramuskulaarseks manustamiseks lakteerivatel veistel ja sigadel.
Soovituslik annus on 20 mg prokaiinbensüülpenitsilliini kg kehamassi kohta, mis vastab 1ml Ultrapen
LA süstesuspensioonile 15 kg kehamassi kohta.
Kui kliinilised tunnused püsivad, korrata annust 72 tunni pärast.
Maksimaalselt võib ühte süstekohta manustada kuni 15 ml süstesuspensiooni.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida
alaannustamist.
Enne kasutamist loksutada.
Enne iga annuse võtmist puhastada kork. Kasutada kuiva steriilset nõela ja süstalt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Subkutaansel manustamisel:
Veis: liha ja söödavad koed: 13 päeva
Intramuskulaarsel manustamisel:
Veis: liha ja söödavad koed: 21 päeva
piim: 8 päeva (192 tundi)
Siga: liha ja söödavad koed: 10 päeva
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Beetalaktamaastundlikud penitsilliinid
ATCvet kood: QJ01CE09
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Penitsilliin G on beetalaktaamantibiootikum, mille struktuur sisaldab kõikidele penitsilliinidele omast
beetalaktaam- ja tiasoliinringi.
Penitsilliin G toimib järgnevatesse grampositiivsetesse bakteritesse:
Streptococcus, Arcanobacterium, Erysipelothrix, Clostridia ja Streptococcus, kuid piiratud
efektiivsusega gramnegatiivsetesse bakteritesse, erandiks väga nõudlik gramnegatiivne aeroob
Pasteurella spp.
Beetalaktaamantibiootikumid pärsivad bakteriraku seina moodustamist, sekkudes peptidoglükaani
sünteesi viimasesse staadiumi. Nad inhibeerivad transpeptidaasensüümide aktiivsust, mis katalüüsivad
rakuseina formeerivate glükopeptiidpolümeeride seondumist. Neil on küll bakteritsiidne toime, kuid
lõhustavad ainult kasvavaid rakke.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast manustamist imendub prokaiinpenitsilliin süstekohast kiiresti, saavutades veistel subkutaansel
manustamisel kontsentratsiooni maksimumi (Cmax) 3,9 μg/ml 4,5 tunniga. Intramuskulaarsel
manustamisel saavutatakse veistel Cmax 1,3 μg/ml 4 tunniga ning sigadel Cmax 2,1 μg/ml 3 tunniga.
Penitsilliini eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 16 tundi veistel ja 7,5 tundi sigadel pärast
intramuskulaarset manustamist ning 8,5 tundi veistel pärast subkutaanset manustamist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Alumiiniumstearaat
Propüleenglükooldikaprülaat/dikapraat
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi klaasviaal, mis on suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakend. 50 ml 1 tk pakendis.
100 ml 1 tk pakendis
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works
Newry BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1227
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna