OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QX01
Toote nimetus: AGITA 10WG 400G
Toimeaine: tiametoksaam + Z-9-trikoseen
Tootja: Novartis Animal Health Inc.

AGITA 10 WG_ohutuskaart

AGITA® 10 WG
Vesilahustuvad graanulid

Insektitsiid loomapidamisega majapidamistes majakärbeste (Musca domestica) kontrolli all hoidmiseks.

KOOSTIS
100 g Agita´t sisaldab 10,0 g tiametoksaami ja 0,05% Z-9-trikoseeni (kärbeste jaoks atraktiivset suguhormooni).

KASUTAMISJUHIS
AGITA® 10 WG on saadaval vormis, mis võimaldab võõbana pealekandmist. Kui pindade töötlemine toimub vastavalt soovitustele, on püsivus 6 nädalat (42 päeva).
Soovitused pindade töötlemiseks on järgmised: lahustage AGITA® 10 WG  400 g 320 ml vees.
Töödeldav pindala: 320 – 480 m2  seina- või laepinda. See vastab 160 m2 põrandapinnale. NB! Mitte kanda toodet põrandapinnale.

Segage hoolikalt Agita® 10 WG näidatud kogus vastava hulga leige veega eraldi konteineris, kuni saate homogeense pintsliga pealekantava võõba. 100 m2 põrandapinna kohta pintseldage vähemalt 20 laiku (ligikaudu 10x30 cm) kohtades, kus kärbsed koguneda armastavad nagu päikesepaistelised seinapinnad, vahetarad, postid, aknaraamid, piimatorud jne.
Märkus: Kohtades, kus võõpamiseks ei ole piisavalt pinda või kerge värvimuutus ei ole vastuvõetav, võõbake papi, puu või valguskaabli ribasid ning riputage need lakke.

Töödelge pindu alati nii, et lapsed ja loomad ei pääse ligi. Kaitske otsese päikesevalguse, vee ja vihmasaju eest.
AGITA® 10 WG suspensioon tuleb ära kasutada valmissegamise päeval, eelistatult otsekohe pärast valmistamist. Mitte töödelda määrdunud, väga poorseid või äsja valgendatud seinu, et mitte riskida pikaajalise toime kaotamisega. Mitte kanda metall- ja klaaspindadele, et vältida mahavoolamist.

ETTEVAATUSABINÕUD JA ESMAABIVÕTTED
Töötaja ohutus: Alati tuleb järgida meetmeid, mis viivad miinimumini töötaja kokkupuutumise ainega.
Kliendi ohutus ja keskkond: Kahjulik mesilastele. Ärge valage allesjäänud segu veekogudesse ega kanalisatsioonisüsteemi. Tühjendage konteiner täielikult, hävitage see ohutult pärast läbitorkamist.
Üldised soovitused: Enne töö alustamist pange ära katmata toiduained. Töötamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage. Vältige tolmu sissehingamist. Vältige toote kokkupuutumist naha, silmade ja riietega. Pärast töö lõpetamist peske tootega kokkupuutunud kehaosad ja vahetage riided. Kui tunnete ennast halvasti, lõpetage otsekohe töö. Pöörduge arsti poole ja näidake seda konteinerit või silti. Teadaolevalt puudub spetsiifiline antidoot. Rakendage sümptomaatilist ravi.
Sissehingamisel: Viige kannatanu otsekohe värske õhu kätte.
Nahale sattumisel: Võtke saastunud riided ära ja peske kokkupuutunud kehaosad hoolikalt puhtaks seebi ja veega.
Silma sattumisel: Loputage silmi puhta veega mitme minuti jooksul ja pöörduge otsekohe arsti poole.

TOOTE JA SAASTUNUD PAKENDI KAHJUTUSTAMISE TINGIMUSED
Tühjad konteinerid ja allesjäänud tootejäägid tuleb hävitada spetsiaalses kemikaalide tuhastusahjus. Vt konkreetsed juhised/ohutusandmete leht.

SÄILITAMINE
Hoida lastele kättesaamatult. Hoida toode tihedalt suletud originaalkonteinerites. Hoidke eraldi toidust, söödast ja stimulantidest. Ettenähtud säilitamistingimustel on toote kõlblikkusaeg 5 aastat.

VASTUTUS
Toote kasutaja vastutab kõigi kahjustusriskide eest, mis tulenevad muudest põhjustest kui need, mida on tootjapoolselt kontrollitud. Tootja keeldub võtmast vastutust toote valest säilitamisest või kasutamisest tulenevate kahjustuste eest.


N  Keskkonnaohtlik
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda
 kahjustavat toimet.
S2  Hoida laastele kättesaamatult.
S46  Allaneelamisel pöörduge otsekohe arsti poole ja näidake seda konteinerit või silti.
S61  Vältige aine sattumist keskkonda. Vt konkreetsed juhised/ohutusandmete leht.

Pakend: 400 g

Tootja: Kwizda GmbH, B6 Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf, Austria
Importija/esindaja: Novartis Veterina d.o.o., Verovskova 57, SI-1000 Ljubljana, Sloveenia.

Biotsiidi number: 0935/11


Kasutaja
Salasõna