QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01CA04
Toote nimetus: SURAMOX 50% PORC PLV 1000G / 1309700
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Suramox, 500 mg/g suukaudse lahuse pulber sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks gramm suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:
 
Toimeaine:
Amoksitsilliini (trihüdraadina) 500 mg
 
Abiaine:
Vanilliin 0,01 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Suukaudse lahuse pulber.
Valge kuni peaaegu valge, kergelt teraline pulber.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide
põhjustatud infektsioonide ravi sigadel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide või teiste beetalaktaamide suhtes.
Mitte kasutada tõsiste neerufunktsioonihäiretega loomadel, k.a anuuria ja oliguuria.
Mitte kasutada β- laktamaasi tootvate bakterite olemasolu korral.
Mitte kasutada jäneselistel ja närilistel, nt küülikutel, merisigadel, hamstritel ja liivahiirtel.
Mitte kasutada mäletsejalistel või hobustel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Juhul kui loomad ei tarbi piisavalt ravimit sisaldavat vett, tuleb neid ravida parenteraalselt.
 
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust amoksitsilliinile.
 
Kui tundlikkuse testid näitavad eeldatavat efektiivsust, peaks kasutama esimese valiku ravina kitsa toimespektriga antimikrobiaalset ravi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
·         Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
·         Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes, või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
·         Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
·         Kasutada lahuse valmistamise ajal maski ja kindaid.
·         Kasutada lahuse manustamisel kindaid.
·         Ravimiga kokku puutunud nahka tuleb pesta.
·         Lahuse valmistamise ajal tuleb vältida preparaadi saastumist.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad tekitada manustamise järgselt ülitundlikkust. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid olla tõsised.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud amoksitsilliini teratogeenset, embrüotoksilist ega maternotoksilist toimet. Veterinaarravimi ohutus tiinele või lakteerivale emisele ei ole tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Amoksitsilliini bakteritsiidset toimet neutraliseerivad samaaegselt manustatud bakteriostaatilise toimega ravimid.
Mitte kasutada koos neomütsiiniga, sest see blokeerib suukaudselt manustatava penitsilliini imendumise.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudselt joogiveega.
 
20 mg amoksitsiliini (trihüdraadina) kg kehamassi kohta päevas pideva manustamisena, (st 400 mg preparaati/10 kg kehamassi kohta/päevas) 5 päeva jooksul suukaudselt joogiveega.
Enne kasutamist raputada pakendit hoolikalt.
Pulber lahustada enne väheses koguses vees, seejärel lahjendada joogiveega. 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist. Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb Suramox’i kontsentratsiooni vastavalt kohandada.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Soovitatud annuste kuni 5-kordsel ületamisel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Liha ja söödavad koed: 14 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: laia toimespektriga penitsilliinid
ATCvet kood: QJ01CA04
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Amoksitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin, mida saadakse 6 APA tuumast (6 amino-penitsilliin happest). See on laia toimespektriga antibiootikum, mis toimib bakteritsiidselt grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse bakteritesse, eriti sigadelt isoleeritud Actinobacillus pleuropneumoniae-sse.
 
Amoksitsilliin toimib rakuseina sünteesi inhibeerivalt või rakuseina lammutavaid ensüüme aktiveerivalt (bakteritsiidne toime).
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Sigadel tekib toimeaine plasmakontsentratsioon 2,0 µg/ml 1,8 tunni möödudes pärast Suramox’i joogiveega manustamist annuses 20 mg/kg. Ravimi korduvmanustamine ei tekita ravimi kuhjumist. 
Amoksitsilliini keskmine absoluutne biosaadavus vedelsöödas on 12%.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Naatriumglütsiinkarbonaat
Kolloidne veevaba räni
Vanilliin
Naatriumheksametafosfaat
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 päeva.
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kõrgtihedusega polüetüleenpurk/tünn, suletud hermeetiliselt termopitseeritud alumiiniumpolüetüleen kinnisega ja kaetud kattekorgiga. Pakend: 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g, 1500g, 3000g.
500g, 1000g ja 2000 g mitmekihilised (madala tihedusega polüetüleen / alumiinium / polüetüleentereftalaat) püstiseisvad korduvsuletavad kotid.
3000 g mitmekihilised (madala tihedusega polüetüleen / alumiinium / polüetüleentereftalaat) püstiseisvad korduvsuletavad sangaga kotid.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Virbac S.A.
1ère avenue - 2065 m L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1503
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
29.02.2008 / 25.02.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
Kasutaja
Salasõna