QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP51AJ01
Toote nimetus: CEVAZURIL 5% 250ML / 1600962
Toimeaine: toltrasuriil 
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cevazuril, 50 mg/ml suukaudne suspensioon põrsastele ja vasikatele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks  ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Toltrasuriil 50,0 mg
 
Abiained:
Naatriumbensoaat (E211)   2,1 mg
Naatriumpropionaat (E281) 2,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Suukaudne suspensioon.
Valge homogeenne suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Siga (3…5 päeva vanused põrsad).
Veis (vasikad piimafarmides).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Põrsad:
Vastsündinud põrsaste koktsidioosi kliiniliste tunnuste vältimiseks farmides, kus on kinnitatud Isospora suis’e põhjustatud koktsidioosi esinemine.
Vasikad:
Koktsidioosi kliiniliste tunnuste vältimiseks ja koktsiidide levitamise vähendamiseks laudas peetavatel piimakarja täienduseks kasvatatavatel vasikatel farmides, kus on kinnitatud Eimeria bovis’e või Eimeria zuernii põhjustatud koktsidioosi esinemine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
Veis (keskkonnamõjude tõttu):
Mitte kasutada vasikatel kehamassiga üle 80 kg.
Mitte kasutada nuumloomadel, näiteks vasika- ja veiseliha saamiseks kasvatatavatel vasikatel.
Täpsemalt vt lõik 4.5 „Teised ettevaatusabinõud” ja lõik 5. „Keskkonnaomadused”.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Nagu iga parasiitidevastase ravimi puhul, võib samasse klassi kuuluvate algloomavastaste ravimite sage ja korduv kasutamine põhjustada resistentsuse väljakujunemist.
Soovitatav on ravida kõiki pesakonna põrsaid ja kõiki vasikaid sulus.
Hügieenimeetmed võivad vähendada sigade ja veiste koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav parandada samal ajal loomapidamishoones hügieenitingimusi, eriti tuleb hoolitseda kuivuse ja puhtuse eest.
Väljakujunenud kliinilise koktsidioosi kulu muutmiseks üksikutel kõhulahtisuse nähtudega loomadel võib olla vajalik toetav lisaravi.
Maksimaalse kasu saavutamiseks peab loomi ravima enne kliiniliste tunnuste arvatavat algust, st prepatentperioodil.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei ole teada.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Pesta nahale või silma sattunud pritsmed kohe veega maha.
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
Inimesed, kes on ravimi ükskõik milliste koostisosade suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
 
Teised ettevaatusabinõud
 
Toltrasuriili peamine metaboliit toltrasuriilsulfoon (ponasuriil) on pinnases nii püsiv (poolestusaeg > 1 aasta) kui ka mobiilne ja taimedele toksiline.
Et vältida kõrvaltoimeid taimedele ja võimalikku pinnavee saastumist, ei tohi ravitud vasikate sõnnikut maapinnale laotada, kui seda ei ole segatud ravimata veiste sõnnikuga. Ravitud vasikate sõnnik tuleb lahjendada vähemalt 3 korda rohkem kaaluvas ravimata veiste sõnniku koguses, enne kui selle võib maapinnale laotada.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada.
Puudub koostoime kombinatsioonis raualisanditega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
Suukaudset suspensiooni tuleb enne kasutamist loksutada.
 
Põrsad:
Loomade individuaalraviks.
Igale põrsale manustada 3. kuni 5. elupäeval ühekordse suukaudse annusena 20 mg toltrasuriili  kg kehamassi kohta, mis vastab 0,4 ml suukaudsele suspensioonile kg kehamassi kohta.
Haiguspuhangu ajal on ravi üksiku põrsa jaoks piiratud väärtusega, sest peensoole kahjustus on juba tekkinud.
Et põrsaste individuaalraviks kuluvad kogused on väga väikesed, on soovitatav kasutada 0,1 ml täpsusega annustamisseadmeid.
 
Vasikad:
Igale vasikale tuleb manustada ühekordse suukaudse annusena 15 mg toltrasuriili kg kehamassi kohta, mis vastab 3 ml suukaudsele suspensioonile 10 kg kehamassi kohta.
Ühte tõugu ja samas või sarnases vanuses loomade rühma ravimisel tuleb annus arvutada rühma raskeima looma järgi.
 
Õige annuse manustamise tagamiseks tuleb kehamass määrata võimalikult täpselt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vasikad ja põrsad taluvad kolmekordset üleannustamist hästi. Kliinilisi kõrvalnähte ei ole täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 
Siga (põrsad): 77 päeva.
Veis (vasikad): 63 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: algloomavastased ained, triasiinid, toltrasuriil
ATCvet kood: QP51AJ01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Toltrasuriil on triasinooni derivaat. See toimib Isospora ja Eimeria perekonna koktsiidide vastu, samuti kõigi koktsiidide rakusiseste arengustaadiumide vastu: merogoonia (mittesuguline paljunemine) ja gametogoonia (suguline faas). Kõik staadiumid hävitatakse, seega on toimemehhanism koktsidiotsiidne.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Põrsad:
Pärast suukaudset manustamist imendub toltrasuriil aeglaselt ja selle biosaadavus on 70%.
Toltrasuriili maksimaalne kontsentratsioon (Cmax) on 8,9 mg/l ja see saavutatakse umbes 24 tunni möödudes. Peamine metaboliit on toltrasuriilsulfoon. Toltrasuriili eliminatsioon on aeglane, lõpliku eliminatsiooni poolväärtusajaga umbes 76 tundi. Peamine eritustee on väljaheitega.
 
Vasikad: 
Pärast suukaudset manustamist imendub toltrasuriil aeglaselt.
Toltrasuriili maksimaalne kontsentratsioon (Cmax) on 36,6 mg/l ja see saavutatakse umbes 36 tunni möödudes. Peamine metaboliit on toltrasuriilsulfoon. Toltrasuriili eliminatsioon on aeglane, lõpliku poolväärtusajaga umbes 96,4 tundi. Peamine eritustee on väljaheitega.
 
Keskkonnaomadused 
Toltrasuriili metaboliit toltrasuriilsulfoon (ponasuriil) on pinnases nii püsiv (poolestusaeg > 1
aasta) kui ka mobiilne ning sellel on kõrvaltoimed taimede kasvule ja tärkamisele. Arvestades
ponasuriili püsivaid omadusi, võib korduv ravitud loomade sõnniku laotamine viia aine
akumuleerumiseni pinnases ja seejärel ka ohustada taimi. Ponasuriili akumuleerumine pinnases koos selle mobiilsusega põhjustab ka pinnavette lekkimise ohtu. Vt lõigud 4.3 ja 4.5.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumpropionaat (E281)
Naatriumbensoaat (E211)
Naatriumdokusaat
Alumiiniummagneesiumsilikaat
Ksantaankummi
Propüleenglükool
Sidrunhappe monohüdraat
Simetikooni emulsioon (sisaldab sorbiinhapet)
Puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vahetu pakendi iseloomustus:
Kõrge tihedusega polüetüleenist pudel.
Polüetüleenist avamiskindel keeratav kork polüetüleenist tihendiga (100 ml ja 250 ml pudel).
Polüpropüleenist avamiskindel keeratav kork polüetüleenist tihendiga (1 l pudel).
 
Pakendi suurus:
Pappkarp ühe 100 ml pudeliga.
Pappkarp ühe 250 ml pudeliga.
250 ml pudel.
1 liitrine pudel.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
CEVA SANTE ANIMALE
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne 
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1598
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.10.2013
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 5.05.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna