LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM05BA05
Toote nimetus: TILDREN PLV+SOL N10 / 1462946 ( RT)
Toimeaine: Tiludronic acid
Tootja: Ceva Sante Animale

 

 
PAKENDI INFOLEHT
TILDREN 5 mg/ml süstelahuse pulber ja lahusti
 
 
1.         MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
 
Müügiloa hoidja:
CEVA SANTE ANIMALE – Z.I. La Ballastière – 33500 LIBOURNE – Prantsusmaa
 
Partii väljastamise eest vastutav tootja:
CEVA SANTE ANIMALE – Z.I. La Ballastière – 33500 LIBOURNE – Prantsusmaa
 
 
2.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
TILDREN 5 mg/ml süstelahuse pulber ja lahusti
Tiludroonhape
 
 
3.         TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
 
Pulbriviaal:
Toimeaine:
tiludroonhape (dinaatriumsoolana)........................................................................................ 50 mg
 
Abiained vajalikus koguses .................................................................................................... 1 viaal
 
Lahustiviaal:
süstevesi........................................................................................................................................ 10 ml
 
Lahus pärast valmistamist:
tiludroonhape (dinaatriumsoolana)................................................................................... 5 mg/ ml
 
 
4.            NÄIDUSTUS(ED)
 
Osteolüütiliste protsessidega seostatud lonkamise ravi. Osteolüütilisi protsesse täheldatakse luulise kõõlusepaistetuse ja lodiluu sündroomi puhul, mis on kestnud vähem kui 6 kuud.
 
 
5.            VASTUNÄIDUSTUSED
 
-          Puuduvad andmed tiludroonhappe võimalike kõrvaltoimete kohta noorloomade skeletile, seepärast ei tohi seda manustada alla 3-aastastele hobustele.
-          Mitte kasutada hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
-     Mitte manustada neerufunktsiooni häirega hobustele.
 
 
6.         KÕRVALTOIMED
 
Põhilised tiludroonhappe manustamisega seotud kõrvaltoimed on koolikutele iseloomulikud nähud (väljenduvad söögiisu vähenemisena, ebamugavustundena kõhus, maa kaapimisena, rahutusena ja jalalöökidena), lihasvärin ja higistamine. Neid kõrvaltoimeid täheldati vähem kui 5%-l hobustest, keda raviti soovitatud terapeutilise raviskeemi järgi ja seda võis seostada kerge hüpokaltseemilise toimega.
Koolikute nähud ilmnevad mõne tunni möödudes pärast ravi, on kerged ja ajutised ning taanduvad üldiselt iseenesest, ilma et oleks vaja rakendada spetsiifilist ravi. Kui nähud püsivad, tuleb võtta konventsionaalsed ravimeetmed. Koostoimeid selliste ravimeetoditega ei ole hinnatud.
Lihasvärinaid võib peatada kaltsiumglükonaadi või mõne muu kaltsiumilahuse manustamisega.
Paikse reaktsiooni tõttu süstekohal võib vähem kui 9%-l hobustest tekkida flebiit. Seda esineb kõige rohkem alates 5. süstest.
Teised võimalikud kõrvaltoimed on erutatus, saba hüpertoonia ja süljevoolus.
Pärast süstimist võib tekkida kurnatus, mis mõnikord avaldub lamamisena. Seda kõrvaltoimet võib seostada ka kerge hüpokaltseemilise toimega. Arvestage, et hobusel tuleb võimaldada mugavas ja piiranguteta alas vabalt pikali heita.
Harvadel juhtudel (vähem kui 1 hobusel 10 000-st) on loomadel täheldatud anafülaksiataolisi reaktsioone, sh šokki.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
 
 
7.         LOOMALIIGID
 
Üle 3-aastased hobused.
 
 
8.         ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA -MEETOD
 
0,1 mg tiludroonhapet kg kehakaalu kohta ööpäevas 10 päeva jooksul aeglase intravenoosse süstena, s.o 1 ml ettevalmistatud lahust, mis sisaldab tiludroonhapet kontsentratsioonis 5 mg/ml 50 kg kehakaalu kohta.
 
 
9.         SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS
 
Ettevalmistatud lahus saadakse aseptilistes tingimustes lahusti lisamisel pulbrile. Lahust ja pulbrit tuleb õrnalt segada.
- Ravimit tuleb manustada kiirusel 10 ml 20…30 sekundi jooksul.
- Süstekoha poolt tuleb iga päev vahetada.
- Ravimit tuleb kasutada kohe, seda ei säilitata pärast ettevalmistamist.
- Ärge ületage soovitatud annust.
 
 
10.       KEELUAJAD
 
Lihale ja söödavatele kudedele: null päeva
Ei ole lubatud manustada lakteerivatele loomadele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
 
11.       SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida viaali välispakendis.
 
 
12.       ERIHOIATUSED
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
TILDREN-i kliiniline toime sõltub osteolüütilisest protsessist, mis põhjustab valu ja seega lonkamist. TILDREN-it tohib kasutada ainult pärast korrektset diagnoosimist koos täieliku kliinilis-ortopeedilise läbivaatusega, sh tuleb kasutada paikset tuimastust ja sobivat pilditehnikat, et kindlaks teha valu põhjus ja luus esinevate kollete iseloom.
On soovitatav, et hobuste kogenud hooldaja jälgiks hobust esimese nelja tunni jooksul pärast süstet võimalike kõrvaltoimete suhtes.
 
Hüpokaltseemilistele hobustele tuleb TILDREN-it manustada ettevaatusega. Sellisel juhul on soovitatav aeglasem süstimiskiirus. Et nendel loomadel võib kõrvaltoimete tekkeoht olla suurenem, tuleb neid loomi eriti hoolikalt jälgida.
Kerge hüpokaltseemilise toime tõttu tuleb südamefunktsiooni häiretega hobustele TILDREN-it manustada ettevaatusega. Sellisel juhul on soovitatav aeglasem süstimiskiirus.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
-          Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
-          Kandke süstelahuse ettevalmistamisel sobivaid kindaid.
-          Pärast kasutamist peske käsi.
-          Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboriloomadel (hiirtel, rottidel, küülikutel) läbiviidud uuringutes ei ole leitud mingeid embrüotoksilisi, fetotoksilisi ega teratogeenseid toimeid ega toimeid peri- või postnataalsele arengule. Ei ole täheldatud mingeid kõrvaltoimeid skeletile.
Ravimi ohutust ei ole uuritud tiinetel või imetavatel märadel. Seda ravimit ei soovitata manustada tiinetele või imetavatele märadele.
 
Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
TILDREN-i ettevalmistatud lahust ei tohi veenisiseselt manustada koos lahustega, mis põhinevad kahevalentsetel metalliioonidel, nagu Ca2+ või Mg2+; tiludroonhappe lahus võib nende ioonidega komplekse moodustada.
Teiste ravimite kohta andmed puuduvad.
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Soovitatud annusest kolm korda suurema annuse manustamisel täheldati kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist, eelkõige koolikute ja lihasvärina nähte.
Koolikute nähud ilmnevad mõne tunni möödudes pärast ravi, on kerged ja ajutised ning taanduvad üldiselt iseenesest, ilma et oleks vaja rakendada spetsiifilist ravi. Kui nähud püsivad, tuleb võtta konventsionaalsed ravimeetmed.
Lihasvärinaid võib peatada kaltsiumglükonaadi või mõne muu kaltsiumilahuse manustamisega.
 
 
13.       ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
 
14.       PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
 
Müügiloata ravim.
 
15.       LISAINFO
 
Pakendi suurused
-          Karbis on 1 viaal 50 mgtiludroonhappega ja 1 viaal 10 ml lahustiga.
-          Karbis on 5 viaali 50 mgtiludroonhappega ja 5 viaali 10 ml lahustiga.
-          Karbis on 10 viaali 50 mgtiludroonhappega ja 10 viaali 10 ml lahustiga.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
Kasutaja
Salasõna