QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG51AA05
Toote nimetus: METRICURE 19G N10 / 1098277
Toimeaine: tsefapiriin
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Metricure, 500mg intrauteriinsuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks 19 g süstal sisaldab:
 
Toimeaine:
Tsefapiriini (tsefapiriinbensatiinina) 500 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intrauteriinsuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid
 
Veis (lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigi
 
Tsefapiriinile tundlike bakterite põhjustatud veiste subakuutsete ja krooniliste emaka limaskesta
põletike (vähemalt 14 päeva pärast sünnitust) raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada preparaati loomadele, kes on allergilised tsefalosporiinide või penitsilliinide suhtes.

4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel.
Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel
bakterite tundlikkuse kohta.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla
tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle
käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmadelaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning
nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel on täheldatud allergilisi reaktsioone.
Kõrvaltoime esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaat ei ole näidustatud kasutamiseks tiinuse ajal, kuid seda võib kasutada laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada samaaegselt teiste emakasiseselt manustatavate antibiootikumidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada ühe Metricure süstla sisu emakavalendikku kaasaantud ühekordselt kasutatava kateetri abil
järgnevalt:
1. Loksutada süstalt enne manustamist.
2. Kinnitada süstal kateetri külge.
3. Fikseerida emakakael kinnastatud käega läbi pärasoole seina.
4. Sisestada kateeter emakakaela kaudu emakavalendikku, õrnalt emakakaela liigutades.
5. Süstida Metricure emakasse.
Sõltuvalt ravitulemustest võib vajalikuks osutuda ravimi teistkordne manustamine 7…14 päeva
möödudes kui kliinilised tunnused püsivad.
Seemendatud loomadel võib kasutada Metricure´i üks päev pärast seemendamist. Püometra puhul on
soovitav eelnev ravikuur prostaglandiiniga luteolüüsi esilekutsumiseks ja sisaldise eemaldamiseks
emakast.
Metricure`i võib ka kasutada korduva (rohkem kui 3-e) tagajärjetu seemenduse korral, kui viljatuse
põhjuseks on bakteriaalne infektsioon.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Preparaati turustatakse üheannuseliste süstaldena, seetõttu on üleannustamine ebatõenäoline.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 24 tundi.
Piimale: 0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: tsefalosporiinid
ATCvet kood: QG51AX02
Tsefapiriin, esimese põlvkonna tsefalosporiin, on laia toimespektriga grampositiivsetesse ja
gramnegatiivsetesse bakteritesse bakteritsiidselt toimiv antibiootikum. Tsefapiriin on resistentne
penitsillinaasi suhtes.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Makrogooltsetostearüüleeter-12
Makrogooltsetostearüüleeter -20
Hüdrogeenitud riitsinusõli
Keskmise ahelaga triglütseriidid
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Suure tihedusega polüetüleenist süstal, millel on madala tihedusega polüetüleenist kolb ja kate. Süstal
sisaldab 19 g intrauteriinsuspensiooni, süstlad on pakitud 10 kaupa karpi. Emakasiseseks
manustamiseks on kaasa antud kateetrid ja kindad.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL 5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1335
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev:16.09.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna