QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP53AC10
Toote nimetus: APISTAN STRIPS N10 / 1137866
Toimeaine: taufluvalinaat
Tootja: Vita Bee Health Limited
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Apistan, 800 mg/8 g (10,3% w/w) taru ravimriba kodumesilastele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 taru ravimriba sisaldab: taufluvalinaati 800 mg.
 
Abiained:
Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Taru ravimriba.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Kodumesilane (Apis mellifera).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Varroa destructor-i tõrjeks kodumesilastel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole teada.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Äärmiselt ohtlik kaladele ja veeloomadele. Vältida preparaadi sattumist veekogudesse.
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Vältida ravimi kokkupuudet manustaja naha, suu ja silmadega. 
Apistan’i ribade käsitsemisel kanda kindaid, pärast ribade paigaldamist pesta käed korralikult. Ribade kohale asetamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Annus: 2 Apistan’i riba mesilastaru kohta.
Manustamine: ribad riputatakse haudme raamide vahele nii, et mesilased saaksid liikuda ribade mõlemal poolel. Üks riba riputatakse 3. ja 4. raami vahele ja teine 7. ja 8. raami vahele. 
Ravi kestab 6…8 nädalat, seejärel tuleb ribad eemaldada ja hävitada. Raviperiood peab olema võimalikult lühike, et vähendada ravimijääkide tõenäosust mesilasvahas ning vältida lestade resistentsuse teket.
Väikestele ja talvituvatele mesilasperedele ning kunstperedele manustada üks Apistan’i riba, mis riputatakse mesilaste ja haude kobarasse. Ribasid ei tohi riputada mee kärgede vahele.  
Ravimi efektiivsus on maksimaalne, kui seda kasutatakse hilissuvel pärast mee kogumist (kui mesilaspere suurus väheneb). Rasketel juhtudel võib ravimit kasutada igal aastaajal ja korduvalt. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Spetsiifiline antidoot puudub. Kahtluse korral eemaldada ravim tarust.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Antiparasitaarsed ained, insektitsiidid ja repellendid; Ektoparasititsiidid paikseks kasutamiseks ka. Insektitsiidid; Püretriinid, k.a. sünteetilised ühendid.
ATC vet kood: QP53AC10
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Taufluvalinaat on tsüanopüretroidide gruppi kuuluv ektoparasiitide vastane ravim, mille toime seisneb aksonaalsete membraanide kiire depolarisatsiooni põhjustamises. Vähetoksiline kodumesilastele, kuna molekuli seonduvus selle liigi potentsiaalsete retseptoritega on puudulik. Varroa destructor-i seob selle kiiresti ning surm saabub üleerutuse ja närvisüsteemi kurnatuse tagajärjel.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Taufluvalinaat toimib otsese kontakti kaudu. Mesilased kõnnivad üle ravimribade ja nö „korjavad üles“ taufluvalinaadi molekulid. Mesilastega kokkupuutunud Varroa lestadele on molekuli toime surmav, kuid mesilastele suhteliselt ohutu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis ravimi kõlblikkusaeg on 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida ravimribad suletud originaalpakendis.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida kaitstult otsese päikese valguse eest
Hoida ainult originaalpakendis. 
Mitte hoida pestitsiidide või teiste keemiliste ainete läheduses, mis võivad ribasid saastada. 
Hoida eemal toiduainetest. 
Kasutamata ravimribad asetada tagasi originaalpakendisse.
Ravimribad on ette nähtud üheks ravikorraks, neid ei tohi korduvalt kasutada.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Foolium-paber kott.
Pakend: 10 taru ravimriba pakendis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
Jäätmematerjal hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfektandis.
ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA VEEORGANISMIDELE. Vältida ravimribade ja pakendite sattumist veekogudesse.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Vita Bee Health Limited 
1 Castlewood Avenue 
Rathmines, Dublin 6 
D06 H685 
Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1421
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.08.2006/ 29.03.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2019
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: käsimüügiravim 
 
Kasutaja
Salasõna