QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
QM01 PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED
PINDMISELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGES- JA LIHASVALUDE KORRAL
MÜORELAKSANDID
LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
QM09 TEISED SKELETI-LIHASSÜSTEEMI HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QM01AE03
Toote nimetus: KETOFEN 10% INJ. 50ML / 1106008
Toimeaine: ketoprofeen
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Retseptiga

 

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Ketofen 10%, 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
Toimeaine:
Ketoprofeen 100 mg
 
Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 10 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Veis, siga, hobune.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis
Põletiku, valu või palavikuga seotud haigused: hingamisteede haigused, mastiit, luude ja liigeste ning luu-ja lihaskonna häired, nagu lonkamine, artriit ja püstitõusmise kergendamine pärast poegimist, vigastused.
 
Siga
Põletiku, valu või palavikuga seotud haigused: mastiidi-metriidi-agalaktia (MMA) sündroomiga seotud ravi, hingamisteede infektsioonid.
Vajaduse korral tuleb ketoprofeeni manustamist kombineerida sobiva antimikroobse raviga.
 
Hobune
Haigused, mis mõjutavad luude-liigeste süsteemi ja luu- ja lihaskonda ning mis on seotud ägeda valu ja põletikuga: traumast tingitud lonkamine, artriit, osteiit, kõõlusepõletik, bursiit, lodiluu sündroom, laminiit, müosiit.
Ketoprofeen on näidustatud ka operatsioonijärgse põletiku ning koolikute sümptomaatiliseks raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb südame, maksa- või neerufunktsiooni kahjustus, mille korral on võimalikud mao-soole haavandid või hemorraagiline sündroom. 
Mitte manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega, diureetikumide ja antikoagulantidega.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused 
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ohutusuuringute puudumise tõttu mitte kasutada alla 15 päeva vanustel varssadel. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale, pesta piirkond vee ja seebiga. 
Juhuslikul ravimi sattumisel silma, loputada 15 minuti jooksul veega,  ärrituse püsimisel pöörduda nõu saamiseks arsti poole. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Võib tekkida mao ja soolte ärritus, haavandumine või neerufunktsiooni häired.
Intramuskulaarne manustamine võib aeg-ajalt põhjustada süstekohal mööduvat ärritust.
Korduv manustamine sigadele võib põhjustada mööduvat isupuudust.
Allergilisi reaktsioone võib esineda väga harva.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel märadel.
Ravimi ohutust tiinetel emistel ei ole uuritud, seetõttu võib seda kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
Ravimit võib manustada tiinetele ja lakteerivatele veistele. 
Ravim on näidustatud kasutamiseks lakteerivatel emistel.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Mitte kasutada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, diureetikumide ja antikoagulantidega. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Veised: 3 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta (st 3 ml ketoprofeeni 100 kg kehamassi kohta) intramuskulaarselt või intravenoosselt 1 kord päevas kuni 3 päeva järjest.
 
Hobused: 2,2 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta (st 1 ml ketoprofeeni 45 kg kehamassi kohta) intravenoosselt 1 kord päevas 3...5 päeva järjest.
Koolikute raviks piisab tavaliselt ühest süstist. Igale järgnevale süstile peab eelnema looma kliiniline hindamine. 
 
Sead: 3 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta (st  3 ml ketoprofeeni 100 kg kehamassi kohta) intramuskulaarselt 1 kord.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine võib põhjustada seedetrakti haavandumist ning maksa- ja neerukahjustust. Võib ilmneda anoreksiat, oksendamist ja diarröad. Üleannustamise sümptomite täheldamisel tuleb alustada sümptomaatilise raviga.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Hobune, siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva. 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- reumavastased ained, propioonhappe derivaadid
ATCvet kood: QM01AE03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ketoprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis kuulub karbonüülhapete derivaatide propioonhapete alamklassi. Ketoprofeenil on 3 mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele omast toimet: põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime. Esmane toimemehhanism on prostaglandiinide sünteesi pärssimine arahhidoonhappest tsüklooksügenaasi mõjutamise kaudu. Ketoprofeenil on tugev toime ägeda, alaägeda ja kroonilise põletiku vastu. 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
 
Ketoprofeen imendub kiiresti. Plasma tippkontsentratsioon saavutatakse ühe tunni jookusl pärast süstimist. Absoluutne biosaadavus varieerub 80 ja 95% vahel. Ketoprofeen eritub peamiselt uriini, elimineerumine on kiire ning toimub 96 tunni jooksul. Ketoprofeeni kontsentratsioon põletikukoldes on kõrge ning püsib kõrg vähemalt 30-36 h pärast ühekordset IV süstimist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
L-arginiin
Sidrunhappe monohüdraat
Süstevesi

6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi pruun klaasviaal, mis on suletud klorobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakendite suurused: 50 ja 100 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Ceva Santé Animale
10, av. de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1093
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna