QP52 ANTIHELMINTIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP52AC13
Toote nimetus: PANACUR GRANULES 1KG N1 / 1370843
Toimeaine: fenbendasool
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Panacur granules, 222 mg/g graanulid hobustele ja veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 g graanuleid sisaldab:
Fenbendasooli 222 mg
 
Abiained: Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Graanulid.
Valged või kollakasvalged graanulid.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Hobune, veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veiste ja hobuste seedetraktis ja hingamisteedes parasiteerivate larvide ja täiskasvanud nematoodide
tõrjeks.
 
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Hobune: suured ja väikesed strongüliidid, askariidid, oksüuurised ja strongüloidid
Veis: Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp,
Bunostomum spp, Strongyloides spp, Oesophagostomum spp, Dictyocaulus spp ja Moniezia spp.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused
 
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse
väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:
− liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
− alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest.
Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu
vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada
mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.
Bensimidasoolide vastasest resistentsusest on teatatud hobuste ja veiste seedetrakti nematoodidel.
Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema kohalikul epidemioloogilisel teabel nematoodide tundlikkuse kohta ja soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada kogu tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tavaline annus veistele ja hobustele on 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 5 g
Panacur granules 150 kg kehamassi kohta. Strongyloides westeri põhjustatud diarröa raviks imevatel
varssadel on annus 50 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta. Mukoosas tsüsteerunud väikeste
strongüliidide tõrjeks tuleb manustada 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta 5 päeva jooksul.
Graanulid puistatakse sööda peale või segatakse väikese söödaportsjoni sisse.
Ravieelne ja -järgne dieet ei ole vajalik.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Fenbendasool on madala toksilisusega.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis Liha ja söödavad koed: 9 päeva
Piim: 5 päeva
Hobune Liha ja söödavad koed: 5 päeva
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid
ATCvet kood: QP52AC13
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fenbendasool on bensimidasool-karbamaatide gruppi kuuluv anthelmintikum. Ta toimib häirides
nematoodide energia metabolismi.
Anthelmintikum toimib nii täiskasvanud kui larvaalses staadiumis seedetrakti ja hingamisteede
nematoodidesse. Anthelmintiline toime põhineb tubuliini polümerisatsiooni inhibeerimisel
mikrotuubuliks.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Fenbendasool imendub suukaudsel manustamisel ainult osaliselt ja metaboliseerub seejärel maksas.
Soovituslikes annustes suukaudselt manustatud fenbendasooli poolväärtusaeg vereseerumis on veistel
10...18 tundi, lammastel 21...33 tundi ja sigadel 10 tundi. Fenbendasool ja tema metaboliidid kantakse
laiali mööda keha, kuid kõrgeimad kontsentratsioonid on leitud maksas. Fenbendasooli ja tema
metaboliitide väljutamine toimub peamiselt väljaheidetega (>90%) ja väiksemas osas uriini ja
piimaga.
Fenbendasool metaboliseerub sulfoksiidiks, seejärel sulfooniks ja amiinideks.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, polüvidoon 25000.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
10 g lamineeritud väikese tihedusega polüetüleenist/alumiiniumfooliumist/paberist kotikesed ja 1 kg
polüetüleenist karbid.
Pakendi suurused: 10 g – 10 kotti karbis, 1kg N1.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1135
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.03.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna