SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01EW18
Toote nimetus: TRIMERAZIN TBL N270 / 1115750 ( RT)
Toimeaine: sulfamerasiin + trimetoprim
Tootja: Polfa
Kuuluvus: Retseptiga

 Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.

PAKENDI INFOLEHT
 
1.   VETERINAARPREPARAADI NIMETUS
 
Trimerazin Tablets
 
2.   TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
 
Toimeained:
1 tablett sisaldab:
Trimetoprim    400 mg
Sulfamerasiin   400 mg
 
3.   MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA
 
Müügiloa hoidja:
Polfa
Ponjatski 5
Grozisk Mazovetsk
Poola
 
4.   LOOMALIIGID
 
Veis (vasikas), hobune (varss), lammas, siga.
 
5.   NÄIDUSTUSED
 
Trimetoprimi ja sulfamerasiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud seedetrakti,
kuseteede ja hingamiseteede infektsioonid.
 
6.   ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI
 
Üks tablett 15 kg kehamassi kohta. Päevane doos manustatakse korraga või jagatakse kaheks ja antakse
iga 12 tunni järel. Ravi jätkatakse kuni 2 päeva peale haigussümptomite kadumist.
 
7.   MANUSTAMISVIIS JA –TEE
 
Suukaudseks manustamiseks.
Tablette võib manustada koos söödaga või segatuna veega, piimaga või piimatoodetega.
 
8.       TÄPNE KASUTUSJUHEND
 
V.t. punkt 6
 
9.   VASTUNÄIDUSTUSED
 
Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud toimeaainete suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel on maksa või neeru parenhüümi kahjustus.
Mitte manustada loomadelel, kellel on hüübimishäired.
 
10.   KÕRVALTOIMED
 
Ravitud loomadel võib esineda kritalluuriat, neerukoolikat, hematuuriat, hüübivushäireid, kõhulahtisust ja
nahasügelust.
 
11.   KEELUAJAD
 
Lihale: 15 päeva.
 
12.   SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 
13.   ERIHOIATUSED
 
Kolibakterioosi korral on vajalik resistentsuse välistamiseks teostada antibiogramm.
 
14.   ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE
 
Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
15.   PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2000
 
16.   LISAINFORMATSIOON
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
 
OÜ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Tel: 800 9000
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna