TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
QA03 GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QA05 SAPITEEDE JA MAKSA RAVI
QA07 KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED
QA11 VITAMIINID
QA12 MINERAALSED LISANDID
TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01XQ01
Toote nimetus: TIAMOWET 45% 1000G / 1129665
Toimeaine: tiamuliin
Tootja: Vetoquinol Biowet Sp.z oo
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Tiamowet 45%, 450 mg/g, suukaudse lahuse graanulid sigadele, kanadele ja kalkunitele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 g suukaudse lahuse graanuleid sisaldab 450 mg tiamuliinvesinikfumaraati.
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Suukaudse lahuse graanulid.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga, kana, kalkun.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tiamuliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada preparaati samaaegselt ega vähem kui 7 päeva pärast salinomütsiini, monensiini, maduramütsiini või narasiini sisaldavate ravimite manustamist. Jämesoole mikrofloora hävimise ohu tõttu mitte kasutada ravimit hobustel.
Mitte kasutada tiinetel emistel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole teada.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimit sisaldava joogivee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Juhul kui loomad ei tarbi
piisavalt ravimit sisaldavat joogivett, tuleb neid ravida parenteraalselt.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik ravimi toimeaine suhtes. Vältida ravimi kontakti naha, silmade ja limaskestaga. Lahuse valmistamisel ja manustamisel kanda kaitsvaid kindaid. Pärast lahuse manustamist tuleb ravimiga kokku puutunud nahka pesta. Ravimi juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravi ajal võivad üle 50 kg kaaluvatel halbades hügieenitingimustes hoitavatel sigadel kõige sagedamini tekkida erüteem, pruritus, pea-, kõhu- ja jalgevahepiirkonna punetus. Sellisel juhul tuleb ravi katkestada, pesta looma nahka rohke veega ja puhastada aedikud väljaheidetest.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja imetamise ajal. Rottidel läbi viidud uuringutes teratogeenseid toimeid ei täheldatud, isegi üle 300 mg/kg kehamassi kohta tiamuliini dooside kasutamisel. Sigadel läbi viidud uuringutes ei avaldanud ravim mõju fertiilsusele, tiinusele, põrsaste kasvule ega elulemusele.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Tiamuliinravi ajal ei tohi manustada koktsidiostaatikumidena kasutatavaid ionofoorantibiootikume (monensiin, salinomütsiin, narasiin, maduramütsiin). Tiamuliin aeglustab nimetatud ravimite metabolismi, mistõttu need võivad looma kudedes kuhjuda. Ionofoorantibiootikumide intoksikatsioon põhjustab isutust, lihasvärinaid, düskineesiaid, halvatust ja mõnedel juhtudel isegi surma. Tiamuliini ja nimetatud ravimite manustamise vahe peab olema vähemalt 7 päeva. Tiamuliini võib kasutada koos tetratsükliinidega (toime sünergism) ja selliste koktsidiostaatikumidega nagu amproolium, arprinotsiid, lasalotsiid, robenidiin, klopidool, nikarbasiin.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
 
Siga:
Düsenteeria, soolte adenomatoos – tiamuliinvesinikfumaraadi keskmine päevane terapeutiline annus on 6¼8 mg/kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine kontsentratsioonile 0,006% (60 mg/kg = 60 mg/l vees) vesilahuses. Nimetatud kontsentratsiooni saamiseks tuleb 1,0 g preparaati lahustada 7,5 liitris vees. Ravimit tuleb manustada 3¼5 päeva.
 
Enzootiline kopsupõletik, pleuropneumoonia – tiamuliinvesinikfumaraadi keskmine päevane terapeutiline annus on 12¼24 mg/kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine kontsentratsioonile 0,012¼0,018% (120¼180 mg/kg = 120¼180 mg/l vees) vesilahuses. Nimetatud kontsentratsiooni saamiseks tuleb 1,0 g preparaati lahustada 3,6¼2,4 liitris vees. Ravimit tuleb manustada 3¼5 päeva.
Vedelsöödas tuleb ravimit manustada ravitavate loomade kogumassi arvestades. Päevadoos 6 mg tiamuliinvesinikfumaraati vastab 1,0 g ravimile 75,0 kg kehamassi kohta. Kui sööta manustatakse kaks korda, siis tuleb doos jagada ja manustada kahes võrdses osas.
 
Kana ja kalkun:
Mükoplasmoos - ravitoime saavutamiseks manustatakse preparaati kontsentratsioonis 0,025% tiamuliinvesinikfumaraati (250 mg/kg = 250 mg/l vees) vesilahuses. Nimetatud kontsentratsiooni saamiseks tuleb 1 g preparaati lahustada 1,8 liitris vees. Ravimit tuleb manustada 3¼5 päeva jooksul. Kroonilise mükoplasmoosiga karjas (broilerid) tuleb ravimit manustada terapeutilises annuses 0,0125¼0,02% tiamuliinvesinikfumaraati (125¼200 mg/kg = 125¼200 mg/l vees) vesilahuses. Nimetatud kontsentratsiooni saamiseks tuleb 1 g preparaati lahustada 3,6¼2,3 liitris vees. Ravimit tuleb manustada 3¼5 päeva.
 
Ravimit sisaldavat lahust tuleb uuendada iga 20 tunni järel. Joogiveesüsteem tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Tiamuliini üleannustamine võib põhjustada mööduvat süljevoolust, oksendamist ja kesknärvisüsteemi pärssumist. Sellisel juhul tuleb ravimi manustamine katkestada ja rakendada sümptomaatilist ja säilitavat ravi.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
siga 12 päeva,
kana, kalkun 7 päeva.
Mitte kasutada munevatel kanadel.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Pleuromutiliinid.
ATC vet kood: QJ01XQ01
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Ravimi toimeaineks on pleuromutiliini poolsünteetiline derivaat tiamuliin ehk Actinomyces Pleurotus mutilis’e poolt toodetav antibiootikum. Tiamuliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mille toimemehhanism põhineb liitumisel ribosoomide 50S alaühikuga ja valgusünteesi inhibeerimisel. Tiamuliin inhibeerib ka DNA sünteesi. Ravim on tõhus järgnevate bakteriliikide suhtes:
Mycoplasma: M. hyopneumoniae; M. hyorhinis; M. bovirhinis; M. bovis; Ureoplasma spp; M. gallisepticum; M.synoviae; M. meleagridis; M. hyosynoviae; M. dispar.
Serpulina: Serpulina hyodysentariae.
Leptospira: Leptospira spp.
Gram-positiivsed bakterid: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Erysipelothrix spp., Corynebacterium pyogenes.
Gram-negatiivsed bakterid: Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter (Vibrio) coli.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Suukaudse manustamise järgselt imendub verre ligikaudu 85% ravimist. Maksimaalne kontsentratsioon saavutatakse 2¼4 tundi pärast manustamist. Ravim jaotub kudedesse hästi. Suurim ravimikontsentratsioon saavutatakse kopsudes, maksas, neerudes ja seedetrakti limaskestas. Suur osa tiamuliini metaboliseeritakse. Radioaktiivse triitiumiga märgistatud tiamuliinvesinikfumaraadi suukaudse manustamise järgselt doosis 10 mg/kg kehamassi kohta määrati sigade maksas rohkem kui 15 metaboliiti. Tiamuliin eritatakse peaaegu täielikult, 30% ravimist eritub neerude kaudu ja 60% sapiga.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Laktoosmonohüdraat, puhastatud vesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 49 päeva.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 20 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Plastikmahutid, mis sisaldavad 1000 g ravimit.
Polüpropüleenist mõõtelusikas, mis mahutab orienteeruvalt 5,9 g graanuleid.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
13-14 Kosynierów Gdyńskich st.
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1433
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
06.10.2006 / 25.06.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna