QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM01AG90
Toote nimetus: FINADYNE VET 50MG/ML 50ML / 1142806
Toimeaine: fluniksiin
Tootja: Intervet International BV
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Finadyne vet., 50 mg/ml süstelahus sigadele, veistele ja hobustele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Fluniksiini                                                        50 mg, mis vastab 83 mg fluniksiinmeglumiinile.
 
Abiained:
Fenool                                                             5 mg    
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat                    2,5 mg
Propüleenglükool (säilitusaine, E1520)    207,2 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu kuni helekollane lahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga, veis, hobune.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Siga: aseptilise artriidi täiendav ravi.
 
Hobune: põletiku ja valu leevendamine skeletilihaste haiguste korral.
Koolikutest tingitud vistseraalse valu leevendamine.
 
Veis: aseptilise põletiku vähendamine, vasikate ja noorveiste hingamisteede põletike ravi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada preparaati 48 tunni jooksul enne lehma eeldatavat sünnitust.
Mitte manustada südame-, maksa- ja neeruhaigustega loomadele.
Mitte manustada seedetrakti haavandi või verejooksu ohu korral.
Mitte manustada kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada tiinetel märadel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vältida intraarteriaalset manustamist.
Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) võivad tokolüütilise toime tõttu sünnitust edasi lükata, inhibeerides prostaglandiine, mis annavad märku sünnitustegevuse algusest. Ravimi kasutamine koheselt sünnitusjärgsel perioodil võib takistada emaka involutsiooni ja lootekestade väljutamist, mis viib päramiste peetumiseni. Vt ka lõik 4.7.
Mitte ületada soovitatud ravimi annust. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Vältida ravimi sattumist nahale või silmadesse. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silmadesse pesta kokkupuutunud ala põhjalikult veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Seedetrakti ärritusnähud (oksendamine, kõhulahtisus) ja haavandid.
Dehüdreeritud/hüpovoleemilistel loomadel võib tekkida raske neerukahjustus.
Väga harvadel juhtudel on täheldatud anafülaktilisi reaktsioone (k.a. surmaga lõppevad).
Väga harvadel juhtudel on täheldatud süstekoha reaktsioone.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Võib kasutada tiinuse ja imetamise ajal, välja arvatud 48 tunni jooksul enne lehma eeldatavat sünnitust.
Seda preparaati tohib esimese 36 sünnitusjärgse tunni jooksul manustada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule ja ravitud loomi tuleb jälgida päramiste peetumise osas.
 
Mitte kasutada tiinetel märadel.
 
Ohutusuuringuid ei ole sugukultidel ja –pullidel läbi viidud.
Laboriuuringud rottidel ei ole näidanud mingeid tõendeid reproduktiivtoksilisuse kohta.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVA-dega) või glükokortikosteroididega.
Vältida kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste preparaatidega.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks sigadel: 2,2 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta üks kord päevas, kuni 3 päeva.
 
Intravenoosseks manustamiseks veistel: 1,1...2,2 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2,2...4,4 ml süstelahust 100 kg kehamassi kohta, üks kord päevas, kuni 3 päeva.
 
Intravenoosseks manustamiseks hobustel: 1,0 ...1,5 mg fluniksiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2...3 ml süstelahust 100 kg kehamassi kohta, üks kord päevas, kuni 5 päeva.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise uuringutes on veterinaarpreparaat olnud hästi talutav. Üleannustamisega kaasneb gastrointestinaalne toksilisus.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
          Veis: 4 päeva, siga: 28 päeva, hobune: 3 päeva.
Piimale:
          Veis: 24 tundi.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained
ATCvet kood: QM01AG90
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Farmakoloogiline ja kliiniline toime põhinevad ensüüm tsüklooksügenaasi aktiivsuse pärssimisel, millega kaasneb tugevate põletikumediaatorite (prostaglandiinide jt) vabanemise pärssimine. See on tugeva põletikuvastase, analgeetilise ja antipüreetilise toime aluseks.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Pärast intravenoosset manustamist tekib kliiniline toime 15…30 minuti pärast. Toime on maksimaalne 2…16 tundi pärast manustamist. Toime kestab manustamise järgselt 24…30 tundi. 
Poolväärtusaeg on pärast intravenoosset manustamist lühike: hobustel 1,6 tundi ja veistel 2,5 tundi. Sigadel on poolväärtusaeg kuni 8 tundi (pärast intramuskulaarset manustamist). Ravim eritub osaliselt metaboliseerumisel maksas ja osaliselt aktiivse metaboliidina neerude kaudu.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Fenool
Dietanoolamiin
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Naatriumedetaat
Propüleenglükool (E1520)
Vesinikkloriidhape
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C.
Mitte hoida sügavkülmas.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi klaasist viaal suletud klorobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakendi suurus: 50 ml, 1 tk pakendis.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1229
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 02.02.2015
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna