QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP54AA01
Toote nimetus: BIMECTIN INJ. 10MG/ML 50ML N1 / 1105063
Toimeaine: ivermektiin
Tootja: Bimeda Animal Health Limited
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bimectin, 10 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:  
Toimeained:
Ivermektiini 10 mg
 
Abiained: 
See ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet.
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu, viskoosne, steriilne lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Veis, siga, lammas.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veiste, sigade ja lammaste sise- ja välisparasitooside ravi ning tõrje.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Veised
Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Ostertagia spp (kaasa arvatud inhibeeritud O. ostertagi) 
Haemonchus placei 
Trichostrongylus axei 
Trichostrongylus colubriformis 
Cooperia spp
Bunostomum phlebotomum 
Oesophagostomum radiatum 
Strongyloides papillosus (täiskasvanud) 
Nematodirus helvetianus (täiskasvanud)
Nematodirus spathiger (täiskasvanud)
Trichuris spp (täiskasvanud)
 
Kopsuhelmindid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4): 
Dictyocaulus viviparus
 
Silmahelmindid (täiskasvanud):
Thelazia spp
 
Kiinid (parasiteerivad kasvujärgud): 
Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum
 
Sügelislestad: 
Psoroptes ovis 
Sarcoptes scabiei var. bovis
 
Täid: 
Linognathus vituli 
Haematopinus eurysternus  
Solenopotes capillatus
 
Võib kasutada ka sügelislestade Chorioptes bovis ja täide Damalinia bovis tõrjeks, kuid nakkuse täielikku elimineerumist ei pruugita saavutada. 
 
Lambad
Sügelislestad: 
Psoroptes ovis* 
*Lammaste sügelislestade raviks ja tõrjeks tehakse kaks süstet 7-päevaste intervallidega, sellega ravitakse kliinilisi sümptomeid ja elimineeritakse lestad.
 
Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):
Ostertagia circumcinta k.a inhibeeritud vastsed
Ostertagia trifurcata
Haemonchus contortus k.a inhibeeritud vastsed
Trichostrongylus axei (täiskasvanud)
Trichostrongylus colubriformis ja Trichostrongylus vitrinus (täiskasvanud)
Cooperia curticei
Oesophagostomum columbianum
Oesophagostomum venulosum (täiskasvanud)
Nematodirus filicollis 
Chabertia ovina
Trichuris ovis (täiskasvanud)
 
Haemonchus contortus ja Ostertagia circumcincta bensimidasool-resistentsed tüved.
 
Kopsuhelmindid:
Dictyocaulus filaria (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4)
Protostrongylus rufescens (täiskasvanud) 
 
Ninakiinid (kõik vastse kasvujärgud):
Oestrus ovis
 
Sead 
Mao-sooletrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda kasvujärgu vastsed, L4):  
Ascaris suum 
Hyostrongylus rubidus
Oesophagostomum spp
Strongyloides ransomi (täiskasvanud ja somaatilised vastsevormid)
 
Kopsuhelmindid:
Metastrongylus spp (täiskasvanud)
 
Täid:
Haematopinus suis
Sügelislestad: 
Sarcoptes scabiei var. suis
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada intravenoosselt või intramuskulaarselt.
Mitte manustada teistele loomaliikidele, sest võib ilmneda mitmeid kõrvaltoimeid, sealhulgas võib põhjustada koertel surma.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:
 
− liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
− alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi annustamisveast/manustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.
 
Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi. 
 
Veistel on täheldatud Ostertagia ostertagi ja lammastel Teladorsagia circumcincta resistentsust ivermektiini suhtes. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema riiklikul (piirkondlikul, farmipõhisel) epidemioloogilisel informatsioonil parasiitide tundlikkuse kohta ning soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Bimectin süstelahus on spetsiaalselt ettenähtud manustamiseks just nendele loomaliikidele: veistele ja sigadele ja lammastele.
Preparaati võib manustada igas eas loomadele, k.a vasikad, talled ja põrsad. Vt lõik 4.10.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Vältida juhuslikku iseendale süstimist: võib tekitada lokaalset ärritust ja/või valu süstekohas.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Preparaadiga töötamise ajal vältida saastumist.
Preparaadiga töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
Teised ettevaatusabinõud
 
250 ml ja 500 ml pakendi korral kasutada ainult automaatsüstla seadet. 50 ml pakendi korral on soovitatav kasutada mitmeannuselist süstalt. Süstla täitmisel tuleks kasutada väljavoolunõela, et vältida liigset korgi läbistamist.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Veised: 
Mõningatel juhtudel on subkutaanse manustamise järgselt täheldatud mööduvat rahutust ja häiritud olekut. Harva on täheldatud süstekohal pehmete kudede turset. 
 
Lambad: 
Pärast subkutaanset manustamist on täheldatud mõnedel lammastel mõnikord intensiivset, aga üldiselt mööduvat rahutust ja häiritud olekut. 
 
Sead: 
Mõningatel juhtudel on subkutaanse manustamise järgselt täheldatud mööduvat rahutust ja häiritud olekut.
 
Kõik need reaktsioonid mööduvad ilma ravita. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravimit võib loomadele manustada tiinuse igas järgus ja laktatsiooni ajal, tingimusel, et nende loomade piima ei tarvitata inimtoiduks.
Ravimit võib kasutada emistel ja kultidel ilma see mõjutaks nende sigimisvõimet. 

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Bimectin süstelahust võib manustada ilma kõrvaltoimeteta koos suu- ja sõrataudi vastase vaktsiiniga või klostriidiumi vaktsiiniga, kui neid manustatakse eraldi süstekohtades.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
1 ml sisaldab 10 mg ivermektiini, mis on piisav 50 kg kehamassiga veise ja lamba ning 33 kg kehamassiga sea raviks.
Süst tuleb teha mistahes selleks sobiva standardse automaatsüstla või üheannuselise süstla või hüpodermilise süstlaga. Kasutada soovitatavalt 17 g x ½ tollised nõelu. Vahetada nõel uue steriilse nõela vastu iga 10…12 looma süstimise järel.  
Mitte süstida märgi ega poriseid loomi. Kui kasutatakse üheannuselist või hüpodermilist süstalt, tuleb preparaadi eemaldamiseks viaalist kasutada eraldi steriilset nõela. Pärast süstimist tuleb süstekohta masseerida. 
 
Ravim tuleb manustada ainult subkutaanse süstena soovitatud annuses 200 mikrogrammi ivermektiini kg kehamassi kohta veistele ettepoole või tahapoole õlga lahtise naha alla ja lammastele kaela. Sigadele manustatakse ravim subkutaanselt kaela annuses 300 mikrogrammi ivermektiini kg kehamassi kohta. 
 
Noortel sigadel, eriti kehamassiga alla 16 kg ja talledel kehamassiga alla 20 kg, kellele süstitakse alla 0,5 ml ravimit, on manustatava annuse täpsus väga oluline. Sel juhul on soovitatav kasutada 0,1 ml jaotustäpsusega süstalt. 
 
Lammaste sügelislestade (Psoroptes ovis) raviks ja kontrolliks tehakse kaks süstet 7-päevaste intervallidega, sellega ravitakse kliinilisi sümptomeid ja elimineeritakse lestad.
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass ja kontrollida manustamisvahendi täpsust.
 
Kui loomi ravitakse grupiviisiliselt, mitte eraldi, peaks ala- või üleannustamise vältimiseks loomad kehamassi alusel rühmadesse jagama ja ravimit vastavalt annustama.
Ravi läbiviimine soovitatud annuses võimaldab kontrollida Haemonchus placei ja Cooperia spp re-infektsioone, mis võivad tekkida 14 päeva pärast ravi, Ostertagia ostertagi ja Oesophagostomum radiatum kuni 21 päeva jooksul pärast ravi ning Dictyocaulus viviparus nakkust, mis võib uuesti tekkida kuni 28 päeva jooksul pärast ravi. 
 
Karjamaal olevatel loomadel preparaadi pikaajalisest toimest maksimaalse kasu saamiseks on soovitatav vasikad, keda on portsjonkarjatatud esimesel karjatamisperioodil, ravida 3., 8. ja 13. nädalal pärast karjamaale laskmist. See aitab kaitsta loomi parasitaarse gastroenteriidi ja kopsuhelmintidesse nakatumise eest kogu karjatamisperioodil, eeldusel, et kõik vasikad kuuluvad antud programmi ja ühtki ravimata looma karjamaale juurde ei lasta.
Kõiki ravitud loomi tuleb alati jälgida headest loomakasvatustavadest lähtuvalt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Veis: Subkutaansel manustamisel 4,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (20-kordne üleannus) ühekordse annusena põhjustab ataksiat ja depressiooni.
Lammas: Subkutaansel manustamisel 4,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (20-kordne üleannus) ühekordse annusena põhjustab ataksiat ja depressiooni.
 
Siga: Subkutaansel manustamisel annuses 30,0 mg ivermektiini kg kehamassi kohta (100-kordne üleannus) põhjustab letargiat, ataksiat, bilateraalset müdriaasi, vahelduvat treemorit, hingeldust ja pikaliheitmist.
 
Kolmekordne üleannus ei põhjustanud sihtloomaliikidel kõrvaltoimeid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 49 päeva. 
Mitte manustada lakteerivatele loomadele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Mitte manustada kinni jäetud lehmadele k.a tiinetele lehmadele 60 päeva enne poegimist. 
 
Lammas: lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva. 
Mitte manustada lakteerivatele lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Mitte manustada 60 päeva enne poegimist lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
 
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Avermektiinid
ATCvet kood: QP54AA01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ivermektiin kuulub endektotsiidide makrotsükliliste laktoonide klassi. Selle klassi ühendid seonduvad selektiivselt ja kõrge afiinsusega glutamaat-sõltuva kloriidiooni kanaliga, mida esineb selgrootute närvi- ja lihasrakkudes. See suurendab membraani läbilaskvust kloriidioonidele koos hüperpolarisatsiooniga närvi- või lihasrakus, mis põhjustab parasiidi paralüüsi ja surma. Selle klassi ühendid võivad interakteeruda ka teiste ligand-sõltuvate kloriidkanalitega, nagu näiteks neuromediaatori gammaaminovõihappest (GABA) sõltuvad kanalid.
 
Selle klassi ühendite ohutus tuleneb asjaolust, et imetajate rakkudes ei ole glutamaat-sõltuvaid kloriidkanaleid, makrotsüklilistel laktoonidel on madal afiinsus teiste imetajatel esinevate ligand-sõltuvate kloriidkanalite suhtes ja nad ei läbi vabalt hematoentsefaalbarjääri.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Maksimaalne plasmakontsentratsioon: 
Veised: Ivermektiini manustamisel annuses 0,2 mg kg kehamassi kohta saabub maksimaalne plasmakontsentratsioon 35…50 ng/ml  umbes 2 päevaga ja plasma poolväärtusaeg on 2,8 päeva. Samuti on leitud, et põhiline osa ivermektiinist jääb vereplasmasse (80%). Selline jaotuvus plasma ja vererakkude vahel püsib suhteliselt konstantsena.
Lambad: annuses 0,2 mg ivermektiini kg kehamassi kohta saavutatakse keskmine plasmakontsentratsioon 16 ng/ml päev pärast süstimist. 
Sead: Uuringutes, mis viidi läbi ivermektiini annusega 0,3 mg kg kehamassi kohta, jõuti maksimaalsete plasmakontsentratsioonideni 3 (± 0,5) päeva pärast ja ravim püsis plasmas kuni 28 päeva.
 
Eritumise viis ja kestus:
Veised: Uriiniga eritub vaid 1…2%, ülejäänud osa eritub väljaheitega. Sellest umbes 60% eritub muutumatul kujul, ülejäänu eritub metaboliitidena või laguproduktidena. 
Lambad: Roojaanalüüs näitab, et ligikaudu 99% ravimist ja tema metaboliitidest eritub roojaga. Umbes 1% eritub uriiniga.
Sead: Sapiga eritumine on ka sigadel ivermektiini põhiline väljutustee.
 
Keskkonnaomadused
 
Bimectin ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Glütseriin
Formaalglütserool
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleenpudel suletud bromobutüülkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml, 250 ml või 500 ml.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Bimectin ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele.
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close
Tallaght, Dublin 24
Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1568
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13.07.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2019
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna