QP52 ANTIHELMINTIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP52AC13
Toote nimetus: PANACURE AQUASOL 1000ML / 1551091
Toimeaine: fenbendasool
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Panacur AquaSol, 200 mg/ml suukaudne suspensioon joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Fenbendasooli                            200 mg
 
Abiaine:
Bensüülalkohol (E1519)               20 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Valge kuni tuhmvalge suukaudne suspensioon joogivees manustamiseks.
 
Osakesed suspensioonis on submikroni suuruses.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.    Loomaliigid
 
Siga ja kana.
 
4.2.    Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Siga:
Mao-sooletrakti ümarusstõbede ravi ja tõrje sigadel järgmiste infektsioonide korral:
 
          -        Ascaris suum (täiskasvanud, soole- ja migreeruvad larvivormid)
          -        Oesophagostomum spp. (täiskasvanud vormid)
          -        Trichuris suis (täiskasvanud vormid).
 
Kana:
Mao-sooletrakti ümarusstõbede ravi kanadel järgmiste infektsioonide korral:
 
          -        Ascaridia galli (L5 ja täiskasvanud vormid)
          -        Heterakis gallinarum (L5 ja täiskasvanud vormid)
 
4.3.    Vastunäidustused
 
Mitte kasutada Capillaria spp. infestatsioonide korral.
 
4.4.    Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Parasiitide resistentsus ükskõik millise klassi anthelmintikumide suhtes võib tekkida selle klassi anthelmintikumi sagedase, korduva kasutamise järel.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Olemasolevate andmete puudumisel peab alla 3 nädala vanuste kanade ravi põhinema vastutava loomaarsti tehtud kasu/riski hinnangule.
 
Soovitatud annuses veterinaarravimi tõhusus ei ole piisav Capillaria spp. infestatsioonide raviks. Enne preparaadi kasutamist peab kindlaks tegema Capillaria spp. infestatsiooni puudumise. Capillaria infestatsiooni korral peab kasutama teist sobivat anthelmintilist veterinaarravimit. Preparaadi kasutamine ravimi omaduste kokkuvõttes toodud juhistest erinevalt võib suurendada resistentsuse tekke riski.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
See veterinaarravim võib olla inimestele allaneelamise järgselt toksiline. Embrüotoksilisi toimeid ei saa välistada. See preparaat võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone.
 
Vältida kokkupuudet nahaga, silmadega ja limaskestadega. Rasedad naised peavad seda veterinaarravimit käsitsedes rakendama lisaettevaatusabinõusid.
 
Veterinaarravimit käsitsedes ja mõõtmisseadet puhastades kanda alati kaitsekindaid. Pesta käed pärast kasutamist.
 
Kokkupuutel naha ja/või silmadega loputada koheselt rohke veega. Eemaldada ravimiga saastunud riided.
 
Muud hoiatused
 
Veterinaarravimil ei tohi lasta sattuda pinnavette tema kahjuliku mõju tõttu veeorganismidele.
 
4.6.    Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7.    Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil.
 
4.8.    Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamiseks joogivees.
 
Õige doosi manustamise tagamiseks tuleb kehamass määrata võimalikult täpselt; kontrollida tuleb dosaatori täpsust.
 
Enne loomadele ligipääsu võimaldamist ravimjoogivee juurde tuleb veejaotussüsteem võimaluse korral tühjendada ja doseerimise täpsuse kindlustamiseks ravimjoogiveega loputada. Protseduuri teostamine võib osutuda vajalikuks kõikidel ravipäevadel.
 
Sead:
Doos on 2,5 mg fenbendasooli kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,0125 ml Panacur AquaSol). Ascaris suum ja Oesophagostomum spp. raviks ja tõrjeks tuleb see annus manustada 2-l järjestikusel päeval. Trichuris suis raviks ja tõrjeks tuleb see annus manustada 3-l järjestikusel päeval.
 
