QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM01AE91
Toote nimetus: RIMADYL CATTLE INJ. 50ML / 1339725
Toimeaine: karprofeen 
Tootja: Zoetis Belgium S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rimadyl Cattle, 50 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Karprofeen 50 mg
 
Abiained:
Etanool 0,1 ml
Bensüülalkohol 10 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, kahvatu õlgkollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Preparaat on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja
ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või veritsus.
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasiast.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või
liiga madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste
ravimitega. Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.
Mitte manustada samaaegselt teiste NSAID-idega või 24 tunni jooksul enne või pärast nende
kasutamist.
Kuna NSAID-ide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peaks kaaluma
vedelikteraapia kaasamist, seda eriti ägeda mastiidi ravimisel.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Karprofeenil, nagu ka teistel NSAID-idel, on laboratoorsetel uuringutel ilmnenud fotosensibiliseeriv
potentsiaal. Vältida ravimi sattumist nahale. Kui see juhtub, pesta koheselt ravimiga kokkupuutunud
piirkonda.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib tekkida mööduv lokaalne reaktsioon.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Karprofeeni, nagu ka teisi NSAID-e, ei peaks manustama samaaegselt teiste NSAID-ide või
glükokortikoidide klassi kuuluvate ravimitega.
NSAID-id seonduvad tugevalt vereplasma valkudega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate
ravimitega võistelda, võib nende üheaegsel manustamisel olla toksiline toime.
Kliinilistel uuringutel veistega kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine,
tsefalosporiine ja potentseeritud penitsilliine – teadaolevate koostoimete ilmnemiseta.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Üks subkutaanne või intravenoosne manustamine annuses 1,4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta
(1 ml / 35 kg) vajadusel koos antibiootilise raviga.
Loomarühma ravimisel kasutage automaatsüstalt, et vältida korgi liigset läbistamist. Korki ei tohi
läbistada rohkem kui 20 korda.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kliinilistel uuringutel kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel
kõrvaltoimeid ei täheldatud.
Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ning üleannustamisel peaks rakendama tavalist NSAID-ide
üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva
Piimale: 0 tundi
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed reuma- ja põletikuvastased ained.
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine, millel on
põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.
Sarnaselt paljudele teistele NSAID-idele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Arvestades karprofeeni põletikuvastast ja valuvaigistavat toimet, inhibeerib see
ravim prostaglandiinide sünteesi siiski vaid vähesel määral. Täpne toimemehhanism ei ole teada.
Uurimused on näidanud, et karprofeenil on tugev palavikku alandav toime ja see alandab oluliselt
kopsukoe põletikureaktsiooni veiste ägedate kehatemperatuuri tõusuga kulgevate nakkuslike
respiratoorhaiguste korral. Uurimused veistel eksperimentaalselt esile kutsutud ägeda mastiidiga on
näidanud, et karprofeenil on intravenoossel manustamisel tugev palavikku alandav toime ja see
parandab südametegevust ja vatsafunktsiooni.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Pärast ühte subkutaanset manustamist annuses1,4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta, saavutati
maksimaalne kontsentratsioon plasmas (Cmax) 15,4 μg/ml 7…19 tunni pärast (Tmax).
 
Jaotumine
Karprofeeni kontsentratsioon on kõige kõrgem sapivedelikus ja plasmas ning üle 98 % karprofeenist
on seondunud plasmavalkudega. Karprofeen jaotus kudedes hästi, kontsentreerudes eelkõige neerudes
ja maksas, millele järgnesid rasv- ja lihaskude.
 
Metabolism
Karprofeen (algne) on kõikides kudedes peamine komponent. Karprofeen (algühend) metaboliseerub
peamiselt tsüklilise hüdroksüleerumise, D-süsiniku juures hüdroksüleerumise ja
karboksüülhapperühma glükuroonhappega konjugeerumise teel. 8-hüdroksüleerunud metaboliit ja
metaboliseerumata karprofeen domineerivad roojas, sapivedeliku proovid sisaldavad konjugeerunud
karprofeeni.
 
Eritumine
Karprofeeni poolväärtusaeg plasmas on 70 tundi. Karprofeen väljutatakse peamiselt roojaga, mis
viitab sapinõristuse tähtsusele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Etanool
Bensüülakohol
Makrogool 400
Poloksameer 188
Etanoolamiin
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Hoida viaal välispakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kartongkarp, mis sisaldab ühte mitmeannuselist merevaikkollasest klaasist (I tüüpi) 50 ml, 100 ml või
250 ml viaali, mis on suletud bromobutüülkummist korgiga ja kinnitatud pressitud alumiiniumist
kattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1532
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 31.10.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.12.2012
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna