QP52 ANTIHELMINTIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP52AF02
Toote nimetus: EMBOTAPE PASTE 28,5G N1 / 1167645
Toimeaine: püranteel
Tootja: Bimeda Chemicals Export
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Embotape, 400 mg/g, suukaudne pasta hobustele ja ponidele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 g suukaudset pastat sisaldab:
Püranteelembonaati      400 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen 0,2 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Suukaudne pasta.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Hobune, poni.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Täiskasvanud suurte ja väikeste strongüliidide, Oxyuris`e, Parascaris`e ja Anoplocephala perfoliata põhjustatud haiguste raviks hobustel ja ponidel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada varssadel, kes on nooremad kui 4 nädalat.
Mitte kasutada raskelt kurnatud loomadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust püranteeli suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vältida tuleks järgnevaid kasutusskeeme, kuna need suurendavad resistentsuse tekkimise ohtu ja lõpptulemusena võivad põhjustada ebaefektiivset ravi:
liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema aja jooksul; 
aladoseerimine, looma kehamassi alahindamise, ravimi vale manustamise või kalibreerimata doseerimisvahendi/seadme kasutamise tõttu.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Sama süstalt võib ravimi doseerimiseks kahele loomale kasutada, kui nad mõlemad on terved ja on üksteisega otseses kontaktis.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Vältida ravimi otsest kontakti nahaga.
Inimesed, kes on ülitundlikud püranteeli suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Pärast ravimi manustamist pesta käed ja teised kehaosad, mis võisid ravimiga kokku puutuda.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel võib esineda naha tundlikkust.
Püranteelembonaat on ohutu igas vanuses hobustele kaasaarvatud emapiima saavad varsad, tiined märad ja sugutäkud. Suure hulga Parascaris equorum-iga nakatunud varssadel võib tekkida peensoole ummistus. Kliinilised tunnused (koolikud) võivad tekkida juba 30 minutit pärast ravimi manustamist.
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel märadel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Püranteeli ja levamisooli või piperasiini sisaldavate preparaatide koosmanustamine ei ole soovitav.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Ainult suukaudseks manustamiseks.
Strongüliidide, Oxyuris`e ja Parascaris’e põhjustatud haiguste raviks:
 
Doos: 19 mg püranteelembonaati kg kehamassi kohta.
Soovitatavad on järgmised raviprogrammid:
 
a) Varsad vanuses 1¼8 kuud: manustada ravimit iga 4 nädala järel.
 
b) Hobused vanuses üle 8 kuu: manustada iga 6¼8 nädala järel, kuid suvel ja sügisel (karjatamisperioodil) tuleb manustada iga 4¼6 nädala järel. Hobustele, keda on talvel tallis peetud, tuleb ravimit manustada 3¼4 päeva enne karjamaale laskmist.
 
c) Imetavad märad: on näidatud, et imevate varssade kokkupuudet strongüliididega saab vähendada, kui kasutada„nakkusvaba karjamaad (s.t uuesti külvatud või eelmisel aastal hobuste karjamaana mitte kasutatud karjamaad). Ravimit tuleb märale manustada 3¼4 päeva enne karjamaale laskmist. Seejärel tuleb ravimit manustada 2¼4-nädalaste intervallidega karjatamise lõpuni. Ideaalvariandis peaksid märad ja varsad sööma nakkusvabal karjamaal.
 
Määratud kogus Embotape’i manustatakse looma keelele ja lastakse loomal see alla neelata. Üks süstal sisaldab 11,4 g püranteelembonaati (6 gradueeritud 1,9 g doosi) 28,5 g suukaudses pastas.
See kogus on piisav 600 kg kehamassiga looma ravimiseks. Iga süstlapügal või süstla gradueeringuvahemik on piisav 100 kg kehamassiga looma raviks.
 
Anoplocephala (paelusside) tõrje ja haiguste ravi:
 
Embotape’i tuleks kasutada doosis 38 mg püranteelembonaati kg kehamassi kohta (s.t kaks korda suurem doos kui strongüliidide puhul) Kordusravi vajadus võib varieeruda, kuid kui seda peetakse vajalikuks, tuleb ravi läbi viia 6-nädalase intervalliga.
 
Õige doosi kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass ja kontrollida manustamisvahendi täpsust.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Püranteelembonaat on suukaudsel manustamisel madala toksilisusega. Suukaudsed doosid kuni 2000 mg/kg hiirtel ja rottidel ning 1000 mg/kg koertel ei kutsunud esile mürgistusnähtusid.
 
Püranteelembonaat doosides kuni 60 mg/kg kehamassi kohta alusena (umbes 20 korda suurem soovitatavast terapeutilisest doosist) ei põhjustanud ebasoovitavaid kõrvaltoimeid hobustel, ponidel ega varssadel. Jälgiti hematoloogilisi parameetreid ja seerumi koliinesteraasi ning glutamaatoksaloatsetaadi transaminaasi tasemeid.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale: 7 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: tetrahüdropürimidiinid
ATC vet kood: QP52AF02
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Püranteelembonaat on laia spektriga anthelmintikum, mis depolariseerib parasiidi organismis neuromuskulaarset ülekannet, mille tulemuseks on parasiidi spastiline paralüüs. Halvatud parasiidi väljutab soolest makroorganismi loomulik peristaltika.
Püranteelembonaat inhibeerib koliinesteraasi, millega seletub tema neuromuskulaarne toime.
Püranteelembonaat on laia toimespektriga, toimides järgmiste parasiitide vastu:
Suured strongüliidid: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus.
Väikesed strongüliidid: Trichonema spp. (Cyathostomes), Triodontophorus spp.
Naaskelsabad: Oxyuris equi, Probstmayria vivipara
Suured ümarussid: Parascaris equorum.
Paelussid: Anoplocephala perfoliata.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Püranteelembonaat imendub seedetraktist halvasti ning sobib seetõttu sooltesiseseks parasiitide tõrjeks. Väike kogus püranteelembonaati, mis imendub, metaboliseerub kiiresti ning eritub muutumatul kujul.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Butüüülhüdroksütolueen, polüsorbaat 80, veevaba kolloidne ränidioksiid (Aerosil), maisiõli.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge, kõrgtihedusega polüetüleensüstal, suletud madaltihedusega polüetüleenkorgiga. Gradueeritud süstlakolvile on ühendatud keeratav rõngas -  doosiselektor, mille abil saab vastavalt vajadusele korrigeerida manustatavat ravimi doosi 1...6 doosini.
Üks süstal pappkarbis; sisaldab 28,5 g suukaudset pastat.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bimeda Chemicals Export
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24,
Iirimaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1314
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.07.2005/01.12.2010
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
 
Oktoober 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna