QN01 ANESTEETIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
QN01 ANESTEETIKUMID
QN02 ANALGEETIKUMID
QN05 PSÜHHOLEPTIKUMID
QN51 AINED LOOMADE EUTANAASIAKS
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QN01AX03
Toote nimetus: KETAMIDOR 100MG/ML INJ 10ML / 1704383
Toimeaine: ketamiin
Tootja: Richter Pharma AG
Kuuluvus: Retseptiga

 

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Ketamidor, 100 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Ketamiin (vesinikkloriidina) 100 mg
Abiaine:
Bensetooniumkloriid 0,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Läbipaistev värvitu kuni peaaegu värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Hobune, veis, siga, koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kasutamine kassidel ainsa anesteetikumina looma kontrolli all hoidmiseks või väiksematel kirurgilistel protseduuridel, kus lihaste lõdvestamine ei ole vajalik.
Kasutamine anesteesia indutseerimiseks:
a) hobustel koos detomidiiniga;
b) hobustel, veistel, koertel ja kassidel koos ksülasiiniga;
c) sigadel koos asaperooniga;
d) koertel ja kassidel koos medetomidiiniga.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada:
- raske südamepuudulikkuse, kahtlustatava kopsuhaiguse, silmnähtavalt kõrge vererõhu või
ajuveresoonkonna insuldiga loomadel.
- maksa- ja neerupatoloogiaga loomadel.
- eklampsia, preeklampsia, glaukoomi ja krampide (näiteks epilepsia) korral.
- neelu, kõri, trahhea või bronhiaaltrakti kirurgias, kui lihasrelaksandi manustamisega ei ole tagatud
vajalik lõõgastumine (intubatsioon on kohustuslik).
- müelograafia läbiviimisel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada ainsa anesteetikumina teistel loomaliikidel peale kassi.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Väga valulikeks ja ulatuslikeks operatsioonideks ning anesteesia säilitamiseks tuleb kombineerida
süstitavaid ja inhaleeritavaid anesteetikume. Kirurgiliste protseduuride jaoks vajaliku lihaste
lõdvestumise saavutamiseks tuleb ketamiiniga samal ajal kasutada täiendavalt lihasrelaksante.
Anesteesia parandamiseks ja toime pikendamiseks võib ketamiini kombineerida α2-retseptoragonistide, anesteetikumide, neuroleptiliste analgeetikumide, rahustite ja inhaleeritavate
anesteetikumidega.
On teada, et väikesele osale loomadest ketamiin tavaannuste kasutamisel anesteetilist toimet ei avalda.
Tuleb tähele panna, et nahaaluse manustamisega võib kassidel toime saavutamiseni kuluv aeg
pikeneda.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kassidel ja koertel ketamiini-medetomidiini kombinatsioonide mõju lõpetamiseks kasutada
atipamesooli pärast ketamiini toime lõppemist ja mitte varem kui 45 minutit pärast ketamiini
manustamist.
Ettevalmistus operatsiooniks
Nagu kõigi anesteetikumide puhul, on soovitatav looma 12 tundi enne anesteesiat mitte sööta.
Anesteesia ajal
Ketamiinianesteesia korral jäävad looma silmad avatuks, seega tuleb neid kuivamise vältimiseks
pikemate protseduuride ajal vajadusel kaitsta (kasutada sobivat salvi).
Toibumisperiood
On oluline, et nii protseduurieelne ravimite manustamine kui ka toibumine toimuksid vaikses ja
rahulikus keskkonnas.
Tavaliselt on loom toibunud kahe tunni möödudes, kuid mõnikord võib kuluda rohkem aega. Koertel
võib harva esineda psühhomotoorset erutust koos ulgumisega.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ketamiini või ravimi abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Vältida nahale ja silma sattumist. Silma või nahale sattunud pritsmed loputada kohe rohke veega
maha.
Võivad esineda kõrvaltoimeid lootele. Rasedad naised peavad ravimi käsitsemist vältima.
Tegemist on tugevatoimelise ravimiga – tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida ravimi juhuslikku enesele
süstimist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale või kui sümptomid ilmnevad silma/suhu sattumise järgselt,
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. MITTE JUHTIDA
SÕIDUKIT.
Arstile: mitte jätta patsienti järelevalveta. Hoida hingamisteed avatuna ning rakendada sümptomaatilist
ja toetavat ravi.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Intramuskulaarne manustamine võib olla valulik.
Tõusnud lihastoonus (ekstrapüramidaalse süsteemi pidurdumatuse tõttu), harva tahhükardia ja
kõrgenenud vererõhk, suurenenud süljeeritus (ajutüve stimulatsiooni tõttu). Ilma samaaegse
lihasrelaksandi manustamiseta võib lihastoonus põhjustada lihasvärinaid või toonilis-kloonilisi
krampe.
Ketamiini kasutamisega võivad kaasneda motoorne erutus, avatud silmad, nüstagm (silmade rütmiline
liikumine) ja müdriaas (pupillide laienemine), samuti suurenenud tundlikkus, eriti akustiliste stiimulite
suhtes anesteesia ajal ja toibumisperioodil.
Ketamiin põhjustab annusest sõltuvat respiratoorset depressiooni, mis võib viia hingamise
seiskumiseni, eriti kassidel. Kasutamine koos respiratoorsete depressantidega võib seda respiratoorset
toimet tugevdada.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Ketamiin läbib platsentaarbarjääri. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski
suhte hinnangule. Ketamiini ei tohi kasutada poegimiseelsel ja -järgsel perioodil.
Laktatsioon
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Neuroleptilised analgeetikumid, rahustid, morfiini analoogid, tsimetidiin ja klooramfenikool
võimendavad ketamiini anesteesiat.
Barbituraadid ja opiaadid või diasepaam võivad pikendada toibumisperioodi. Toime võib olla
aditiivne; vajalik võib olla ühe või mõlema aine annuse vähendamine. Kasutamine koos tiopentaali või
halotaaniga võib suurendada arütmia ohtu. Halotaan pikendab ketamiini poolväärtusaega.
Samaaegne spasmolüütikumide manustamine veeni võib esile kutsuda kollapsi.
Teofülliini kasutamine koos ketamiiniga võib suurendada krampide esinemissagedust.
Detomidiini kasutamine koos ketamiiniga aeglustab taastumist.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ketamiini toime võib indiviiditi suuresti varieeruda, seetõttu tuleb manustatavat annust loomale
individuaalselt kohandada, arvestades selliseid tegureid nagu vanus, terviseseisund ning soovitud
anesteesia sügavus ja kestus. Toimet on võimalik pikendada vähendatud algannuse korduva
manustamisega.
Manustada võib veenisiseselt (hobustel ja veistel) ja lihasesse (sigadel, koertel ja kassidel), kassidel ka
naha alla.
Kasutamine koos teiste ravimitega: enne ketamiini manustamist veenduda, et loom oleks piisavalt
rahustatud.
HOBUNE
Piisavaks anesteetiliseks toimeks on vajalik premedikatsioon rahustiga.
Anesteesia indutseerimine
Detomidiiniga
20 μg/kg detomidiini i.v., millele järgneb 5 minuti pärast 2,2 mg/kg ketamiini kiirelt i.v. (2,2 ml / 100
kg).
Toime saabub järk-järgult, lamama jäämine võtab aega umbes 1 minut, anesteetikumi toime kestab
umbes 10...15 minutit.
Ksülasiiniga
1,1 mg/kg ksülasiini i.v., selle järel 2,2 mg/kg ketamiini i.v. (2,2 ml / 100 kg).
Toime saabub järk-järgult umbes 1 minuti jooksul, anesteetikumi toime kestab 10...30 minutit, kuid
tavaliselt alla 20 minuti.
Pärast süsti heidab hobune spontaanselt pikali ja lisaabi ei vaja. Lihaste lõdvestamise vajadusel võib
lamavale hobusele manustada lihasrelaksante kuni esimeste lõdvestumise märkide tekkimiseni.
VEIS
Kontrollimatu pikaliviskamise ja võimalike erutussümptomite ning anesteesia võimendamise
vältimiseks on soovitatav kasutada rahustavat premedikatsiooni. Et vältida külili- või selililamamisest
põhjustatud hüpoksiat, võib hapnikku manustada läbi nasaalse toru.
Anesteesia indutseerimine
Ksülasiiniga
0,14...0,22 mg/kg ksülasiini i.v./i.m., selle järel 2...5 mg/kg ketamiini i.v. (2...5 ml / 100 kg).
Toime saabub umbes 1 minutiga, anesteetikumi toime kestab umbes 30 minutit.
Toodud annuse alumist piiri tuleb kasutada ksülasiini manustamisel veeni.
SIGA
Anesteesia indutseerimine
Asaperooniga
15...20 mg/kg ketamiini i.m. (1,5...2 ml / 10 kg) ja 2 mg/kg asaperooni i.m.
2 mg/kg asaperooni ja 20 mg/kg ketamiini järjestikusel i.m. manustamisel saabub 4...5 kuu vanustel
sigadel anesteesia keskmiselt 29 minutiga ning kestab umbes 27 minutit.
KOER
Ketamiini ei tohi koertel kasutada ainsa anesteetikumina, sest see põhjustab tõusnud lihastoonust ja
koordineerimatuid lihaskontraktsioone.
Anesteesia indutseerimine
Medetomidiiniga
40 μg/kg medetomidiini i.m., selle järel 5...7,5 mg/kg ketamiini i.m. (0,5...0,75 ml / 10 kg).
Toime kestab 30...50 minutit ja sõltub annuse suurusest.
Ksülasiiniga
2 mg/kg ksülasiini i.m., millele järgneb 10 minuti pärast 10 mg/kg ketamiini i.m. (1 ml / 10 kg).
Üle 25 kg kaaluvatel koertel vähendada ksülasiini annust 1,3 mg/kg-ni.
Toime saabub tavaliselt 10 minuti jooksul ja kestab umbes 30 minutit.
KASS
Ketamiini on võimalik kasutada ainsa anesteetikumina, kuid soovimatute psühhomotoorsete toimete
ärahoidmiseks on soovitatav kasutada kombineeritud anesteesiat.
Ainsa anesteetikumina
11 mg/kg ketamiini i.m. looma kontrolli all hoidmiseks.
22...33 mg/kg ketamiini i.m. väiksemateks operatsioonideks ja tõrksate kasside kontrolli all
hoidmiseks.
Toime saabub tavaliselt 5 minuti jooksul ketamiini manustamisest ja kestab umbes 30...45 minutit.
Anesteesia indutseerimine (anesteesia alla 1 tunni)
Medetomidiiniga
80 μg/kg medetomidiini i.m., selle järel 5...7,5 mg/kg ketamiini i.m. (0,25...0,4 ml / 5 kg).
Toime saabub tavaliselt 3...4 minutiga, kestab 30...60 minutit ja sõltub annuse suurusest.
Ksülasiiniga
1...2 mg/kg ksülasiini i.m./s.c. ja 10...20 mg/kg ketamiini i.m./s.c. (0,5...1 ml / 5 kg).
Kui ketamiini kasutatakse suurimas annuses (20 mg/kg), tuleb ksülasiini kasutada väikseimas annuses
(1 mg/kg).
Toime saabub tavaliselt 5 minuti jooksul ketamiini manustamisest ja kestab vähemalt 30 minutit.
Väikeste ravimi koguste puhul on soovitatav annuse õigeks mõõtmiseks kasutada insuliini tüüpi
süstalt.
Kummikorki võib ohutult läbistada kuni 25 korda.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine võib põhjustada südamearütmiat ja hingamisdepressiooni ning viia halvatuseni.
Vajaduse korral kasutada hingamise ja südametöö säilitamiseks asjakohaseid meetodeid kuni piisava
detoksifikatsiooni saavutamiseni. Farmakoloogiliste südamestimulantide kasutamine ei ole soovitatav,
kasutada neid ainult teiste võimaluste puudumisel.
 
4.11. Keeluaeg
 
Hobune ja veis
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
Siga
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: üldanesteetikumid
ATCvet kood: QN01AX03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ketamiin on tugev dissotsiatiivne anesteetikum. Ravim kutsub esile katalepsia koos amneesia ja
analgeesiaga: lihastoonus, sealhulgas kõri- ja neelurefleksid säilivad. Südamerütm kiireneb, vererõhk
tõuseb ja südametöö säilib, respiratoorset depressiooni märgatavalt ei esine.
Kõik need omadused võivad muutuda ravimi kombineerimisel teiste ravimitega.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Ketamiin jaotub organismis kiiresti ja täielikult. See läbib platsenta, kuid kontsentratsioonid lootes on
palju väiksemad kui emaslooma veres. Plasmaproteiinidega seondumine on umbes 50%. Kudedes
jaotumine on ebaühtlane, kõige suuremaid kontsentratsioone on leitud maksast ja neerudest. See
metaboliseerub kiiresti ja täielikult, kuid metabolism erineb indiviiditi ja loomaliigiti. Eritumine
toimub peamiselt neerude kaudu.
Hobustel (pärast ühekordset 2,2 mg/kg IV ketamiini annust) on täheldatud Cmax-i väärtuses
685 ±147 ng/ml ja Tmax saavutatakse 2 tunni pärast. Veistel (pärast ühekordset 5 mg/kg IV annust) on
Cmax 18,135 ng/ml, ja Tmax = 0,083 h. Sigadel on täheldatud Cmax-i 11,6 μg/ml ja Tmax saavutatakse
5 minutit pärast ühekordset 15 mg/kg IM annust. Koeral ja kassil on pärast 20 mg/kg IV manustamist
suurim sisaldus kudedes 42% algannusest, Tmax saavutatakse 10 minutiga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Bensetooniumkloriid
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida konteinerit väliskarbis valguse eest kaitstult.
Pärast esmakordset avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistev I tüüpi (Ph. Eur.) klaasviaal I tüüpi (Ph. Eur.) bromobutüülist punnkorgiga ja
alumiiniumkattega on pakendatud pappkarpi.
Pakendi suurused: 1 × 10 ml, 5 × 10 ml, 1 × 50 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Austria

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1970
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.05.2016
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.12.2017

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna