TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RF82
Toote nimetus: SPECIORLAC IMM DC N4/1102936
Toimeaine: spiramütsiin + neomütsiin
Tootja: Merial S.A.S.

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Speciorlac, intramammaarsuspensioon veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 udarasüstal (5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:
Toimeained:
Spiramütsiini 1 200 000 RÜ
Neomütsiini (sulfaadina) 100 000 RÜ
 
Abiained:
Polüvidoon, alumiiniummonostearaat, vedel parafiin.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Tihke, valge kuni kollakas homogeenne suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae ja Streptococcus
uberis`e
põhjustatud kliinilise mastiidi raviks kinnisperioodil.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) spiramütsiini ja neomütsiini või ravimi
ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse
uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi)
epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on spiramütsiini ja/või neomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Toimeainete madala toksilisuse ja preparaadi manustamisviisi tõttu ei ole teada teisi
kõrvaltoimeid kui ülitundlikkusreaktsioonid.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet.
 
Laktatsioon:
Preparaat on ettenähtud kasutamiseks kinnisperioodil.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ravimi süsteemne imendumine udarast on minimaalne, seega on koostoimete tekkimise
võimalus väike.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu (5g
intramammaarsuspensiooni)
vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.
Enne ravimi manustamist nisad hoolikalt puhastada ja desinfitseerida.
Vältida süstlaotsiku saastumist.
Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada sobivat nisakastutuslahust või nisaspreid.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vältida ravimi üleannustamist.
Üleannustamine võib pikendada piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluaegasid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.
Piimale: 50+3 päeva.
Kui lehm poegib enne 50 päeva möödumist ravimi manustamisest, ei tohi piima inimtoiduks
kasutada enne, kui ravimi manustamisest on möödas 50+3 päeva.
Üle 50-päeva pikkuse kinnisperioodiga lehmade piima võib inimtoiduks kasutada 3 päeva
pärast
poegimist.
 
5. FARMAKOLOOGILISED IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Makroliidid, kombinatsioonid koos teiste antibakteriaalsete
ainetega
ATC-vet kood: QJ51RF82
Spiramütsiin on makroliidide rühma kuuluv antibiootikum, mis on ekstraheeritud
Streptomyces ambofaciens`i kultuurifiltraatidest.
Bakterite valgusüntees pärsitakse ribosoomide fikseerimisega.
Spiramütsiin on aktiivne peamiselt grampositiivsete bakterite vastu, vähemal määral
gramnegatiivsete vastu.
Spiramütsiin on bakteriostaatiline antibiootikum, suurtes kontsentratsioonides võib toimida
ka bakteritsiidselt. Intramammaarselt manustades imendub spiramütsiin vereringesse ja
fikseerub suures ulatuses udarakoesse, mis piirab jaotumist mujale organismi. Ekskretsioon
toimub sapi, sülje, uriini ja piima kaudu.
Neomütsiin on aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum, mida toodetakse Streptomyces
fradiae ja Streptomyces roseoflavus`e poolt.
Neomütsiin kujutab endast kolme komponendi: neomütsiini A, B ja C kompleksi. Neomütsiin
toimib bakteritsiidselt peamiselt gramnegatiivsetesse bakteritesse ning mõnedesse stafülokoki
tüvedesse. Pärast intramammaarset manustamist toimub neomütsiini passiivne
difundeerumine verre. Neomütsiin fikseerub suures ulatuses udarakoesse.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Polüvidoon
Alumiiniummonostearaat
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Karbis 4 x 5g polüetüleensüstalt.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
MERIAL SAS
29, Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1458
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
02.03.2007/20.12.2013
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna