QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP53AC12
Toote nimetus: BAYOFLY POUR ON 10MG/ML 500ML / 1137956
Toimeaine: tsüflutriin
Tootja: Bayer HealthCare AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bayofly Pour-on, 10mg/ml kriipsulahus veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine(d): 1 ml kriipsulahust sisaldab: tsüflutriini 10 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Kriipsulahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kärbeste ja parmude tõrjeks veistel karjatamisperioodil.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Haematobia irritans
Haematobia stimulans
Musca autumnalis
Hydrotaea spp.
Haematopota spp.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada vasikatele.
Mitte manustada vigastatud nahale.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Toksiline kaladele ja mesilastele.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Bayofly Pour-on kriipsulahus on mõeldud välispidiseks kasutamiseks, välisparasiitide hävitamiseks ja
preparaati ei tohi seespidiselt manustada inimestele ega loomadele.
Vältida kontakti nahaga ja limaskestadega.
Manustamise ajal kanda kaitsekindaid.
Manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Nahakontakti korral pesta kokkupuute koht kiiresti seebi ja veega.
Ravimi sattumisel silma tuleb koheselt veega loputada.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Nagu ka teiste püretroidide puhul, võib manustamise järgselt esineda mööduvat rahutust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laktatsioon
Lakteerivaid lehmi tuleb ravida pärast lüpsi.
Tiinus
Ei ole teada.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Doos: 10 ml looma kohta (mis 500 kg kehamassiga looma puhul vastab 0,2 mg tsüflutriinile kg KM
kohta).
Manustamine: Bayofly Pour-on on valmis lahus kasutamiseks, mida manustatakse loomale
seljajoonele. Ravi võib korrata 4...6 nädala pärast, sõltuvalt re-invasiooni astmest.
Lakteerivaid lehmi tuleb ravida pärast lüpsi.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Nagu ka teiste püretroidide puhul võib üledoseerimine põhjustada mööduvat ärritust ja
ebamugavust, mis väljendub sabaga vehkimises ja külgede lakkumises. Juhuslikul ravimi alla
neelamisel või suurte nahakahjustuste korral on intoksikatsiooni tunnusteks paresteesia, salivatsioon,
treemor ja hüperkinees.
Alla neelamisel rakendada kiiresti sümptomaatilist ravi.
Spetsiifilist antidooti ei tunta.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale, söödavatele kudedele ja piimale: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: püretriinid ja püretroidid. ATCvet kood: QP53AC12
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Teadaolevalt mõjutavad sünteetilised püretroidid ektoparasiidi närviraku membraani
naatriumikanaleid, mille tulemuseks on närviraku membraani hilinenud repolariseerumine. Alfa-tsüanopüretroidid (IItüüpi püretroidid) nagu tsüflutriin, on tänu sellele võimekamad, põhjustades närvirakus pikka aega kestvaid kontraktsioone. Püretroidide kohta tehtud uuringud näitavad, et püretroidid seonduvad retseptoriga spetsiifilise kiraalse vormiga, mistõttu on neil ektoparasiitidesse selektiivne toime. Nendel toimeainetel ei ole antikoliinesteraasi toimet.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast nahale manustamist jaotub tsüflutriin üle kogu keha pinna, kuid ei läbi nahka
märkimisväärselt. Väike kogus küll imendub, kuid seda ei metaboliseerita. Rottidel tehtud
katsed näitasid, et metaboliidid väljutatakse peamiselt neerude kaudu.
 
Keskkonnaomadused
Toksiline kaladele ja mesilastele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Oktüüldodekanool
lõhnade segu (C10 – C13 – Isomeerid)
vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril alla 25°C
Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast.
Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge polüetüleenpudel, polüetüleenkorgiga.
500 ml.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Toksiline kaladele ja mesilastele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1174
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
06.02.2004 / 23.10.2009
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2009
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna