QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP53AC10
Toote nimetus: APISTAN STRIPS N10 / 1137866
Toimeaine: taufluvalinaat
Tootja: Vita ( Europe) Limited
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Apistan, 800 mg/8 g (10,3% w/w) taru ravimriba kodumesilastele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:
1 taru ravimriba sisaldab: taufluvalinaati 800 mg.

Abiained:
Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Taru ravimriba.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Kodumesilane (Apis mellifera).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Varroa destructor-i tõrjeks kodumesilastel.

4.3. Vastunäidustused

Ei ole teada.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Äärmiselt ohtlik kaladele ja veeloomadele. Vältida preparaadi sattumist veekogudesse.

4.5. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Vältida ravimi kokkupuudet manustaja naha, suu ja silmadega.
Apistan’i ribade käsitsemisel kanda kindaid, pärast ribade paigaldamist pesta käed korralikult. Ribade
kohale asetamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Ei rakendata.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Annus: 2 Apistan’i riba mesilastaru kohta.
Manustamine: ribad riputatakse haudme raamide vahele nii, et mesilased saaksid liikuda ribade
mõlemal poolel. Üks riba riputatakse 3. ja 4. raami vahele ja teine 7. ja 8. raami vahele.
Ravi kestab 6…8 nädalat, seejärel tuleb ribad eemaldada ja hävitada. Raviperiood peab olema
võimalikult lühike, et vähendada ravimijääkide tõenäosust mesilasvahas ning vältida lestade
resistentsuse teket.
Väikestele ja talvituvatele mesilasperedele ning kunstperedele manustada üks Apistan’i riba, mis
riputatakse mesilaste ja haude kobarasse. Ribasid ei tohi riputada mee kärgede vahele.
Ravimi efektiivsus on maksimaalne, kui seda kasutatakse hilissuvel pärast mee kogumist (kui
mesilaspere suurus väheneb). Rasketel juhtudel võib ravimit kasutada igal aastaajal ja korduvalt.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Spetsiifiline antidoot puudub. Kahtluse korral eemaldada ravim tarust.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline grupp: Antiparasitaarsed ained, insektitsiidid ja repellendid; Ektoparasititsiidid
paikseks kasutamiseks ka. Insektitsiidid; Püretriinid, k.a. sünteetilised ühendid.

ATC vet kood: QP53AC10

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Taufluvalinaat on tsüanopüretroidide gruppi kuuluv ektoparasiitide vastane ravim, mille toime seisneb
aksonaalsete membraanide kiire depolarisatsiooni põhjustamises. Vähetoksiline kodumesilastele, kuna
molekuli seonduvus selle liigi potentsiaalsete retseptoritega on puudulik. Varroa destructor-i seob
selle kiiresti ning surm saabub üleerutuse ja närvisüsteemi kurnatuse tagajärjel.

5.2. Farmakokineetilised andmed

Taufluvalinaat toimib otsese kontakti kaudu. Mesilased kõnnivad üle ravimribade ja nö „korjavad
üles“ taufluvalinaadi molekulid. Mesilastega kokkupuutunud Varroa lestadele on molekuli toime
surmav, kuid mesilastele suhteliselt ohutu.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, stearhape.

6.2. Sobimatus

Ei rakendata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis ravimi kõlblikkusaeg on 3 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida ravimribad suletud originaalpakendis.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida kaitstult otsese päikese valguse eest.
Hoida ainult originaalpakendis.
Mitte hoida pestitsiidide või teiste keemiliste ainete läheduses, mis võivad ribasid saastada.
Hoida eemal toiduainetest.
Kasutamata ravimribad asetada tagasi originaalpakendisse.
Ravimribad on ette nähtud üheks ravikorraks, neid ei tohi korduvalt kasutada.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Foolium-paber kott.
Pakend: 10 taru ravimriba pakendis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
Jäätmematerjal hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt
heaks kiidetud desinfektandis.
ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA VEEORGANISMIDELE. Vältida ravimribade ja pakendite
sattumist veekogudesse.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Vita (Europe) Limited
Vita House
26-27 London Street
Basingstoke
Hampshire RG21 7PG
Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1421

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

04.08.2006/ 29.03.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2012.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim
 

Kasutaja
Salasõna