Annuse arvutamine:
Ravimi vajatav päevane kogus arvutatakse lähtudes kogu ravitavate sigade rühma arvestuslikust kehamassist (kg). Kasutage palun järgnevat valemit:
 
Ravitavate sigade arvestuslik kogukehamass (kg) x 0,0125 ml
= ml ravimit/päevas
 
Näited:

Ravitavate sigade kogukehamass
1. päeva
ravimi kogus
2. päeva
ravimi kogus
3. päeva
ravimi kogus
Kogu kogus     (2-ks päevaks)
Kogu kogus     (3-ks päevaks)
 80 000  kg
320 000 kg
1000 ml
4000 ml
1000 ml
4000 ml
1000 ml
 4000 ml
2 x 1000 ml
2 x 4000 ml
3 x 1000 ml
3 x 4000 ml

 
Kanad:
Doos on 1 mg fenbendasooli kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,005 ml Panacur AquaSol). See annus tuleb manustada 5-l järjestikusel päeval.
 
Annuse arvutamine:
Ravimi vajatav päevane kogus arvutatakse lähtudes kogu ravitavate kanade rühma arvestuslikust kehamassist (kg). Kasutage palun järgnevat valemit:
 
Ravitavate kanade arvestuslik kogukehamass (kg) x 0,005 ml
= ml ravimit/päevas
 
Näited:

Ravitavate kanade kogukehamass
Ravimi kogus päeva kohta    (ml/päev)
Kogu kogus     (ml / 5-ks päevaks)
 40 000  kg
160 000 kg
200 ml
800 ml
1000 ml (5 x 200 ml)
4000 ml (5 x 800 ml)

 
Ravimjoogivee valmistamiseks järgida juhiseid allkirjeldatud järjekorras. Kasutada täpset mõõtmisseadet, mis tuleb pärast kasutamist korralikult puhastada.
 
Igaks ravipäevaks tuleb ravimjoogivesi värskelt valmistada.
 
Valmistada veterinaarravimist eellahjendus võrdse veekogusega:
 
1)         Valida mõõtmisseade, mille maht on vähemalt kahekordne arvutatud päevase ravimi koguse maht.
2)         Valada vajaliku arvutatud ravimi kogusega võrdne kogus vett mõõtmisseadmesse.
3)         Loksutada preparaati hoolikalt enne segamist.
4)         Täita vett sisaldav mõõtmisseade eellahjenduse saamiseks arvutatud ravimi kogusega.
5)         Lisada saadud eellahjendus veejaotussüsteemile nagu allpool kirjeldatud.
 
Kasutamiseks ravimipaagis:
Lisada kogu mõõtmisseadme sisaldus (eellahjendus) loomade poolt 3 kuni 24 tunni jooksul tavaliselt tarbitavale joogivee kogusele.
Segada kuni ravimipaagi sisu on nähtavalt homogeenne. Ravimjoogivesi näib hägune. Edaspidine segamine manustamise ajal ei ole vajalik.
 
Kasutamiseks doseerimispumbas:
Lisada kogu mõõtmisseadme sisu (eellahjendus) ravimita veele doseerimispumba algsuspensiooni mahutis. Ravimita vee kogus algsuspensiooni mahutis tuleb arvutada doseerimispumba etteantud mahu ja loomade poolt tavaliselt 3 kuni 24 tunni jooksul tarbitava joogivee koguse alusel.
 
Segada kuni algsuspensiooni mahuti sisu on nähtavalt homogeenne. Ravimjoogivesi näib hägune.
 
Kontsentratsiooni korral kuni 5 ml/l algsuspensiooni kohta (1 g fenbendasooli/l) ei ole segamine nõutav.
 
Kontsentratsiooni korral üle 5 ml/l ja kuni 75 ml/l algsuspensiooni kohta (15 g fenbendasooli/l) ning kuni 8 tunni pikkuse manustamisperioodi korral ei ole algsuspensiooni segamine nõutav. Kui manustamisperiood ületab 8 tundi, aga ei ole pikem kui 24 tundi, peab algsuspensiooni mahuti olema varustatud segamisseadmega.
 
Ravi ajal peab sigadel ja kanadel olema piiramatu ligipääs ainult ravimjoogiveele.
 
Ravi ajal tuleb sigadel ja kanadel pärast ravimit sisaldava joogivee täielikku äratarbimist võimaldada ligipääs ravimita joogiveele nii kiiresti kui võimalik.
 
Veenduda, et kogu pakutud ravimjoogivesi on ära tarvitatud.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kuni kümnekordsete soovituslike dooside manustamisel ei täheldatud sigadel soovimatuid toimeid.
Kuni 5-kordsete soovituslike dooside manustamisel ei täheldatud munakanadel ja broileritel (vanuses 21 päeva) soovimatuid toimeid. Kuni 3-kordsete soovituslike dooside manustamisel ei täheldatud toimeid sugukanadel.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
 
Kana:
Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.
Munadele: null päeva.
 
5.       FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Anthelmintikumid, bensimidasooli derivaadid - fenbendasool,
ATCvet kood: QP52AC13
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Fenbendasool on bensimidasool- karbamaatide rühma kuuluv anthelmintikum. Tema toime seisneb nematoodi energia ainevahetuse häirimises.
 
Fenbendasool inhibeerib tubuliini polümerisatsiooni mikrotuubuliteks. See takistab helmintide rakkude olulisi struktuurilisi ja funktsionaalseid omadusi nagu tsütoskeleti moodustumine, mitootilise kääviniidistiku teke ja toiteainete ning ainevahetusproduktide omastamine ja intratsellulaarne transport. Fenbendasool toimib täiskasvanud ja noorvormidesse ning tema toime neisse on annusest sõltuv. Fenbendasoolil on nematoodide munadele ovitsiidne toime.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist imendub fenbendasool ainult osaliselt. Pärast imendumist metaboliseeritakse fenbendasool kiiresti maksas peamiselt tema sulfoksiidiks (oksfendasool) ja edasi sulfooniks (oksfendasoolsulfoon). Sigadel on oksfendasool peamine, plasmas leitav koostisosa moodustades umbes 2/3 kogu AUC-st (st fenbendasooli, oksfendasooli ja oksfendasoolsulfooni kogu AUC-st). Kanadel on oksfendasoolsulfoon peamine, plasmas leitav koostisosa moodustades umbes 3/4 kogu AUC-st (st fenbendasooli, oksfendasooli ja oksfendasoolsulfooni kogu AUC-st). Fenbendasool ja tema metaboliidid jaotuvad üle kogu keha, saavutades suurimad kontsentratsioonid maksas. Fenbendasooli ja tema metaboliitide eritumine toimub peamiselt väljaheitega ja vähesel määral uriiniga (sead).
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Polüsorbaat 80
Simetikoonemulsioon 30%
Bensüülalkohol (E1519)
Puhastatud vesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
Ravimjoogivee kõlblikkusaeg: 24 tundi.
 
6.4.    Säilitamise eritingimused
 
Mitte lasta külmuda. Kaitsta külmumise eest.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
HDPE konteiner, millel on papp (pulp board)/alumiinium/polüester/MDPE kate, mis on suletud lapsekindla polüpropüleenist keeratava korgiga.
 
Pakendi suurused: 1 liiter ja 4 liitrit.
 
4 liitrisel konteineril on kaasas eraldi madala tihedusega polüetüleenist ja polüpropüleenist jaotur.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
Panacur AquaSol ei tohi sattuda veekogudesse, sest võib olla ohtlik veeorganismidele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
Tel.: +31 485 587600
Fax:+31 485 577333
 
8.       MÜÜGILOA NUMBRID
 
EU/2/11/135/002
EU/2/11/135/003
 
9.       ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
09.12.2011
 
10.     TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
03/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.


 
Kasutaja
Salasõna