KINOLOONI DERIVAADID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID
- INFEKTSIOONIVASTASED RAVIMID
TETRATSÜKLIINID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
KINOLOONI DERIVAADID
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
AMINOGLÜKOSIIDID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
AMFENIKOOLID
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
- MUUD HOOLDUSVAHENDID LEMMIKLOOMADELE
- DIUREETIKUMID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD HOBUSTELE
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01MA92
Toote nimetus: ADVOCIN 180 50ML/1130409
Toimeaine: danofloksatsiin
Tootja: Zoetis Belgium S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Advocin 180, 180 mg/ml, süstelahus veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab
Danofloksatsiini 180,00 mg
(ekvivalentne 228,43 mg/ml danofloksatsiinmesülaadiga)
 
Abiained:
Fenool 2,50 mg
Monotioglütserool 5,00 mg
Abiained qsp 1 ml
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veised:
Danofloksatsiinile tundlike Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Histophilus somni
põhjustatud hingamisteede haiguse raviks veistel. Danofloksatsiinile tundliku Escherichia coli
põhjustatud ägeda mastiidi raviks veistel.
 
Vastsündinud vasikad:
Danofloksatsiinile tundliku Escherichia coli põhjustatud seedetrakti infektsioonide raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb teadaolev ülitundlikkus toimeainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Aretuspullidel preparaadi ohutust hinnatud ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Pidev ühe antibiootikumiklassi kasutamine võib põhjustada bakterite resistentsuse teket. Võib tekkida
ristresistentsus fluorokinoloonidele. Fluorokinoloonide kasutamine peab põhinema tundlikkuse testimisel ja arvestama kohalikke antibiootikumide kasutamise nõudeid. On mõistlik jätta fluorokinoloonide kasutamine juhtudeks, mil haigustekitajad on resistentsed teiste antibootikumide
klasside suhtes. Gram-positiivsete tüvede vastast tõhusust ei ole tuvastatud.
Suurtes doosides manustatuna on fluorokinoloonid tekitanud liigesekõhrede erosiooni. Seetõttu tuleb
neid doseerida väga täpselt ja preparaadi kasutamisel liigesehaiguste või kõhre kasvu häiretega
loomadel peab olema ettevaatlik.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on kinoloonide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Pärast kasutamist pesta käed.
Ravimi sattumisel nahale pesta viivitamatult seebi ja veega.
Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi koheselt puhta veega.
Manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harva võib tundlikel loomadel pärast ravimi süstimist tekkida kohene või hiline anafülaktiline
šokk. Preparaadi nahaalune manustamine tekitab süstekohta ümbritsevas koes mõõduka
põletikureaktsiooni, millest tulenevad kahjustused võivad püsida kuni 30 päeva.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringutel laborloomadega on ilmnenud kõrvatoimed sigivusele. Suurte dooside (100-200
mg/kg/päevas) manustamisel täheldati rottidel loote hilinenud luustumise ja ajuvatsakeste laienemise
tõusu. Suure doosi saanud emasloomad andsid vähem elusaid järglasi pesakonna kohta ning ebasoodne mõju oli ka järglaste sünnikaalule ja ellujäämusele.
Selle preparaadi ohutust tiinetele lehmadele ei ole hinnatud. Preparaadi kasutamine tiinuse ajal ei ole
soovitatav.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Preparaati manustatakse üks kord doosis 6 mg kg kehamassi kohta (1 ml 30 kg kehamassi kohta)
subkutaanselt või intravenoosselt.
Kui hingamisteede või seedetrakti haiguse kliinilised nähud ei kao 48 tunni jooksul pärast esimest
manustamist, võib manustada täiendava doosi 6 mg kg kehamassi kohta.
Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis ja hinnata vastust ravile 48 tunni jooksul.
Veiste ägeda mastiidi raviks manustatakse preparaati üks kord doosis 6 mg kg kehamassi kohta (1 ml
30 kg kehamassi kohta) subkutaanselt või intravenoosselt. Kliinilisi nähte peab hoolikalt jälgima ja
vajadusel kasutama toetavat ravi. Kui ägeda mastiidi nähud ei kao 36...48 tunni jooksul pärast esmast
süstimist, on ravistrateegia vaja üle vaadata. Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis
ja hinnata vastust ravile 36...48 tunni jooksul.
Raskematele kui 450 kg loomadele tuleb ravimi kogus jagada selliselt, et subkutaanse manustamise
korral ei süstitaks ühte kohta rohkem kui 15 ml.
Mitmele lehmale ühest viaalist ravimi doseerimise korral soovitatakse kasutada aspiratsiooninõela, et
vältida korgi korduvat perforeerimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Manustamisel kolmekordses terapeutilises doosis (18 mg kg kehamassi kohta) täheldati nina ja
silmade limaskestade punetust ja söömuse vähenemist. Suuremates doosides ja pikemaajalisel
manustamisel esines liigesekõhre kahjustusi, mõnedel loomadel pareesi, ataksiat ja nüstagmi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva
Piimale: 4 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: fluorokinoloonid.
ATC vetkood: QJ01MA92
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Danofloksatsiin on sünteetiline fluorokinoloonide hulka kuuluv antimikrobiaalne aine, millel on tugev
in vitro toime kõige sagedamini veiste hingamisteede ja seedetrakti haigusi ning veiste ägedat mastiiti
põhjustavatesse bakteritesse: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somnus ja
Escherichia coli.
Danofloksatsiini antimikrobiaalne toime põhineb mikroobide DNA güraasi ja topoisomeraas IV
inhibeerimisel. Inhibeeriv toime avaldub ensümaatilise protsessi teises faasis, takistades lõhustamise ja
taasühendamise reaktsioone. Nagu ka teised fluorokinoloonid, tekitab danofloksatsiin DNA ja
ensüümi lagunematu kompleksi. Selle tulemusena DNA replikatsioon ja transkriptsioon lakkab. On
täheldatud ka bakteritsiidset toimet statsionaarses kasvufaasis bakteritele.
Kuigi igas antimikroobsete ravimite klassis on võimalik ristresistentsuse teke, on fluorokinoloonide
spetsiifilise toimimisviisi tõttu ristresistentsuse teke teiste peamiste rakuseinale või valgusünteesile
toimivate antibiootikumidega ebatõenäoline.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Advocin 180 imendub süstekohast kiiresti ja ekstensiivselt, biosaadavus on umbes 90%.
Danofloksatsiin metaboliseerub halvasti ja väljutatakse nii neerude kui maksa kaudu. Ilmnenud on
eliminatsioonikineetika erinevus preruminantide (poolväärtusaeg 12 tundi) ja ruminantide
(poolväärtusaeg 4 tundi) vahel. Kõrged ravimikontsentratsioonid saavutatakse kopsus, soolestikus ja
lümfikoes. Ühekordse nahaaluse manustamise järel doosis 6 mg kg kehamassi kohta saavutatakse
kõrgeimad kontsentratsioonid plasmas ja kudedes ühe kuni kahe tunni jooksul, kusjuures
kontsentratsioon kopsude ja soolestiku kudedes on umbes neli korda kõrgem kontsentratsioonist
plasmas. Advocin 180 doosi valik põhines danofloksatsiini kontsentratsioonist sõltuva hingamisteede
ja seedetrakti patogeenide vastase bakteritsiidse aktiivsuse optimeerimisel.
Danofloksatsiini keskmine kontsentratsioon piimas oli pärast ühekordset subkutaanset manustamist
4,61 μg/ml 8 tunni pärast ja 0,2 μg/ml 24 tunni pärast.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Fenool
Monotioglütserool
Vesinikkloriidhape
Süstevesi
Lämmastik
2-pürrolidoon
Povidoon K 15
Magneesiumoksiid
Naatriumhüdroksiid
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend
I tüüpi merevaiguvärvi klaaspudel
Klorobutüülkork
Polüpropüleenkattega alumiiniumkinnitus
Müügipakendid
Karp ühe 50 ml pudeliga
Karp ühe 100 ml pudeliga
Karp ühe 250 ml pudeliga
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Pfizer Animal Health MA EEIG
Ramsgate Road
Sandwich, Kent, CT13 9NJ
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 1167
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
05.12.2003/18.06.2009
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2009
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna