QA07 KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
QA03 GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QA05 SAPITEEDE JA MAKSA RAVI
QA07 KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED
QA11 VITAMIINID
QA12 MINERAALSED LISANDID
TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QA07AA10
Toote nimetus: COLIVET 1KG / 1088131
Toimeaine: kolistiin
Tootja: Ceva Sante Animale 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Colivet, 1 200 000 RÜ/g pulber joogivees manustamiseks vasikatele, põrsastele ja kanadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 g pulbrit sisaldab:
Toimeaine:
Kolistiin (kolistiinsulfaadina) 1 200 000 RÜ
 
Abiained: 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Pulber joogivees manustamiseks.
Ühtlane, peen, kreemikas pulber.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Veis (vasikas), siga (põrsas) ja kana.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kolistiini suhtes tundliku mitteinvasiivse E. coli põhjustatud gastrointestinaalsete infektsioonide ravi ja metafülaktiline ravi.
Enne metafülaktilise ravi alustamist tuleb kindlaks teha haiguse olemasolu karjas.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust polümüksiinide või ravimi ükskõik milliste abiainete 
suhtes.
Mitte kasutada hobustel, eeskätt varssadel, sest kolistiin võib seedetrakti mikrofloora tasakaalu muutumise tõttu põhjustada koliiti, mida tavaliselt seostatakse Clostridium difficile'ga ning mis võib olla surmav.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Preparaati  tuleb kasutada piimavasikatel.
Kolistiinil on kontsentratsioonist sõltuv toime gramnegatiivsetesse bakteritesse, Pärast suukaudset manustamist tekib aine halva imendumise tõttu seedetraktis, s.t sihtkohal, suur kontsentratsioon. Need tegurid näitavad, et lõigus 4.9 nimetatust pikem ravi, mis põhjustab tarbetut kokkupuudet antibiootikumiga, ei ole soovitatav.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Mitte kasutada kolistiini hea tootmistava asendusena. 
 
Kolistiin on humaanmeditsiinis reservantibiootikum teatud multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide raviks. Kolistiini laiaulatusliku kasutamisega seotud võimaliku riski minimeerimiseks tuleb selle kasutamist loomadel piirata haiguste ravi või haiguste ravi ja metafülaktilise raviga ning mitte kasutada profülaktikaks. 
 
Kolistiini tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib põhjustada ravi ebaõnnestumist ja suurendada kolistiini suhtes resistentsete bakterite levikut
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Inimesed, kes on polümüksiinde suhtes ülitundlikud peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Ravimit sisaldava joogivee ettevalmistamise ja segamise ajal tuleb vältida ravimi otsekontakti naha ja silmadega ning pulbri otsest sissehingamist. Soovitatav on kanda kindaid, kaitseprille ja tolmumaski.
Preparaadi juhuslikul sattumisel silma või nahale pesta silmi või preparaadiga kokkupuutunud
piirkonda rohke veega.
Mitte suitsetada, süüa ega juua ravimiga töötamise ajal.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaati kasutatakse põrsaste ja piimavasikate raviks.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Joogivees manustamiseks.
 
Vasikad, sead: 100 000 RÜ kolistiini  kg kehamassi kohta  päevas (8,33 g preparaati 100 kg kehamassi kohta päevas) 3...5 päeva jooksul.
 
Kanad: 75 000 RÜ kolistiini kg kehamassi kohta päevas (6,25 g preparaati 100 kg kehamassi kohta päevas) 3...5 päeva jooksul.
 
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige raviannuse saavutamiseks tuleb kolistiini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist. 
Ravi kestus tuleb piirata haiguse raviks vajaliku lühima ajaga.
 
Ravimit sisaldav vesi tuleb välja vahetada iga 24 tunni järel.
Ravimit sisaldav vesi peab olema loomade ainus joogivee allikas kogu raviperioodi jooksul.
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Soovitatud annust kasutades ei ole preparaat ohtlik. Kui juhtub, et imendub märkimisväärselt suurem kogus kolistiini, siis puuduliku imendumise tõttu seedetraktist taluvad sihtloomaliigid seda hästi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Vasikas, siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
Kanad: Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva,
            munadele: 1 päev.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: soolenakkuste vastased ained, antibiootikumid
ATCvet kood: QA07AA10
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Kolistiin on polüpeptiidantibiootikum, mis kuulub polümüksiinide klassi.
Antibakteriaalne toimespekter
Kolistiinil on kontsentratsioonist sõltuv toime gramnegatiivsetesse bakteritesse. Pärast suukaudset
manustamist tekib aine halva imendumise tõttu seedetraktis, st sihtkohal, suur kontsentratsioon.
Grampositiivsetesse bakteritesse ja seentesse toime praktiliselt puudub. 
 
Kolistiini toime ja MIC-väärtused E. coli suhtes:
Tundliku E. coli suhtes omab kolistiin kiiret toimeaja algust ja postantibiootilist efekti ka pärast kolistiin-ravi lõppu. 
MIC väärtused E. coli erinevate serotüüpide suhtes varieeruvad vahemikus 0,15…0,5 µg/ml; E. coli tundlikud tüved on tavaliselt inhibeeritavad MIC väärtustel alla 0,5 µg/ml.
 
Omandatud resistentsus 
Grampositiivsed bakterid on eripäralt kolistiinile resistentsed, nagu ka mõned gramnegatiivsete bakterite liigid, nt Proteus ja Serratia. Siiski tekib gramnegatiivsete enterobakterite omandatud resistentsus kolistiinile harva ja on seletatav üheastmelise mutatsiooniga. 
 
Resistentsuse esinemissagedus
Resistentsuse seireprogrammi kohaselt on sigadelt pärinevate bakteritüvede tundlikkus kolistiinile 95% või kõrgem. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Biosaadavus
Kolistiinsulfaat imendub seedetraktist halvasti. Erinevalt seerumi ja kudede väga väikestest kontsentratsioonidest on seedetrakti erinevates osades suured ja püsivad kontsentratsioonid. Eriti suur püsib sisaldus umbsooles ja käärsooles võrreldes maoga. 
 
Lineaarsus
Peamised farmakokineetilised parameetrid - kõvera alune pindala (AUC) ja Cmax on manustatud annusega lineaarselt seotud.
 
Metabolism ja eliminatsioon
Kuna kolistiin suukaudse manustamise järgselt süsteemselt praktiliselt ei imendu, võib eeldada, et sõnnikus esinev kolistiin on pärit roojast. 
40% sõnnikus leitavast kolistiinist on tuvastatav algravimina. 
60% tuvastamata kolistiinist on seotud gramnegatiivsete bakterite fosfolipiidide ja liposahhariidmolekulidega. 
Märkimisväärset metabolismi ei ole täheldatud. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Laktoos 
Sukroos
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks. 
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. 
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
1 kg  preparaati  metallpurgis. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Ceva Sante Animale
10 Avenue de la Ballastiere
33 500 Libourne
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1040
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.04.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna