QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP54AA04
Toote nimetus: EPRINEX POUR-ON VET. 5MG/ML 1000ML /1105210
Toimeaine: eprinomektiin 
Tootja: Merial S.A.S.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Eprinex Pour-On, 5 mg/ml kriipsulahus veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml kriipsulahust sisaldab:
Eprinomektiini………….....5 mg
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen (antioksüdant) 0,1 mg
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Kriipsulahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ümarusstõbede ning lestaliste ja putukate põhjustatud haiguste raviks veistel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Gastrointestinaalsed ümarussid (täiskasvanud ja L4)
Ostertagia spp.
Ostertagia ostertagi (kaasa arvatud pärsitud L4)
O. lyrata (ainult täiskasvanud)
Haemonchus placei
Trichostrongylus spp.
Trichostrongylus axei
T. colubriformis
Cooperia spp. (kaasa arvatud pärsitud L4)
Cooperia onchopora
C. punctata
C. pectinata
C. surnabada
Bunostomum phlebotomum
Nematodirus helvetianus
Oesophagostomum radiatum
Oesophagostomum spp. (ainult täiskasvanud)
Trichuris spp. (ainult täiskasvanud)
Kopsuussid
Dictyocaulus viviparus (täiskasvanud ja L4)
Veiste kiinid (parasitaarsed staadiumid)
Hypoderma bovis
H. lineatum
Sügelislestad
Chorioptes bovis
Sarcoptes scabiei var. bovis
Täid
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus
Damalinia bovis
Pistekärbsed
Haematobia irritans
Vastavalt juhendile manustades tagab preparaat toime:
- 7 päeva Haematobia irritans vastu
- 21 päeva Haemonchus placei, Trichostrongylus axei ja T. colubriformis vastu
- 28 päeva Ostertagia ostertagi, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus, Dictyocaulus
viviparus ja Oesophagostomum radiatum vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada teistele loomaliikidele; avermektiinide manustamine koertele võib lõppeda surmaga.
Mitte manustada suukaudselt.
Mitte manustada määrdunud kehapiirkonda.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse
väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:
− liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel
− aladoseerimine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi
annustamisveast või doseerimisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.
Kliinilise anthelminikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt. test
parasiidimunade arvu vähenemisele väljaheidetest). Kui test kinnitab resistentsust antud
anthelmintikumi vastu, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsugust
toimemehhanismi omavat anthelmintikumi.
Käesolevaks ajaks ei ole EL-s teatatud resistentsusest eprinomektiinile (makrolüütilisele laktoonile).
Kuid EL-s on teatatud resistentsusest teiste makrolüütiliste laktoonide suhtes veiste parasiitide hulgas.
Seetõttu peab selle ravimi kasutamine baseeruma lokaalsel (regionaalsel, farmipõhisel)
epidemioloogilisel informatsioonil nematoodide tundlikkuse kohta ning soovitustel, kuidas piirata
edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Mitte manustada teistele loomaliikidele, avermektiinide manustamine koertele võib lõppeda surmaga.
Vältida tuleks järgnevaid kasutusskeeme, kuna need suurendavad resistentsuse tekkimise ohtu ja
lõpptulemusena võivad põhjustada ebaefektiivset ravi:
liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema aja jooksul;
aladoseerimine, looma kehamassi alahindamise, ravimi vale manustamise või kalibreerimata
doseerimisvahendi/seadme kasutamise tõttu.
Resistentsuse kahtlustamisel teha vastavad testid (nt koproloogiline test parasiitide munade leiu
alusel). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi vastu, tuleb kasutada mõnda teise
farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsugust toimemehhanismi omavat anthelmintikumi.
Eprinex Pour-On toimib Hypoderma spp. vastsete vastu. Parima tulemuse saamiseks peab veiseid
töötlema koheselt pärast nahakiinide aktiivsusperioodi lõppu. Kuigi see pole spetsiifiline
eprinomektiinile, võib veiste kiinide vastsete hävitamine, kui nad asuvad elutähtsates piirkondades,
põhjustada peremeesorganismile soovimatuid mõjusid. Hypoderma lineatum vastsete hävitamine ajal,
mil nad asuvad söögitoru kudedes võib tekitada puhitust. Hypoderma bovis vastsete hävitamine ajal,
mil nad on migratsioonistaadiumis lülikanalis, võib põhjustada loomal krampe või paralüüsi.
Veiseid tuleks ravida kas enne või pärast kiini vastsejärku.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Veterinaarravimi manustamisel tuleb kasutada kaitsekindaid.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta ravimiga kokkupuutunud piirkond rohke vee ja seebiga.
Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada koheselt rohke veega.
Mitte suitsetada, süüa ega juua ravimiga töötamise ajal.
Pesta käed pärast ravimiga töötamist.
Saastunud riided tuleb võimalikult ruttu vahetada ja pesta enne järgmist kasutamist.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Preparaadi kasutamisel soovitatud doosides ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
 
4.7 Kasutamine tiinuse ja laktatsiooniperioodil
 
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon:
Lubatud kasutada laktatsioonijärgus.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Eprinomektiini manustamine samaaegselt teiste valkudega tugevalt seostuvate molekulidega ei ole
soovitav.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada ainult välispidiselt doosis 1 ml Eprinex Pour-On`i 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5
mg eprinomektiinile kg kehamassi kohta. Preparaat tuleb manustada piki selga kitsa joonena
abaluudest sabajuureni.
Pigista-mõõda-kalla süsteem (250 ml ja 1 liitrised pudelid) – mõõdutops
1. Valmispanek:
- Sisesta toru jaotisse
- Keera jaoti pudelile
2. Mõõda:
Korrektse doosi valimiseks keerata regulaatori korki ükskõik, kummas suunas kuni doosi indikaator
vastab ravitava looma kehamassile. Kui kehamass on mõõtejoonte vahepeal, määrata suurem mõõt.
3. Pigista
Hoida pudel püsti ja pigistada pudelit seni kuni preparaati on tulnud veidi rohkem kui kaalumõõdik
näitab. Pudeli vabastamisel kohandub doos automaatselt õigele tasemele. Preparaadi manustamiseks
kallutada pudelit ning kallata preparaat looma seljale.
Jaotit ei tohi jätta pudeli külge, kui seda ei kasutata. Peale igat kasutuskorda eemaldada jaoti pudelilt
ning sulgeda pudel korgiga.
2500 ml
Ühendada manustamisseade ja voolik pakendiga järgmiselt: kinnitada vooliku vaba ots sobiva
manustamisseadme külge. Kinnitada voolik kaasasoleva kinnitiga korgile. Kontrollides, et süsteem ei
leki, täita ettevaatlikult manustamisseade.
Järgida manustamisseadme kasutamisjuhiseid.
Vihm enne või pärast manustamist ei mõjuta preparaadi toimet.
Õige doosi kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass;
doseerimisvahendi täpsust tuleb kontrollida.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
8-nädala vanustele vasikatele 5-kordse terapeutilise doosi (2,5 mg eprinomektiini kg kehamassi kohta)
manustamisel 3 korda 7 päevase intervalliga ei täheldatud mürgistusnähte.
Vasikal, kellele taluvusuuringute käigus manustati 10-kordne terapeutiline doos (5 mg kg
kehamassi kohta) täheldati mööduvat silma pupilli laienemist. Teisi kõrvaltoimeid ei esinenud.
Antidoot ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva.
Piimale: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: avermektiinid
ATC-vet kood: QP54AA04
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Eprinomektiin kuulub endektotsiidide makrotsükliliste laktoonide klassi. Selle klassi ained seovad
selektiivselt ja on kõrge afiinsusega glutamaadiga seotud kloriidioonide kanalite suhtes, mis esinevad
selgrootute närvi- või lihasrakkudes.
See viib rakumembraani läbilaskvuse suurenemiseni kloriidioonidele koos närvi- või lihasraku
hüperpolarisatsiooniga, mille tagajärjeks on parasiidi paralüüs ja surm. Selle klassi ained võivad
vastastikust mõju osutada teiste kloriidikanalitega nagu näiteks need, mida piiratakse neurotransmitter
gammaaminovõihape (GABA).
Selle klassi ainete ohutusväärtuse tunnuseks on see, et imetajatel pole glutamaadi poolt kontrollitavaid
kloriidikanaleid, makrotsüklilistel laktoonidel on madal afiinsus teiste imetajatel esinevate
kloriidikanalite suhtes ning makrotsüklilised laktoonid ei läbi vere-aju barjääri kergesti.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Lokaalselt manustatud eprinomektiini biosaadavus veistel on ligikaudu 30%. Maksimaalne täheldatud
plasmakontsentratsioon on keskmiselt 22 ng/ml ja see saavutatakse 84 h jooksul. Imendumine on
aeglane (90% imendumisest toimub 216 tunni jooksul).
Eprinomektiin seondub plasmaproteiinidega (99%).
Pärast lokaalset manustamist veistele ei metaboliseeru toimeaine ulatuslikult. Eprinomektiin eritub
piimaga vähesel määral. Peamine ravimi elimineerimine toimub nii liha- kui piimaveistel väljaheidete
kaudu. Pärast eprinomektiini lokaalset manustamist leidub seda väljaheidetes 15% - 17% ja uriinis
0,35%
Keskkonnaomadused
Eprinex Pour-On ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele
veeorganismidele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksütolueen
Propüleenglükooloktanoaatdekanoaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida sisepakend välispakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kõrge tihedusega polüetüleenpudel.
Pakend:
250 ml pudelil on 25 ml jaoti. Iga pudel sisaldab piisava koguse kriipsulahust kümne 250 kg looma
raviks.
1000 ml pudelil on 60 ml jaoti. Iga pudel sisaldab piisava koguse kriipsulahust neljakümne 250 kg
looma
raviks.
2500 ml pakend kasutamiseks koos sobiva spetsiaalse manustajaga. Iga pudel sisaldab piisava koguse
kriipsulahust saja 250 kg looma raviks.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Eprinex Pour-On ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
MERIAL
29, Avenue Tony Garnier
69007 Lyon – Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1359
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
16.12.2005/01.06.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna