QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
QP51 ALGLOOMADE VASTASED AINED
QP52 ANTIHELMINTIKUMID
QP53 VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
QP54 SISEPARASIITIDE VASTASED AINED
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QP53AX22
Toote nimetus: APIGUARD 50G N10 / 1134773
Toimeaine: tümool
Tootja: Vita Bee Health Limited
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Apiguard, 12,5 g geel meemesilastele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus (50g) sisaldab:
Toimeaine:
Tümooli 12,5 g
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Geel.
Kergelt opalestsentne, värvitu kuni roosa teraline geel.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Meemesilane (Apis mellifera).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Varroa destructor’i põhjustatud varroatoosi ravi meemesilastel (Apis mellifera).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole teada.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ettenähtud annustamisskeemist tuleb rangelt kinni pidada, sest ebaõige annustamine võib kahjustada
mesilasperet.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mee maitse võimaliku rikkumise vältimiseks mee korje ajal mitte ravida..
Ravi võib teha kohe pärast taru katete eemaldamist.
Mitte kasutada ravimit, kui eeldatav maksimaalne päevane temperatuur ravi ajal on alla 15°C või pere
aktiivsus on väga madal või kui õhutemperatuur on üle 40°C.
Nõrgad pered tuleb enne ravimist ühendada.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Võimaliku kontaktdermatiidi ning naha ja silmade ärrituse vältimiseks, tuleb vältida preparaadi otsest
nahale ja silma sattumist. Preparaadi käsitsemisel kasutada kaitsekindaid ning tavapärast
kaitseriietust. Pärast preparaadi manustamist pesta käed ja ravimiga kokkupuutunud riided seebi ja
veega.
Juhuslikul ravimi nahale sattumisel, pesta ravimiga kontaktis olnud piirkonda põhjalikult seebi ja
veega.
Juhuslikul ravimi silma sattumisel pesta silmi põhjalikult suure hulga voolava veega ja konsulteerida
silmaarstiga.
Mitte sisse hingata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravi ajal võib esineda mesilaspere kerge ärritus.
Raviaegse õhutemperatuuri ootamatu tõusu ajal võib esineda noorte mesilaste juurdekasvu
vähenemist. See on aga siiski mööduva iseloomuga ja pere arengule mingit mõju ei avalda.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tarusisene.
Ühe mesilaspere ravi: manustada 2 alumiiniumist alusel olevat 50 g geeli pere kohta 2 nädalase
intervalliga.
Ravida maksimaalselt 2 korda aastas.
Manustamine:
Avage taru. Eemaldage ravimialuse nurgalt fooliumkate. Asetage avatud ravimialus taru keskele
raamide kohale, geeliga ülespoole.
Veenduge, et ravimialuse ja taru kaane vahel oleks vähemalt 0,5 cm vaba ruumi. Sulgege taru. Kahe
nädala möödudes asendage ravimialus samu juhiseid järgides uuega. Jätke ravim tarru nii kauaks, kui
alused on tühjad. Enne uute töömesilaste lisamist eemaldage ravim tarust.
Ravimi efektiivsus on suurem, kui seda kasutada hilissuvel pärast meekorje lõppu (kui mesilaste hulk
peres on juba vähenenud). Raskete lestinfektsioonide korral võib preparaati siiski kasutada ka
kevadel, kui õhutemperatuur on juba üle 15°C.
Ravimi efektiivsus peredes võib sõltuvalt manustamise meetodist varieeruda. Seetõttu tuleb preparaati
kasutada ühe osana kahjurite tõrje programmis ja lestade esinemist tuleb regulaarselt jälgida. Kui
täheldatakse lestade rohkust järgneva talve või kevade jooksul, on soovitav talvel või kevadel läbi viia
täiendav varroalestade vastane ravi.
Kõiki mesila mesilasperesid tuleb ravida samaaegselt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Soovitavatest annustest suuremate kasutamisel (1 alumiiniumalusel olevale 50 g geelile vastab 12,5 g
tümooli) võib esineda häireid mesilaspere käitumises (agiteeritus, taru mahajätmine, suurenenud
surevus). Üleannustamise korral eemaldage liigne ravimihulk mesitarust.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Mesi: 0 päeva.
Mee korje ajal mitte ravida.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks, ka insektitsiidid;
teised nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QP53AX22
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tümoolil on akaritsiidne toime. Tema täpne toimemehhanism on siiski ebaselge. Ta toimib lestadesse
sissehingamise ja otsese kontakti kaudu. Üks võimalikest toimemehhanismidest on lestade valgu
denaturalisatsioon.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Arvatakse, et 2/3 toimest avaldub sissehingamisel ja 1/3 otsesest kontaktist mesilaste kaudu. Ometi
võib mõlema toimimisviisi osatähtsus varieeruda sõltuvalt ilmastikutingimustest ja mesilaste
aktiivsusest.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Karbomeer
Trolamiin
Puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Mitte hoida preparaadi läheduses pestitsiide ega muid keemilisi aineid, mis võivad saastada
preparaadi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Alumiiniumist alus ja kate.
Karbis 10 ravimialust (50 g geeli igal alusel).
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1212
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2019
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Käsimüügiravim
 
Kasutaja
Salasõna