QA11 VITAMIINID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
QA03 GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QA05 SAPITEEDE JA MAKSA RAVI
QA07 KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED
QA11 VITAMIINID
QA12 MINERAALSED LISANDID
TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QA11JA81
Toote nimetus: VITOL 140 INJ. 100ML / 10900000
Toimeaine: retinool + tokoferool + kolekaltsiferool 
Tootja: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Vitol-140, süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja lammastele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml süstelahust sisaldab:
Retinoolpalmitaati 80 000 TÜ
Kolekaltsiferooli 40 000 TÜ
α-tokoferoolatsetaati 20 mg
 
Abiaine:
Sojaõli.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3.RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis, hobune, siga, lammas.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Vitamiinide A, D3 ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi veistel,
hobustel, sigadel ja lammastel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole teada.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
i) Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei ole.
ii) Antud veterenaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad
spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lihasesiseseks (intramuskulaarseks) manustamiseks.
Veis ja hobune 10 ml
Vasikas, varss ja emis 5 ml
Lammas 4 ml
Põrsas 1...3 ml
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud doosidele.
Üleannustamisel tekivad peamiselt A-vitamiini toksilisusest tingitud nähud: isu
vähenemine, juurdekasvu langus, erüteem, alopeetsia, limaskesta muutused, toruluude
murrud.
D-vitamiini üledoos põhjustab hüperkaltseemiat, hüperfosfateemiat, hüpoparatüroidismi,
hüperkaltsitonismi, düstroofilist kaltsinoosi ning koronaaride ateroskleroosi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis, hobune, siga, lammas: Lihale ja söödavatele kudedele : 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid.
ATC vetkood: QA11JA81
Preparaat sisaldab rasvlahustuvaid vitamiine A, D3 ja E.
Vitamiin A on vajalik rakkude regeneratsiooniks, epiteeli kasvuks ja ka võrkkesta
valgustundlikkuseks.
Vitamiin D3 omab olulist rolli kaltsiumi ja fosfori ainevahetuses soodustab luude
mineraliseerumisprotsesse, samuti kaltsiumi imendumist peensoolest ja ka selle
kättesaamist luukoest.
Vitamiin E osaleb rasvade ja valkude ainevahetuses samuti organismi antioksüdantses
regulatsiooni-ja kaitsesüsteemis.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Sojaõli.
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 4 nädalat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml pruunist klaasist viaalid (tüüp II), millel on bromobutüülkummist kork ja
alumiiniumist kate.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite
või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti
tel.: +372 6 005 005
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1475
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
28.01.2000/06.09.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2016
 
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 

 

Kasutaja
Salasõna