QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP54AA03
Toote nimetus: DECTOMAX INJ 500ML / 1105186
Toimeaine: doramektiin
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Dectomax, 10 mg/ml süstelahus veistele, lammastele ja sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeaine:
Doramektiin 10 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge värvitu kuni kahvatukollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis, lammas ja siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veised
Seedetrakti ümarusside, kopsuusside, silmausside, kiinide, täide, sügelislestade ja puukide vastaseks
raviks ja tõrjeks.
 
Seedetrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda arengustaadiumi vastsed)
Ostertagia ostertagi (kaasaarvatud soikevastsed)
O. lyrata*
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
T. colubriformis
Cooperia oncophora
C. pectinata*
C. punctata
C. surnabada (syn. mcmasteri)
N. spathiger *
Bunostomum phlebotomum*
Strongyloides papillosus*
Oesophagostomum radiatum
Trichuris spp*
* täiskasvanud
 
Kopsuussid (täiskasvanud ja neljanda arengustaadiumi vastsed)
Dictyocaulus viviparus
 
Silmaussid (täiskasvanud)
Thelazia spp
 
Kiinid (parasiteerivates arengustaadiumites)
Hypoderma bovis
H. lineatum
 
Täid
Haematopinus eurysternus
Linognathus vituli
Solenopotes capillatus
 
Sügelislestad
Psoroptes bovis
Sarcoptes scabiei
 
Võib kasutada abivahendina Nematodirus helvetianus’e, väivide (Damalinia bovis), puugi Ixodes
ricinus’e ja lesta Chorioptes bovis tõrjeks.
 
Veterinaarravim kaitseb veiseid parasiitidega nakatumise või taasnakatumise eest ajaliselt järgmiselt:
 
Parasiidiliigid                                                                       Päevade arv
Bunostomum phlebotomum                                                         22
Cooperia oncophora                                                                     21
Dictyocaulus viviparus                                                                  35
Haemonchus placei (ainult täiskasvanud)                               28
Linognathus vituli                                                                          28
Oesophagostomum radiatum                                                     21
Ostertagia ostertagi                                                                      35
Psoroptes bovis                                                                             42
Trichostrongylus axei                                                                   28
 
Lambad
Seedetrakti ümarusside, sügelislestade ja ninakiinide vastaseks raviks ja tõrjeks.
 
Seedetrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda arengustaadiumi vastsed, kui ei ole märgitud teisiti)
Bunostomum trigonocephalum (ainult täiskasvanud)
Chabertia ovina
Cooperia curticei (ainult neljanda arengustaadiumi vastsed)
C. oncophora
Gaigeria pachyscelis
Haemonchus contortus
Nematodirus battus (ainult neljanda arengustaadiumi vastsed)
N.filicollis (ainult täiskasvanud)
N.spathiger
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta *
Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (ainult täiskasvanud)
Oesophagostomum venulosum (ainult täiskasvanud)
O.columbianum
Strongyloides papillosus
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus vitrinus
Trichuris spp (ainult täiskasvanud)
 
* Tõrjele alluvad ka (neljanda arengustaadiumi) soikevastsed, kaasaarvatud bensimidasoolile
resistentsed tüved.
 
Kopsuussid (täiskasvanud ja neljanda arengustaadiumi vastsed)
Cystocaulus ocreatus (ainult täiskasvanud)
Dictyocaulus filaria
Muellerius capillaris (ainult täiskasvanud)
Neostrongylus linearis (ainult täiskasvanud)
Protostrongylus rufescens (ainult täiskasvanud)
 
Ninakiinid (1., 2. ja 3. arengustaadiumi vastsed)
Oestrus ovis
 
Sügelislestad
Psoroptes ovis
 
Sead
Sügelislestade, seedetrakti ümarusside, kopsuusside, neeruusside ning täide raviks.
 
Seedetrakti ümarussid (täiskasvanud ja neljanda arengustaadiumi vastsed)
Hyostrongylus rubidus
Ascaris suum
Strongyloides ransomi (ainult täiskasvanud)
Oesophagostomum dentatum
Oesophagostomum quadrispinulatum
 
Kopsuussid
Metastrongylus spp (ainult täiskasvanud)

Neeruussid
Stephanurus dentatus (ainult täiskasvanud)
 
Täid
Haematopinus suis
 
Sügelislestad
Sarcoptes scabiei
 
Veterinaarravim kaitseb sigu Sarcoptes scabiei’ga nakatumise või taasnakatumise eest 18 päeva.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada koertel, sest võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Mõned koeratõud, nagu collie’d, on
doramektiini, nagu ka teiste avermektiinide suhtes eriti tundlikud ja preparaadi juhuslikku
manustamist neile tuleb vältida. Vt lõik 4.5.i.
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse
väljakujunemiseks ning võivad selle tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:
• liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
• alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi
annustamisveast/manustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust
kalibreerimisest.
Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade
arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada
mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.
 
EL-is on teatatud Teladorsagia ja Haemonchus’e avermektiinide vastasest resistentsusest lammastel.
Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema lokaalsel (piirkonna, farmipõhisel)
epidemioloogilisel teabel ümarusside tundlikkuse kohta ja soovitustel, kuidas piirata edasist
resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
i) Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Kõik mittesihtloomaliigid ei pruugi avermektiini hästi taluda. Teatatud on surmaga lõppenud
talumatusejuhtudest, eriti collie’del, vana-inglise lambakoertel ja nende sugulastõugudel või
ristanditel, samuti mere- ja maismaakilpkonnadel. Mahaläinud preparaadi allaneelamist või ligipääsu
pakenditele teiste liikide poolt tuleb väga hoolikalt vältida.
 
Loomarühmade süstimise korral tuleb kasutada ainult automaatset annustamisseadet ja ventileeritavat
süstlalaadimisseadet.
 
Üksikute sigade süstimiseks küsida sobiva suurusega nõelte ja ühekordsete süstalde kasutamise kohta
nõu loomaarstilt. Alla 16 kg kaaluvate põrsaste süstimiseks on soovitatav kasutada 0,1 ml või
väiksema jaotusega 1 ml süstalt.
 
Kasutada steriilseid instrumente ja järgida aseptika nõudeid. Vältida saaste sisseviimist. Viaali korke
ei tohi läbistada rohkem kui üks kord. Enne iga annuse võtmist puhastada kork.
 
ii) Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada ega süüa. Pärast kasutamist pesta käed.
Vältida juhuslikku süstimist iseendale - spetsiifiliste sümptomite märkamisel pöörduda arsti poole.
Arstile: juhuslikul ravimi süstimisel iseendale on spetsiifilisi sümptoome täheldatud harva ja seega
peaks ravi iga juhtumi korral olema sümptomaatiline.
 
iii) Teised ettevaatusabinõud
 
Doramektiin on väga mürgine sõnnikufaunale ja veeorganismidele ning võib akumuleeruda setetes.
 
Riski vee ökosüsteemidele ja sõnnikufaunale saab vähendada, vältides doramektiini (ja samasse
anthelmintikumide klassi kuuluvate preparaatide) liiga sagedast ja korduvat kasutamist veistel ja
lammastel.
 
Riski vee ökosüsteemidele saab veelgi vähendada, hoides ravitud veised veekogudest eemal kaks kuni
viis nädalat pärast ravi.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Võib kasutada tiinetel veistel ja uttedel. See preparaat on näidustatud kasutamiseks aretuses
kasutatavatel ja lakteerivatel emistel ning sugukultidel.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Seedetrakti ümarusside, kopsuusside, silmausside, kiinide, täide ja sügelislestade vastaseks raviks ja
tõrjeks veistel ning seedetrakti ümarusside ja ninakiinide vastaseks raviks ja tõrjeks lammastel
manustada ühekordselt 1 ml preparaati (10 mg doramektiini) 50 kg kehamassi kohta, mis on võrdne
200 μg doramektiiniga kg kehamassi kohta, kaelapiirkonda subkutaanselt veistel ja intramuskulaarselt
lammastel.
 
Psoroptes ovis’e kliiniliste nähtude raviks ja elavate lestade hävitamiseks lammastel manustada
ühekordselt 1 ml preparaati 33 kg kehamassi kohta, mis on võrdne 300 μg doramektiiniga kg
kehamassi kohta, intramuskulaarselt kaelapiirkonda. Lisaks sellele tuleb järgida bioohutuse nõudeid,
et vältida taasnakatumist. Tähtis on ravida kõiki lambaid, kes on olnud kontaktis nakatunud
loomadega.
 
Sarcoptes scabiei, seedetrakti ümarusside, kopsuusside, neeruusside ning täide raviks sigadel
manustada ühekordselt 1 ml preparaati 33 kg kehamassi kohta, mis on võrdne 300 μg doramektiiniga
kg kehamassi kohta, intramuskulaarselt.
 
Põrsastele kehamassiga kuni 16 kg annustada vastavalt järgnevale tabelile:
 
Kehamass (kg)                       Annus (ml)
Alla 4 kg                                     0,1 ml
5...7 kg                                        0,2 ml
8...10 kg                                     0,3 ml
11...13 kg                                   0,4 ml
14...16 kg                                  0,5 ml
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass;
annustamisvahendi täpsust tuleb kontrollida.
Kui loomi ravitakse grupiviisiliselt, mitte eraldi, peab ala- või üleannustamise vältimiseks loomad
kehamassi alusel rühmadesse jagama ja ravimit vastavalt annustama.
 
Maksimaalne süstemaht igale sihtloomaliigile:
veis: 5 ml süstekoha kohta,
lammas: 1,5 ml süstekoha kohta,
siga: 2,5 ml süstekoha kohta.
 
Preparaati võib kasutada ventileeritud süsteemiga automaatse süstimisseadmega. Viaali korki ei tohi
läbistada rohkem kui 1 kord.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
25-kordse soovitatava annuse manustamine veistele ning 10-kordse soovitatava annuse manustamine
lammastele ja sigadele kliinilisi kõrvaltoimeid ei põhjustanud.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veised
Lihale ja söödavatele kudedele: 70 päeva.
Piimale: ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada tiinetel lehmadel ega mullikatel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuu
jooksul enne oodatavat poegimist.
 
Lambad
Lihale ja söödavatele kudedele: 70 päeva.
Piimale: ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada tiinetel uttedel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 70 päeva jooksul enne
oodatavat poegimist.

Sead
Lihale ja söödavatele kudedele: 77 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: makrotsüklilised laktoonid, avermektiinid
ATCvet kood: QP54AA03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Doramektiin on Streptomyces avermitilis’est fermentatsiooni teel saadud parasiitidevastane preparaat.
See on makrotsükliline laktoon ja väga sarnane ivermektiinile. Mõlemad ühendid omavad laia
antiparasiitset toimet ja põhjustavad nii nematoodide kui ka parasiitsete lülijalgsete halvatuse.
Makrotsüklilised laktoonid aktiveerivad glutamaadi vahendatud kloriidikanalid (CluCl), mis asuvad
selgrootute parasiitide neelu lihasmembraanides ja teatud neuronites. Makrotsükliliste laktoonide
selektiivset toksilisust parasiitidele seostatakse toimega kanalitele, mida peremeesloomal ei ole. On
tõendeid, et selgrootute emassuguteede lihasrakkude membraanid on makrotsüklilistele laktoonidele
tundlikumad kui retseptorid närvikoel või muul lihaskoel, ja see võib selgitada ka järsku, kuid ajutist,
munade tootmise vähenemist parasiitidel, kes ravi tagajärjel ei sure ega hävine.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Veistel tekib doramektiini maksimaalne kontsentratsioon plasmas 3 päeva pärast subkutaanset
manustamist ja eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 6 päeva.
 
Lammastel tekib doramektiini maksimaalne kontsentratsioon plasmas 2 päeva pärast subkutaanset või
intramuskulaarset manustamist ja eliminatsiooni poolväärtusaeg on 4,5 päeva.
 
Sigadel tekib doramektiini maksimaalne kontsentratsioon plasmas 3 päeva pärast intramuskulaarset
manustamist ja eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 6 päeva.
 
Keskkonnaomadused
 
Doramektiinil, nagu ka teisel makrotsüklilistel laktoonidel, on potentsiaal kahjulikult mõjutada
mittesihtorganisme. Doramektiini võib erituda potentsiaalselt toksilisel tasemel mitme nädala jooksul
pärast ravi. Loomade poolt karjamaal väljutatud doramektiini sisaldavad väljaheited võivad vähendada
sõnnikust toituvate organismide arvukust, mis võib mõjutada sõnniku lagundamist.
 
Doramektiin on väga mürgine veeorganismidele ja võib akumuleeruda setetes.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Etüüloleaat
Seesamiõli
Butüülhüdroksüanisool (E320)
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida kaitstult otsese päikesekiirguse eest – mitte eemaldada plastikust kaitset.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Preparaat tarnitakse 50 ml, 200 ml või 500 ml punnkorkidega mitmeannuselistes II või III tüüpi
merevaikkollastes klaasviaalides.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Väga ohtlik kaladele ja veeorganismidele. Mitte saastada tiike, vooluveekogusid või kraave preparaadi
või kasutatud pakendiga.
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1740
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.09.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.07.2016
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna