QJ01A TETRATSÜKLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01AA06
Toote nimetus: TETROXY LA INJ. 100ML / 1277940
Toimeaine: oxytetracycline
Tootja: Bimeda Chemicals Export
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Tetroxy L.A., 200 mg/ml, süstelahus veistele, lammastele, sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
 
1 ml süstelahust sisaldab oksütetratsükliini (oksütetratsükliindihüdraadina) 200 mg 
 
Abiained:
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 2,7 mg/ml
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus
Selge, kollane kuni merevaikkollane iseloomuliku lõhnaga lahus. 
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Veis, lammas, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada lammaste raviks, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada koertel, kassidel ja hobustel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb neeru- või maksatalitlushäireid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust oksütetratsükliini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused 
 
Pikaajaline infektsioonivastaste ravimite kasutamine võib põhjustada ravimile mittetundlike organismide superinfektsiooni.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on tetratsükliinide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Vältida ravimi silma sattumist. 
Ravimi sattumisel silma või nahale pesta koheselt rohke veega.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Süstekohas võib täheldada mööduvaid paikseid reaktsioone.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitatav.
Tetroxy L.A. kasutamine hammaste arengu perioodil, s.h ka hilise tiinuse ajal, võib viia hammaste värvuse muutuseni. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Tetroxy L.A.’d ei tohi lahjendada kaltsiumisoolasid sisaldavate lahustega, sest see põhjustab sadestumist. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
 
Tetroxy L.A.’d manustada intramuskulaarselt annuses 1 ml/10 kg kehamassi kohta, mis on võrdväärne 20 mg oksütetratsükliiniga/kg kehamassi kohta. 
 
Soovitatav on mitte manustada ühte süstekohta alljärgnevatest suuremaid koguseid:
Veised, lambad, sead: 10 ml
Sead alla 10 kg kehamassiga: 1 ml (maksimum annus)
 
Efektiivne kontsentratsioon vereseerumis püsib veistel kuni 72 tundi ja sigadel ning lammastel 48 tundi. 
Kuna Tetroxy L.A. manustamine ülalnimetatud annustes tekitab efektiivse kontsentratsiooni vereseerumis pikaks ajaks, piisab tavaliselt ühekordsest manustamisest. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Liha ja söödavad koed: veis, lammas 28 päeva, siga 21 päeva.
Piim: 7 päeva.
Mitte kasutada lammaste raviks, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: tetratsükliinid
ATCvet kood: QJ01AA06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tetroxy L.A. on mitmeannuseline süsteravim, mis sisaldab oksütetratsükliini dihüdraati magneesiumkompleksina (Ph. Eur), mis vastab 200 mg oksütetratsükliinile/ml-s. 
Oksütetratsükliin on laia toimega antibiootikum, mis kuulub tetratsükliinide gruppi. Terapeutilises kontsentratsioonis on oksütetratsükliin bakteriostaatiline, kuid suuremates kontsentratsioonides võib muutuda bakteritsiidseks. 
Oksütetratsükliini ja teiste tetratsükliinide toime seisneb kasvava ja reprodutseeriva bakteriraku valkude ja RNA sünteesi häirimises.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Preparaat on pikaajalise toimega ja mõeldud manustamiseks ühekordse annusena, mis aitab hoida terapeutilist taset seerumis kuni kolm päeva. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Povidoon K-17
N-metüülpürrolidoon
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 
Raske magneesiumoksiid 
Monoetanoolamiin 
Soolhape 
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Tetroxy L.A.’d ei tohi manustada koos kaltsiumisooladega, sest see põhjustab sadestumist.  
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml, merevaigukollased II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummist korgiga ja kaetud sileda alumiiniumsulguriga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Bimeda Chemicals Export 
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1524
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.09.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
juuli 2015
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
Kasutaja
Salasõna