QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01CA04
Toote nimetus: BIMOXYL LA INJ. 100ML N1/ 1097423
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: Bimeda Chemicals Export
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bimoxyl LA, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele ja lammastele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab: 
Toimeaine:
Amoksitsilliin (trihüdraadina)........................................................... 150 mg
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Veis, siga, lammas.
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonid.
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Mitte manustada intravenoosselt või intratekaalselt (kõvakestaalusi).
Mitte manustada väikestele rohusööjatele (herbivooridele).
Mitte kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral penitsilliinide või toimeaine suhtes.
 
4.4.         Erihoiatused
 
Ei ole teada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristreaktsioonidele tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Nimetatud ainete suhtes tekkinud allergilised reaktsioonid võivad mõnikord olla tõsised.
 
Inimesed, kes on amoksitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
 
Kui pärast kontakti preparaadiga tekivad haigusnähud (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga ja näidata arstile infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskus kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi. Pärast ravimi manustamist pesta hoolikalt käed.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Preparaat võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) ja seda ei tohiks kasutada penitsilliinide suhtes teadaolevalt allergilisel loomal.
 
Süstekohal võivad esineda mööduvad lokaalsed reaktsioonid.
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Nagu kõigi teiste antibiootikumide puhul, tuleb preparaati kasutada ettevaatusega tiinuse ja laktatsiooni ajal. Puuduvad tõendid, et amoksitsilliini kasutamine tekitaks mingit erilist ohtu emaloomale või lootele.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Lihasesiseseks manustamiseks veistel, lammastel, sigadel.
 
Annus: 1 ml süstesuspensiooni 10 kg kehamassi kohta (150 mg amoksitsilliini 10 kg kehamassi kohta).
 
Manustamise sagedus: ühekordne korduv annus manustada 48 tunni järel.
 
Maksimaalne ravimikogus ühte süstekohta:
veised: 20 ml; lambad: 4 ml; sead: 5 ml.
Suuremad ravimi kogused tuleb süstida erinevatesse süstekohtadesse.
 
Süstekohta tuleb pärast süstimist masseerida.
 
Enne kasutamist tuleb viaali korralikult loksutada. Kasutada süstesuspensiooni võtmiseks kuiva steriilset nõela, et vältida amoksitsilliini hüdrolüüsi. Enne iga annuse võtmist puhastada kummikork desinfitseeriva lahusega.
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Amoksitsilliini ohutusnäitajad on sarnased teistele penitsilliinidele: toksilisus on väga madal, välja arvatud loomadel, kellel on spetsiifiline allergia beetalaktaamide suhtes. Vastavate loomaliikidega läbiviidud taluvusuuringud tavalisest soovitatavast annusest kaks korda suurematega ei põhjustanud kõrvaltoimeid.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
 
Veised: lihale ja söödavatele kudedele 18 päeva
              piimale 3 päeva.
 
Lambad:              lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
Mitte manustada lammastele, kelle piima kasutatakse inimtoiduks.
 
Sead:                     lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Laia toimespektriga penitsilliinid
ATCvet kood: QJ01CA04
Amoksitsilliin on laia toimespektriga antibiootikum penitsilliinide grupist, mis omakorda kuulub beetalaktaamide gruppi.
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Beetalaktaamide toimemehhanism seisneb bakteriraku seina sünteesi pärssimises. Seega on need ravimid efektiivsemad siis, kui toimub bakteriraku seina süntees. Suurte annuste juures omavad penitsilliinid lisaks bakteritsiidset toimet bakteriraku sees ja võivad mõjutada puhkefaasis olevaid baktereid.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Beetalaktaamantibiootikumid erituvad üldiselt kiiresti ja muutumatul kujul uriiniga. Süstesuspensiooni kasutamine pikendab aega, mille jooksul püsivad veres ja kehavedelikes efektiivsed kontsentratsioonid.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Alumiiniumditristearaat
Glütseroolmonokaprülaat I tüüpi
Propüleenglükooldikaprülokapraat
 
6.2.      Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistvast klaasist (I ja II tüüpi) viaalid, suletud bromobutüülist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 100 ml.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bimeda Chemicals Export
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
 
1395
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.05.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2011 
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Kasutaja
Salasõna