QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM01AC06
Toote nimetus: CONTACERA 20MG/ML 50ML N1/ 1603549
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Zoetis Belgium S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Contacera 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Meloksikaam 20 mg
 
Abiaine:
Etanool (96%) 159,8 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge kollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga ja hobune
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veistel:
Ägeda respiratoorse infektsiooni kliiniliste tunnuste vähendamiseks koos sobiva antibiootikumiraviga
veistel.
Kõhulahtisuse kliiniliste tunnuste vähendamiseks kombineeritult suukaudse rehüdratsioonraviga üle
nädala vanustel vasikatel ja noortel mittelakteerivatel veistel.
Ägeda mastiidi täiendavaks raviks kombineeritult antibiootikumiraviga.
Operatsioonijärgse valu leevendamiseks vasikate sarvede eemaldamisel.
 
Sigadel:
Lonkamise ja põletikusümptomite vähendamiseks tugi- ja liikumisaparaadi mitteinfektsioossete haiguste
puhul.
Poegimisjärgse sepsise ja tokseemia (mastiidi-metriidi-agalaktia sündroomi) täiendavaks raviks koos
sobiva antibiootikumiraviga.
 
Hobustel:
Põletiku ja valu leevendamiseks nii ägedate kui ka krooniliste lihas-skeleti kahjustuste korral.
Hobuste koolikuvalude leevendamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
Vt ka lõiku 4.7.
Mitte kasutada noorematel kui 6 nädala vanustel hobustel.
Mitte kasutada maksa-, südame- või neerupuudulikkusega või verejooksudega loomadel või kui on
tõendeid seedetrakti haavandite esinemisest.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada kõhulahtisuse raviks veistel noorematel kui nädalavanustel loomadel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vasikate ravi Contaceraiga 20 minutit enne sarvede eemaldamist vähendab operatsioonijärgset valu.
Sarvede eemaldamise operatsiooni käigus ei vähenda Contacera üksi piisavalt valu. Piisavaks valu
leevendamiseks operatsiooni käigus on tarvis samaaegselt kasutada sobivat valuvaigistit.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.
Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu vältida ravimi kasutamist tugevasti dehüdreerunud, hüpovoleemilistel
või hüpotensiivsetel loomadel, kes vajavad parenteraalset rehüdratsiooni.
Kui hobuste koolikute ravimisel valud piisavalt ei leevendu, tuleb diagnoos hoolikalt ümber hinnata, sest
see võib tähendada, et on vajalik kirurgiline sekkumine.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada valu. Inimesed, kes on mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake pakendi infolehte või
pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Subkutaanset, intramuskulaarset ja intravenoosset manustamist taluvad veised ja sead hästi; vähem kui
10%-l kliinilistes uuringutes ravitud loomadest täheldati pärast subkutaanset manustamist kerget
mööduvat turset süstekohal.
Hobustel võib süstekohal tekkida mööduv turse, mis kaob iseenesest.
Väga harvadel juhtudel võib esineda anafülaktilisi reaktsioone, mis võivad olla tugevad (kaasa arvatud
fataalsed), ja mille korral tuleb teha sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veistel ja sigadel:
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Hobustel:
Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel märadel.
Vt ka lõiku 4.3.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte manustada samaaegselt glükokortikosteroidide, muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega
ega antikoagulantidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Maksimaalne korgi läbistamise kordade arv on 20 ml, 50 ml ja 100 ml pudelil 14 ning 250 ml pudelil 20.
Veistel:
Manustada subkutaanselt või intravenoosselt üks kord annuses 0,5 mg meloksikaami 1 kg kehamassi
kohta (s.t 2,5 ml 100 kg kehamassi kohta), vajaduse korral kombineeritult antibiootikumiraviga või
suukaudse rehüdratsioonraviga.
Sigadel:
Manustada üks kord intramuskulaarselt annuses 0,4 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 2,0 ml
100 kg kehamassi kohta), vajaduse korral kombineeritult antibiootikumiraviga. Vajaduse korral võib ravi
24 tunni pärast korrata.
Hobustel:
Manustada üks kord intravenoosselt annuses 0,6 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta (s.t 3,0 ml 100
kg kehamassi kohta).
Põletiku ja valu leevendamiseks ägedate ja krooniliste lihas-skeleti häirete korral võib meloksikaami
suukaudset suspensiooni kasutada ravi jätkamiseks annuses 0,6 mg meloksikaami 1 kg kehamassi kohta
24 tundi pärast süstimist.
Vältida preparaadi saastumist kasutamisel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise korral alustada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veistel:
Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva Piimale: 5 päeva.
Sigadel:
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Hobustel:
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained (oksikaamid)
ATC-vet kood: QM01AC06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv (NSAID), mille põletikuvastane, antieksudatiivne,
valuvaigistav ja palavikuvastane toime on tingitud prostaglandiini sünteesi inhibeerimisest. See vähendab
leukotsüütide infiltratsiooni põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni poolt esile
kutsutud trombotsüütide agregatsiooni. Meloksikaamil on ka antiendotoksilised omadused, sest on
tõestatud, et meloksikaam pärsib vasikatel, lakteerivatel lehmadel ja sigadel E. coli endotoksiini
manustamisega esile kutsutud tromboksaan B2sünteesi.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Pärast ühekordset subkutaanset annust 0,5 mg meloksikaami/kg saavutati noorveistel ja lakteerivatel
lehmadel Cmax väärtused 2,1 μg/ml ja 2,7 μg/ml vastavalt 7,7 tunni ja 4 tunni pärast.
Pärast kaht intramuskulaarset annust 0,4 mg meloksikaami/kg saavutati sigadel Cmax väärtus 1,9 μg/ml 1
tunni pärast.
 
Jaotumine
Üle 98% meloksikaamist seondub plasmavalkudega. Meloksikaami kontsentratsioonid on kõige suuremad
maksas ja neerudes. Skeletilihastes ja rasvas leidub seda suhteliselt väikestes kontsentratsioonides.
 
Metabolism
Meloksikaami leidub valdavalt plasmas. Veistel on meloksikaam ka oluline piimaga ja sapiga erituv aine,
uriin sisaldab ainult lähteühendi jälgi.
Sigadel sisaldavad sapp ja uriin ainult lähteühendi jälgi. Meloksikaam metaboliseerub alkoholiks, happe
derivaadiks ja mitmeks polaarseks metaboliidiks. Kõik tähtsamad metaboliidid on osutunud
farmakoloogiliselt inaktiivseteks. Hobuste metabolismi ei ole uuritud.
 
Eliminatsioon
Meloksikaami elimineerumise poolväärtusaeg pärast subkutaanset manustamist noorveistel on 26 tundi ja
lakteerivatel lehmadel 17,5 tundi.
Sigadel on keskmine plasmast eliminatsiooni poolväärtusaeg intramuskulaarsel manustamisel ligikaudu
2,5 tundi.
Hobustel on meloksikaami elimineerumise lõplik poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist 8,5
tundi.
Ligikaudu 50% manustatud annusest väljutatakse uriiniga ja ülejäänud osa roojaga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
- etanool (96%)
- poloksameer 188
- makrogool 400
- glütsiin
- naatriumhüdroksiid
- kontsentreeritud vesinikkloriidhape
- meglumiin
- süstevesi 
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg : 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarp 1 värvitust klaasist süsteviaaliga, iga viaal sisaldab 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml.
Iga viaal on suletud kummikorgiga ja tihendatud alumiiniumkaanega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/12/144/001 20 ml
EU/2/12/144/002 50 ml
EU/2/12/144/003 100 ml
EU/2/12/144/004 250 ml
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06/12/2012
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu/.
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna