QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP53AF01
Toote nimetus: SEBACIL POUR ON 1L / 1129227
Toimeaine: foksiim
Tootja: Bayer HealthCare AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Sebacil Pour-On, 75 mg/ml nahalahus sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml nahalahust sisaldab:
Toimeaine:
Foksiimi 75 mg
 
Abiained:
Patentsinine V, EG-No. (E131)
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahalahus.
Sinine lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Sügelislestade (Sarcoptes scabiei var suis) ja täide (Haematopinus suis) tõrjeks sigadel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada ravimit haigetel või väga suures stressis loomadel ning haigusest taastumise perioodil.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vt vastunäidustusi ja koostoimeid.
Erilise ettevaatusega manustada loomadele, kellel on südamepuudulikkus, bronhospasm, kalduvus
krampidele ja maksa- või neeruhaigused.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Preparaat on mõeldud välispidiseks kasutamiseks.
Mitte manustada seespidiselt loomadele ega inimestele.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Preparaadiga töötamisel mitte süüa juua ega suitsetada.
Preparaadi kasutamisel kinnistes ruumides peavad need olema korralikult ventileeritud.
Vältida preparaadi otsest kokkupuudet naha ja silmadega.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta rohke vee ja seebiga.
Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada koheselt rohke veega.
Veterinaarravimiga töötamisel tuleb kasutada järgmisi kaitsevahendeid: kaitsekindad (ühekordsed
nitriilkindad), sobiv kaitseriietus (kittel, pikad püksid, saapad).
Saastunud riided tuleb koheselt vahetada.
Mitte kasutada tühja pakendi konteinerit korduvalt.
Foksiim on organofosfaat ja nagu kõigi organofosfaatidega, mürgistusnähtude ilmnemisel pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata preparaadi pakendit ja/või pakendi infolehte.
Muud ettevaatusabinõud:
Foksiim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele. Võib põhjustada pikaajalist
negatiivset mõju veekeskkonnale.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel on täheldatud nahaärritust ja allergilisi reaktsioone, eriti just manustamiskohal.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaati võib kasutada kõikides tiinusjärkudes.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Nagu ka teiste fosfororgaaniliste ainete puhul ei tohi 10 päeva enne ja 10 päeva pärast ravi
manustada teisi koliinesteraasi inhibiitoreid, fenotiasiine või lihaseid lõõgastava toimega preparaate.
Vältida preparaadi samaaegset kasutamist üldanesteetikumidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Kutaanne.
Annus on 30 mg foksiimi kg kehamassi kohta, mis vastab 0,4 ml preparaadile kg kehamassi kohta.
Manustada järgmiselt:
10 kg kehamassi kohta 4 ml preparaati
50 kg kehamassi kohta 20 ml preparaati
100 kg kehamassi kohta 40 ml preparaati
150 kg kehamassi kohta 60 ml preparaati
Suuremat tõugu emised ja kuldid saavad vastavalt suuremaid annuseid.
Preparaati manustada looma seljajoonele, kasutades selleks spetsiaalset annustajat. Vajalik
kogus manustada kõrvadest kuni sabajuureni. Kõrva sügelislesta tugeva invasiooni korral
manustada 1...2 ml preparaati kumbagi kõrva.
Täide tõrjeks ja kerge sügeliste invasiooni korral piisab ühekordsest ravist. Sarkoptoosi korral
manustada ravimit uuesti kahe nädala pärast.
Aretuses olevatele kultidele manustada ravimit iga kuue kuu järel. Suguemistele manustada
ravimit enne poegimist ja võõrdepõrsastele enne ümbergrupeerimist.
Et hävitada sügelislestad ja vältida re-invasiooni, tuleb ravida kõiki karjas olevaid loomi.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Nagu ka teiste fosfororgaaniliste ainete puhul võib raske mürgistuse korral esineda
higistamist, diarröad, spasme, ataksiat, düspnoed või teadvusetust. Üleannustamise korral manustada
seale 1%-list atropiinsulfaati i.v. või i.m. annuses 2,5 ml 100 kg kehamassi kohta nii kiiresti kui
võimalik. Vajadusel korrata 15...30 minuti pärast.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 19 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: nahaparasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid;
fosfororgaanilised ühendid.
ATCvet kood: QP53AF01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Foksiim on ensüümi koliinesteraasi (AChE) inhibiitor närviganglioni sünapsides. Füsioloogilistes
tingimustes on ensüümi inhibeerimine pöördumatu. Atsetüülkoliini postsünaptiline akumuleerumine
mõjutab artropoodide närvisüsteemis normaalset impulsi ülekannet. Märkimisväärse ülierutuse ja
krampide faasis saabub paralüüs ja surm. Foksiim toimib Sarcoptes scabiei var. suis'esse ja
Haematopinus suis'esse.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Foksiim hüdrolüüsitakse inaktiivseks koostisosaks ja väljutatakse peamiselt uriiniga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Vedel kerge parafiin
2-Propanool
Patentsinine V, EG-No. (E131)
1-Butanool
 
6.2. Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 9 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge polüetüleenpudel, helesinise polüetüleenkorgiga, sisaldab 1 liiter preparaati.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Preparaat on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.
Mitte saastada jõgesid, veehoidlaid, vooluveekogusid ja muid veeallikaid, kuna see võib olla ohtlik
kaladele ja veeorganismidele. Kui ravitud loomade sõnnikut laotada põllumaadele, tuleb
lähedalasuvast pinnaveest hoida ohutut distantsi 10 meetrit, et vältida veekeskkonna saastumist.
Kasutamata veterinaarravimid ja tühjad pakendid hävitada vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1175
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna