QJ01A TETRATSÜKLIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01AA02
Toote nimetus: DOXX-SOL 50% PLV 1000G N1 / 1633979
Toimeaine: doksütsükliin 
Tootja: Huvepharma NV 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Doxx-Sol, 500 mg/g pulber joogivees/piimas manustamiseks vasikatele vatsaseede eelsel perioodil,
sigadele ja kanadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1g pulbrit sisaldab:
 
Toimeaine:
500 mg doksütsükliinhüklaati (mis vastab 433 mg doksütsükliinile)
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Pulber joogivees/piimas manustamiseks.
Kollakas pulber. Vees lahustunult selge lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), siga, kana, (broilerid, aretuskanad, noorkanad).
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Doksütsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud hingamisteede ja seedetrakti järgnevate nakkuste
ravi.
Veised (vasikad vatsaseede eelsel perioodil):
- Pasteurella spp., Streptococcus spp., Trueperella pyogenes, Histophilus somni ja Mycoplasma spp.
põhjustatud bronhopneumoonia ja pleuropneumoonia.
Sead:
- Pasteurella multocida ja Bordetella bronchiseptica põhjustatud atroofiline riniit;
- Pasteurella multocida, Streptococcus suis ja Mycoplasma hyorhinis põhjustatud bronhopneumoonia;
- Actinobacillus pleuropneumoniae põhjustatud pleuropneumoonia.
Kanad (broilerid, aretuskanad, noorkanad):
- Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum ja Bordetella avium põhjustatud
hingamisteede haigused;
- Clostridium perfringens ja Clostridium colinum põhjustatud enteriit.
 
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada raske maksa- või neerupuudulikkusega loomadele.
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Arvestades bakterite doksütsükliinitundlikkuse varieeruvust (sõltuvalt ajast ja geograafilisest piirkonnast),
tuleks kindlasti võtta farmi haigetelt loomadelt/lindudelt proovid mikroorganismide
antibiootikumitundlikkuse määramiseks. Kanadelt isoleeritud E. coli kõrge resistentsus tetratsükliinidele
on tõendatud. Seetõttu tuleb ravimit kasutada E. coli põhjustatud haiguste raviks ainult pärast
antibiootikumitundlikkuse määramist. Mõnes EL-i riigis on teatatud ka tetratsükliinidele resistentsetest
sigade hingamisteede patogeenidest (A. pleuropneumoniae, S. suis) ja vasikate patogeenidest (Pasteurella
spp). Sihtpatogeeni täielik hävitamine ei ole alati võimalik ja seetõttu tuleb ravi rakendada koos heade
pidamistingimustega, nagu hea hügieen, piisav ventilatsioon ja loomaruumi üleasustuse vältimine.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kokkupuutel naha või silmadega (pulbri ja lahuse kujul) või pulbri sissehingamisel võib ravim põhjustada
kontaktdermatiiti ja/või ülitundlikkusreaktsioone.
Inimesed, kes on tetratsükliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Veterinaarravimi manustamisel kanda veekindlaid kindaid (nt kummist või lateksist) ja sobilikku
kaitsemaski (nt ühekordne poolmask-respiraator, mis vastab Euroopa standardile EN149).
Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua või suitsetada. Ravimi sattumisel silma või nahale
loputada piirkonda rohke puhta veega ja ärrituse tekkimisel pöörduda arsti poole. Pärast ravimi
käsitsemist pesta kohe käed ja ravimiga kokkupuutunud nahk.
Kui kokkupuutel ravimiga tekib nahalööve või muu sarnane sümptom, pöörduda kohe arsti poole ja
näidata talle seda hoiatust. Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised
sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Nagu kõigi tetratsükliinide puhul, võib harva esineda allergilisi reaktsioone ja valgustundlikkust.
Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ravi lõpetada.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Doksütsükliin ladestub arenevas luukoes seetõttu tuleks ravimi kasutamist tiinuse ja laktatsiooni ajal
vältida.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
Ravimi ohutust emistel tiinuse või laktatsiooni ajal ei ole näidatud.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte kasutada koos bakteritsiidsete antibiootikumidega, nagu penitsilliinid ja tsefalosporiinid.
Tetratsükliinid võivad siduda katioone (nt Mg, Mn, Fe ja Al) ja vähendada sellega biosaadavust
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks piimas ja/või joogivees.
 
Veised (vasikad vatsaseede eelsel perioodil): kasutamiseks piimaasendajas
10 mg doksütsükliinhüklaati kg kehamassi kohta päevas, mis vastab 20 mg
ravimile kg kehamassi kohta, 3–5 järjestikusel päeval, jagatuna kaheks
manustamiskorraks.
 
Sead: joogivees manustamiseks
10 mg doksütsükliinhüklaati kg kehamassi kohta päevas, mis vastab 20 mg
ravimile kg kehamassi kohta, 3–5 järjestikusel päeval.
 
Kanad (broilerid, aretuskanad, noorkanad): joogivees manustammiseks
25 mg doksütsükliinhüklaati kg kehamassi kohta päevas, mis vastab 50 mg
ravimile kg kehamassi kohta, 3–5 järjestikusel päeval.
Joogiveega manustamisel tuleb ravimi täpne päevane kogus arvutada vastavalt soovituslikule annusele ja
ravi vajavate loomade arvule ja kaalule järgmise valemi järgi.
 
mg ravimit / kg                    x             ravi vajavate loomade
kehamass / päevas                            keskmine kehamass (kg) =               ....  mg ravimit liitri
joogivee kohta
Keskmine päevane veetarbimine (liitrites) looma kohta
 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.
Ravimit sisaldava joogivee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks
võib olla vajalik kohandada kontsentratsiooni joogivees vastavalt.
Kui pakendis olevat ravimit kasutatakse osade kaupa on soovitatav kasutada kalibreeritud kaalusid.
Ööpäevane annus tuleb lisada joogiveele nii, et kogu ravim tarbitakse ära 24 tunni jooksul.
Ravimit sisaldav joogivesi tuleb vahetada värske vastu iga 24 tunni järel.
Soovitatav on valmistada kontsentreeritud lahus, mis sisaldab kuni 100 grammi ravimit liitri vee kohta ja
lahustada seda vajadusel ravikontsentratsioonini. Teine võimalus on kasutada kontsentreeritud lahust
jootmisautomaatides ravimi proportsionaalseks lisamiseks joogiveele.
Segage vett, kuni ravim on täielikult lahustunud.
Piimaasendaja: enne piimapulbri lisamist tuleb esmalt lahustada vees veterinaarravim.
Ravimit sisaldav piimaasendaja tuleb tarbida viivitamatult ja kui 4 tunni jooksul seda ära ei tarbita tuleb
järelejäänud kogus ära visata ja järgmiseks manustamiskorraks valmistada uus kogus.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Vasikatel võib vahel ühe või mitme annuse manustamise järgselt tekkida eluohtlik südamelihase
degeneratsioon. Kuna enamasti on selle põhjuseks liiga suur annus, on oluline mõõta annust täpselt.
 
4.11 Keeluajad
Lihale ja söödavatele kudedele:
Vasikad: 7 päeva
Sead: 8 päeva
Kanad: 5 päeva
Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune kasutatakse inimtoiduks
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks , tetratsükliinid
ATCvet kood: QJ01AA02
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Doksütsükliin on laia toimespektriga antibiootikum. See seostub ribosoomi alaühikuga 30-S ja takistab
bakteriproteiinide sünteesi rakus. See takistab aminoatsetüül-tRNA seostumist mRNA
ribosoomikompleksi akseptorpiirkonnaga ja aminohapete lisamist pikenevatele peptiidahelatele.
Doksütsükliin inhibeerib bakterite, mükoplasma, klamüüdia, rikettsia ja teatud algloomade kasvu.
Teada on neljast mikroorganismide tetratsükliinide vastasest resistentsusmehhanismist: tetratsükliinide
vähenenud sisaldus rakus (bakteriseina vähenenud läbitavus ja aine aktiivne väljapumpamine), bakteri
ribosoomi proteiinide kaitse, antibiootikumi ensümaatiline inaktiveerimine ja rRNA mutatsioonid (mis
takistavad tetratsükliini seostumist ribosoomiga). Resistentsus tetratsükliinile tekib tavaliselt plasmiidide
või muude liikuvate üksuste kaudu (nt konjugatiivsed transposoonid). Kirjeldatud on ka ristresistentsust
tetratsükliinidele. Kuna doksütsükliin lahustub võrreldes tetratsükliiniga paremini lipiidides ja liigub
kergemini läbi rakumembraani, säilib teatud efektiivsus tetratsükliinile resistentsete mikroorganismide
suhtes.
 
5.2 Farmakokineetilised omadused
Doksütsükliin imendub soolest kiiresti ja peaaegu täielikult. Toidu olemasolu sooles ei mõjuta
doksütsükliini imendumist. Doksütsükliini jaotumine organismis ja ravimi jõudmine enamikesse
kudedesse on hea.
Imendumisjärgselt tetratsükliine praktiliselt ei metaboliseerita. Erinevalt teistest tetratsükliinidest eritub
doksütsükliin peamiselt roojaga.
 
Vasikad
Pärast ravimi manustamist 10 mg kehamassi kg kohta päevas 5 päeva jooksul oli eliminatsiooni
poolväärtusaeg 15 kuni 28 tundi. Doksütsükliini kontsentratsioon plasmas oli keskmiselt 2,2 kuni 2,5
μg/ml.
 
Sead
Pärast ravimi manustamist joogiveega ei tuvastatud sigadel doksütsükliini kuhjumist plasmas.
Kolmepäevase ravi järel oli keskmine kontsentratsioon plasmas 0,44 ± 0,12 μg/ml ja keskmine annus
oli10 mg/kg kehamassi kohta.
 
Kanad
6 tunni jooksul pärast ravi alustamist saavutati ühtlane kontsentratsioon plasmas 2,05 ± 0,47 μg/ml, 5
päeva jooksul jäi see vahemikku 1,28 ja 2,18 μg/ml annuses 25 mg/kg kehamassi kohta.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
Veevaba sidrunhape
Laktoosmonohüdraat
 
6.2 Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist joogivees: 24 tundi.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist piimaasendajas: 4 tundi.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Polüetüleeni/alumiiniumi/polüetüleentereftalaadi kihtidest 1 kg või 5 kg kotid.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antverpen
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1893
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev:11.02.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna