TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
QA03 GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QA05 SAPITEEDE JA MAKSA RAVI
QA07 KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED
QA11 VITAMIINID
QA12 MINERAALSED LISANDID
TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01XQ01
Toote nimetus: TIAMOWET 200 INJ 100ML / 1101609
Toimeaine: tiamuliin
Tootja: Vetoquinol Biowet Sp.z oo
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Tiamowet 200, 200 mg/ml süstelahus sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeaine:
162,2 mg tiamuliini, mis vastab 200 mg tiamuliinvesinikfumaraadile
 
Abiained:
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,2 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Õline, selge lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tiamuliini suhtes tundliku Brachyspira hyodysenteriae põhjustatud sigade düsenteeria ravi.
Tiamuliini suhtes tundliku Mycoplasma hyopneumoniae põhjustatud ensootilise pneumoonia ravi.
Tiamuliini suhtes tundliku Mycoplasma hyosynoviae põhjustatud artriidi ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada samaaegselt ionofoorantibiootikume (monesiin, salinomütsiin, narasiin) sisaldavate
ravimitega. Tiamuliini ja nimetatud ravimite manustamise vahe peab olema vähemalt 7 päeva, nende
samaaegne või väiksema vahega manustamine võib põhjustada tõsist kasvupeetust või
surmajuhtumeid
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Manustada intramuskulaarselt.
Süstekoht peab täielikult kuivama.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse
uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi)
epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
Preparaat on mõeldud üksikute loomade raviks. Mitte kasutada seda haiguste ennetamiseks või osana
karjatervise programmidest. Loomarühma tohib ravida ainult hetkel esineva haiguspuhangu korral ja
ravi peab vastama heakskiidetud kasutustingimustele.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
bakterite resistentsust tiamuliinile ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tiamuliini sisaldavate
ainetega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Inimesed, kes on tiamuliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Vältida preparaadi otsest kokkupuudet naha ja limaskestadega. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale
või silma loputada koheselt rohke voolava veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.
Pärast kasutamist pesta käed.
See veterinaarravim sisaldab seesamiõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Kui olete juhuslikult endale seda
veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnedel loomadel võivad ravi ajal tekkida erüteemsed nahamuutused. Sellisel juhul tuleb ravi
katkestada, pesta looma nahka rohke veega ja puhastada sulud väljaheidetest.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel emistel.
Veterinaarravimi ohutus laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt toestatud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Tiamuliinravi ajal ei tohi manustada koktsidiostaatikumidena kasutatavaid ionofoorantibiootikume
(monesiin, salinomütsiin, narasiin, maduramütsiin). Tiamuliin aeglustab nimetatud ravimite
metabolismi, mistottu need voivad looma kudedes kuhjuda. Tiamuliini ja nimetatud ravimite
manustamise vahe peab olema vähemalt 7 päeva, nende samaaegne või väiksema vahega
manustamine voib pohjustada tosist kasvupeetust voi surmajuhtumeid.
Ravimit võib kasutada koos tetratsükliinidega (tulenevalt sünergistlikust toimest), samuti selliste
koktsidiostaatikumidega nagu amproolium, arprinotsiid, lasalotsiid, robenidiin, klopidool ja
nikarbasiin.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lihasesiseseks manustamiseks.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
Raviannus: 0,05…0,075 ml süstelahust (10…15 mg tiamuliinvesinikfumaraati) kg kehamassi kohta
päevas.
Sigade düsenteeria – 1 ml 20 kg kehamassi kohta päevas.
Ensootiline pneumoonia – 1,5 ml 20 kg kehamassi kohta päevas.
Mycoplasma hyosynoviae põhjustatud artriit – 1 ml 20 kg kehamassi kohta päevas.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Sigadel, kellele manustati suukaudselt 55 mg tiamuliini kg kehamassi kohta päevas, ei tekkinud
kliinilistes näitudes mingisuguseid muutusi (kliinilised läbivaatused, kehamass, toidu kogus,
hematoloogia, vere biokeemia, siseorganite mikroskoopilised muutused). 200 mg kg kehamassi kohta
suurune annus sigadele ei olnud letaalne.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, pleuromutiliinid
ATCvet kood QJ01XQ01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tiamuliin on pleuromutiliinrühma kuuluv poolsünteetiline antibiootikum. Antibiootikumil on
bakteriostaatiline toime, ta inhibeerib bakteriaalsete proteiinide sünteesi. Tiamuliin on tohus
järgnevate mikroorganismide suhtes: Brachyspira hyodysenteriae, Mycoplasma hyopneumoniae, M.
hyosynoviae. Ka järgnevad mikroorganismid on tiamuliini suhtes tundlikud: Brachyspira innocens,
Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., M. hyorhinis, M. dispar, M. bovirhinis, M. bovis,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes,
Erysipelothrix spp., Actinomyces pyogenes, Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp.,
Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Tiamuliin imendub süstekohast hästi ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse umbes 4
tundi pärast manustamist. Suurim antibiootikumi kontsentratsioon saavutatakse kopsudes, maksas,
neerudes ja soolestiku limaskestas. Tiamuliin eritub peamiselt uriini ja sapiga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Veevaba etanool
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Propüülgallaat
Seesamiõli
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pudel tihedalt suletuna.
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Oranž II tüüpi hüdrolüütilise klassi 100 ml klaaspudel, suletud klorobutüülkummist sulguri ja
alumiiniumkattega.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Vetoquinol Biowet Sp. z o. o.
13-14 Kosynierów Gdyńskich st.
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1434
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
06.10.2006 / 24.01.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna