PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM02AX84
Toote nimetus: SALICAM salv 500 G / 1117998
Toimeaine: kamper + salitsüülhape + tärpentiniõli 
Tootja: Tallinna Farmaatsiatehase AS 
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Salicam, salv
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 g salvi sisaldab:
kamprit 50 mg
tärpentiniõli 30 mg
salitsüülhapet 10 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Salv.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
 
Kõik loomaliigid.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Udara- ja lihasepõletike; kõõluse- ning kõõlusetupepõletike; liigese- ja närvipõletike toetav ravi.
 
4.3 Vastunäidustused
 
Mitte kasutada veritsevate haavade ja marrastustega nahal.
Mitte kasutada, kui esinevad leemendavad nahapõletikud ja ekseemid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4 Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi manustamine võib põhjustada liha ja piima organoleptilisi muutusi.
Limaskestadele manustatuna põhjustab salv tugeva ärrituse.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.
Ei rakendata.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinetele ja lakteerivatele loomadele manustamine ei ole põhjustanud kõrvaltoimeid.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Kanda salv põletikulisele piirkonnale ja hõõruda naha sisse 1...2 korda ööpäevas kuni
põletikutunnuste kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ravimi manustamistviisist tulenevalt ebatõenäoline.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
Produktiivloomad: 0 päeva.
Lemmikloomad: ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: põletikuvastased preparaadid paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QM02AC99
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
 
Salv on põletikuvastase ning mõõdukalt antimikroobse toimega.
Põletikuvastane toime tuleneb vereringe aktiviseerumisest ning kudede ainevahetuse
elavnemisest kampri ja tärpentiniõli toimel. Ühtlasi vähendab salv ka turset ja kudede valulikkust
põletikukoldes. Nii kamper kui ka tärpentiniõli on mikroobidevastase toimega.
Salvi koostisesse kuuluv salitsüülhape on nõrga seentevastase toimega. Salitsüülhappel on samuti
nahka pehmendav ja keratolüütiline toime. Salvi toime on lokaalne.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
 
Vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), tahke parafiin, glütserool,
puhastatud vesi.
 
6.2 Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
500 g pakend - 1 aasta,
800 g pakend - 2 aastat.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida plastikpurk tihedalt suletuna.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakend: 500 g või 800 g salvi plastikpurgis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33
11316 Tallinn, Eesti
Tel.: 612 0201
Faks: 612 0330
e-post: farma@tft.ee
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1343
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
14.10.2005/17.02.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE
KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: käsimüügiravim
Kasutaja
Salasõna