QJ01A TETRATSÜKLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01AA06
Toote nimetus: OXIPRA-20 LA 100ML / 1148352
Toimeaine: oxytetracycline
Tootja: Hipra Laboratorios S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Oxipra-20 L.A, 200 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Oksütetratsükliini 200 mg, mis vastab 220 mg oksütetratsükliindihüdraadile
 
Abiained:
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat……………………………………………………..10 mg
N,N-Dimetüülatsetamiid……………………………………………………………….467 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga ja lammas.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste raviks
veistel, sigadel ja lammastel: anaplasmoos, hingamisteede infektsioonid, keratokonjunktiviit,
mastiidi-metriidi-agalaktia sündroom (MMA).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb neeru- või maksatalitlushäireid.
Mitte kasutada koos bakteritsiidsete antibiootikumidega.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mitte manustada rohkem kui 10 ml ühte süstekohta.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Intramuskulaarne süst võib olla valulik, kutsudes esile turset süstekohal, mis kaob
iseeneslikult 22 päeva jooksul.
Ülitundlikel loomadel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte kasutada koos bakteritsiidsete antibiootikumidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks:
 
Veised ja lambad: 20 mg oksütetratsükliini 1kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml Oxipra-
20 L.A.’le 10 kg kehamassi kohta.
 
Sead: 20 mg oksütetratsükliini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml Oxipra-20 L.A.’le 10
kg kehamassi kohta. Vajadusel võib ravimenetlust korrata 36 tunni pärast.
Mitte manustada rohkem kui 10 ml ühte süstekohta.
Õige doosi kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et
vältida aladoseerimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kuigi tetratsükliinid on madala toksilisusega võivad üledoseerimise puhul tekkida loomadel
seedehäired.
Eelnenud neeruhaigusega loomadel võib oksütetratsükliini üledoseerimise tagajärjel tekkida
tõsine maksa-neerupuudulikkus.
 
4.11. Keeluajad
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 22 päeva.
Lehmapiim: 84 tundi (7 lüpsi).
Lambapiim: 96 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Tetratsükliinid
ATCvet kood: QJ0QAA06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tetratsükliinid on bakteriostaatilised antibiootikumid, mis pärsivad valkude sünteesi bakteri
rakus, seondudes bakteriaalse ribosoomi 30S alaühiku RNAm fosfaatrühmadega
kelantsidemete abil.
Oksütetratsükliini toimespekter:
Grampositiivsed (+) ja gramnegatiivsed (-) bakterid:
- Tundlikud:
(+): Streptococcus ja Clostridium
(-): Brucella, Haemophilus ja Klebsiella
- Vähetundlikud:
(+): Corynebacterium ja Bacillus anthracis
(-): E. coli, Pasteurella, Salmonella
- Resistentsed:
(+): Proteus, Staphylococcus
(-): Pseudomonas, Aerobacter aerogenes, Shigella
Resistentsus areneb tavaliselt ristresistentsusena teiste tetratsükliinidega.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Tavaliste oksütetratsükliini süstelahuste märgatav plasmakontsentratsioon püsib umbes 24
tunni jooksul pärast süstimist. Pika toimega süstelahuse toimiv kontsentratsioon veres ja
kudedes püsib kuni 5 päeva.
Pärast pikatoimelise oksütetratsükliini süstelahuse intramuskulaarset manustamist tõuseb
vereplasma oksütetratsükliini kontsentratsioon kiiresti, kuigi piiratud tasemeni. Maksimaalne
kontsentratsioon (umbes 4 μg/ml) seerumis saavutatakse 60 kuni 90 minuti pärast ja kestab
ligikaudu 12 tundi; siis hakkab tase vereplasmas langema, selle poolväärtusaeg on 20 tundi.
Seetõttu leidub oksütetratsükliini veres isegi 144 tundi pärast süstimist.
Tetratsükliinid seonduvad plasmaproteiinidega pöörduvalt (umbes 25%) ja jaotuvad üle kogu
organismi, kontsentreerudes peamiselt neerudesse, maksa, põrna ja kopsudesse ning luu
moodustumise piirkondadesse. Madalam kontsentratsioon tekib piimas, süljes ja silma
vesivedelikus. Tetratsükliin läbib platsentaarbarjääri.
Väga harva võivad tetratsükliinid pääseda aju- ja seljaajuvedelikku, seda vaid
ajukelmepõletiku korral.
Tetratsükliinid väljutatakse peamiselt uriini ja roojaga. Neerukaudne ekskretsioon toimub
glomerulaarse filtratsiooni teel. Kõrgeimad kontsentratsioonid on uriinis 2…8 tundi pärast
manustamist. Roojaga väljub 10% manustatud doosist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Magneesiumkloriid
Etanoolamiid
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
N,N-dimetüülatsetamiid
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte manustada koos kaltsiumisooladega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml klaasviaal (II tüüp), mis on suletud alumiiniumkapsliga ja kaetud elastomeerkorgiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva, 135.
17170-Amer (Girona)
Hispaania
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1225
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
26.03.04 / 19.01.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2009
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna