QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP51AJ01
Toote nimetus: BAYCOX BOVIS SUSP 50MG/ML 1000ML / 1251920
Toimeaine: toltrasuriil
Tootja: Bayer Animal Health GmbH 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Baycox Bovis
50mg/ml suukaudne suspensioon
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml suukaudset suspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
toltrasuriili 50.0 mg
 
Abiaine(d):
naatriumbensoaat (E211) 2.1 mg,
naatriumpropionaat (E281) 2.1 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Suukaudne suspensioon.
Kollakas või valge suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (vasikad piimafarmis)
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koktsidioosi kliiniliste tunnuste vältimiseks ja raviks ning koktsiidide levitamise vähendamiseks
laudas peetavatel piimakarja vasikatel farmides, kus on kinnitatud Eimeria bovis või Eimeria zuernii
põhjustatud koktsidioosi esinemine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Keskkonnamõjude tõttu:
• mitte kasutada vasikatel kehamassiga üle 80kg.
• mitte kasutada nuumvasikatel.
• täpsemalt vt. lõik 4.5 Erihoiatused ja lõik 5. Keskkonnaomadused.
 
4.4. Erihoiatused
 
• Nagu kõikide antiparasitaarsete ainete, nii ka samasse klassi kuuluvate ainuraksetevastaste
ainete sagedasel ja korduval kasutamisel võib areneda resistentsus.
• Soovitatav on ravida kõiki vasikaid sulus.
• Hügieenimeetmed võivad vähendada veiste koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav
probleemses farmis samaaegselt parandada ka hügieenitingimusi, eriti kuivust ja puhtust.
• Maksimaalse efekti saavutamiseks tuleks loomi ravida enne eeldatavat kliiniliste tunnuste
tekkimist, st. peiteperioodil.
• Väljakujunenud kliinilise koktsidioosi kulu muutmiseks üksikutel loomadel, kellel on juba
diarröa, võib lisaks vaja minna toetavat teraapiat.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Silma ja nahale sattunud ravim pesta koheselt veega maha.
 
Teised hoiatused
Peamine toltrasuriili metaboliit toltrasuriilsulfoon (ponasuriil) on pinnases nii püsiv (poolestusaeg >1
aasta) kui ka mobiilne ning võib olla toksiline taimedele.
Vältimaks kõrvaltoimeid taimedele ning võimalikku pinnavee saastumist, ei tohi ravitud loomade
sõnnikut maapinnale laotada enne ravimata loomade sõnnikuga segamata. Ravitud
vasikate sõnnik tuleb lahjendada vähemalt 3 korda suuremas lehma sõnniku koguses, enne kui selle
võib maapinnale laotada.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
• Igale loomale tuleb manustada ühekordses suukaudses doosis 15 mg toltrasuriili kg kehamassi
kohta, mis vastab 3,0 ml suukaudsele suspensioonile 10 kg kehamassi kohta.
• Valmis suukaudset suspensiooni tuleb enne kasutamist loksutada.
• Loomade grupi ravimisel, kus on ühte tõugu ja sarnases või samas vanuses loomad, tuleb doos
• arvutada grupi raskeima looma järgi. Korrektse doosi saamiseks tuleb kehamass määrata
võimalikult täpselt. Maksimaalse toime saavutamiseks tuleks loomi ravida enne eeldatavate
kliiniliste tunnuste
tekkimist, s.o. peiteperioodil.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kolmekordseid üledoose talusid vasikad ilma talumatuse nähtudeta.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 63 päeva.
Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid, algloomavastased
ained , triasiinid, toltrasuriil ATCvet kood: QP 51 AJ 01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Toltrasuriil on triasinooni derivaat. Toimib koktsiidide Eimeria perekonda kuuluvatesse liikidesse.
Toimib kõigis koktsiidide rakusisese arengu – merogoonia (sugutu sigimine) ja gametogoonia
(suguline sigimine) - staadiumites. Koktsidiotsiidse toime tõttu hävitatakse kõik vahevormid.
 
5.2.Farmakokineetilised andmed
 
Suukaudse manustamise järgselt imendub toltrasuriil aeglaselt, peamine metaboliit on -
toltrasuriilsulfoon. Pärast suukaudset manustamist täheldati maksimaalset
plasmakontsentratsiooni (Cmax = 36,6 mg/l) 24-48 tunni vahel (geomeetriline vahemik 33,9
tundi).Toltrasuriili elimineerumine on aeglane, poolväärtusaeg on umbes 2,5 päeva (64,2
tundi). Organismist väljutamine toimub peamiselt roojaga.
 
Keskkonnaomadused
Toltrasuriili metaboliit toltrasuriilsulfoon (ponasuriil) on pinnases nii püsiv (poolestusaeg >1 aasta)
kui ka liikuv ning sellel võivad olla kõrvaltoimed kasvavatele ja idanevatele taimedele. Arvestades
ponasuriili püsimajäämise omadusi võib ravitud loomade sõnniku laotamine viia aine
akumuleerumiseni pinnases ja seejärel ka ohustada taimi. Ponasuriili akumuleerumine ja mobiilsus
pinnases võib põhjustada aine pinnavette lekkimise ohu. Vt. lõike 4.3 ja 4.5.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumbensoaat (E211)
Naatriumpropionaat (E281)
Naatriumdokusaat
Simetikoonemulsioon
Bentoniit
Veevaba sidrunhape
Ksantaankummi
Propüleenglükool
Puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Suure tihedusega polüetüleenpudel või pudel-seljakott, suurusega 100, 250, 1000 või 2500 ml sisaldab
valget võikollakat suspensiooni, on suletud sinise keeratava polüpropüleenkorgiga 100 ml pudelil, rohelise korgiga nii 250ml kui 1000ml pudelil ning valge keeratava polüpropüleenkorgiga 1000ml ja 2500ml pudel-seljakotil.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1455
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
02.03.2007 / 30.08.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna