QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG51AX01
Toote nimetus: VEYXYL PELLET SUPP 800MG N10 / 1346048
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: Veyx Pharma GmbH 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 intrauteriintablett sisaldab amoksitsilliini 800 mg, mis vastab 918,4 mg amoksitsilliintrihüdraadile.
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Intrauteriintablett.
Kahvatukollased, poolitusjoonega ovaalsed tabletid.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, hobune, lammas.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud haiguste
ravi.
Kasutusalad: emaka infektsioonid, päramiste peetus.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada:
loomadel, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes
oliguuriaga ja anuuriaga kulgeva neerukahjustuste korral
beeta-laktamaase produtseerivate patogeenide esinemisel
suukaudselt hobustel ja mäletsejalistel
suukaudselt küülikutel, merisigadel, hamstritel ja väikenärilistel
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja
kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on penitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima veterinaarravimi otsest kokkupuudet
naha ja limaskestadega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia).
Allergiliste reaktsioonide esinemisel tuleb koheselt lõpetada Veyxyl Tabs manustamine.
Vastumeetmed:
Anafülaksia korral: epinefriin (adrenaliin) ja glükokortikoidid veenisiseselt. Allergiliste
nahareaktsioonide korral: antihistamiinikumid ja/või glükokortikoidid.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ajal mitte kasutada.
Võib kasutada sünnituspuhuselt.
Võib kasutada laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Penitsilliinide ja kiiretoimeliste bakteriostaatiliste kemoterapeutikumide vahel võib esineda
antagonismi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intrauteriinseks manustamiseks.
Hobused: 800 mg amoksitsilliini, vastab 1 intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile
Veised: 400 – 800 mg amoksitsilliini, vastab ½ kuni 1 intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile
Lambad, sead: 400 mg amoksitsilliini, vastab ½ intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile
Ravi korrata vajadusel 48 tunni pärast.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üledoseerimise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus ja spasmid. Ravi Veyxyl Tabs'iga tuleb
koheselt lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi .
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis, lammas ja hobune: liha ja söödavad koed: 4 päeva
piim: 1 päev
Siga: liha ja söödavad koed: 4 päeva
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained intrauteriinseks kasutamiseks.
ATC vet kood: QG51AX01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin kuulub β-laktaamsete antibakteriaalsete ainete hulka, mis toimivad grampositiivsetesse
kui ka mitmetesse gramnegatiivstetesse haigustekitajatesse. Ensüüm mureiin-transpeptidaasi (vajalik
mureiini liikumiseks bakteriraku seinas) pöördumatu inaktiveerimisega pärsib amoksitsilliin
rakuseinade formeerumist. Kuna protsess on pöördumatu, kirjeldab see antibiootikumi bakteritsiidset
toimet. Amoksitsilliin ei ole β-laktamaasile resistentne. In vitro on resistentsete tüvede tekkimine
astmeline, mille tõttu esineb ristresistentsus teiste penitsilliinidega.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Amoksitsilliin väljutatakse peamiselt neerudega. Amoksitsilliin on madala toksilisusega ja hästi
talutav.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Mikrokristalliline tselluloos
Naatriumkroskarmelloos
Magneesiumstearaat
Kartulitärklis
Laktoosmonohüdraat
Sahharoos
Veevaba kaltsiumvesinikfosfaat
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
10 ja 20 intrauteriintabletti polüstüreenist lükandkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1046
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
01.04.2002/24.05.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna