QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG51AA06
Toote nimetus: FATROXIMIN INTRAUTERIINVAHT 25ML N6 / 1087758
Toimeaine: rifaksimiin
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Fatroximin, 100 mg/13,4g, intrauteriinvaht hobustele, kelle liha ei tarvitata inimtoiduks ja veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine: 13,4g rõhukonteinerit sisaldab: Rifaksimiini 100 mg Abiained: Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intrauteriinvaht. Oranž vaht.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Hobune, kelle liha ei tarvitata inimtoiduks, veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Rifaksimiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud genitaalinfektsioonide ravi. Hobune: äge ja krooniline endometriit. Veis: äge ja krooniline endometriit, püometra, metriit, tservitsiit ja vulvovaginiit.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohtas
 
Preparaat ei ole mõeldud tiinuse ajal kasutamiseks. Preparaadi manustamine liiga suures koguses võib põhjustada emakaseina rebenemist.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel ja arvesse tuleb võtta ametlikke, riiklikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine erinevalt ravimiinfos kirjeldatud juhistest, võib suurendada rifaksimiini suhtes resistentsete bakterite levimust.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Juhuslikul ravimi alla neelamisel või silma sattumisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Inimesed, kes on ülitundlikud rifaksimiini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist. Muud hoiatused: Konteiner on rõhu all.
 
4.6. Kõrvaltoimed
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
 
Tiinuse ajal mitte kasutada. Laktatsiooni ajal on lubatud kasutada.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA RÕHUKONTEINERIT HOOLIKALT! Fatroximin’i manustatakse emakasse. Tavaline annus on järgmine: Märad: Äge ja krooniline endometriit: 100...400 mg rifaksimiini, mis vastab 1...4 rõhukonteinerile ühekordsel manustamisel, vastavalt ravitava emaka suurusele. Lehmad: Äge ja krooniline endometriit, püometra, metriit, tservitsiit: 50...200 mg rifaksimiini, mis vastab ½ ...2 rõhukonteinerile ühekordse annusena, vastavalt ravitava emaka suurusele. Püometra ravi teha pärast emakaõõne puhastamist. Vulvovaginiit: 100 mg+100 mg rifaksimiini, mis vastab 1+1 rõhukonteinerile 24 tunnise intervalliga. Vajadusel võib ravi korrata. KASUTAMISE JUHEND MÄRAD 1) Vaginaalsel uuringul määrata kindlaks emakakaela asukoht ja fikseerida see käega. 2) Sisestada kateeter tuppe ja lükata edasi, kuni see jõuab emakakaela suudmesse, sealt edasi sügavale emakasse. 3) Ühendada kateeter rõhukonteineriga ja veenduda, et seda hoitakse täiesti püsti ja risti kateetriga. 4) Suruda rõhukonteineri manustamisnupule nii kaua, kuni saavutatakse emaka vajalik laienemine. 5) Eemaldada kateeter tupest ettevaatlikult. LEHMAD 1) Fikseerida emakakael rektaalsel palpatsioonil. 2) Pärast häbememokkade desinfitseerimist sisestada kateeter emakasse. 3) Ühendada kateeter rõhukonteineriga ja veenduda, et seda hoitakse täiesti püsti ja risti kateetriga. 4) Suruda rõhukonteineri manustamisnupule nii kaua, kuni saavutatakse emaka vajalik laienemine. 5) Eemaldada kateeter tupest ettevaatlikult.
Mitte hoida rõhukonteinerit manustamise ajal horisontaalses asendis. Täpne kasutusjuhend koos piktogrammidega pakendi infolehes.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Preparaadi manustamine liiga suures koguses võib põhjustada emakaseina rebenemist.
 
4.11. Keeluajad
 
Märad Ei rakendata. Mitte manustada märadele, kelle liha, söödavaid kudesid ja piima tarvitatakse inimtoiduks. Lehmad Liha ja söödavad koed: 0 päeva. Piim: 0 tundi (0 lüpsi).
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained intrauteriinseks kasutamiseks. ATC vetkood: QG51AA06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fatroximin preparaadi toimeaine rifaksimiin on ansamütsiinide gruppi kuuluv rifamütsiini derivaat, antibiootikum. Rifaksimiini toimemehhanism seisneb RNA sünteesi takistamises läbi kompleksühendi moodustumise RNA-polümeraasiga, mille tulemusena tõkestub proteiini süntees. Rifaksimiin toimib grampositiivsetesse mikroorganismidesse ning mõningatesse gramnegatiivsetesse mikroorganismidesse, kaasa arvatud anaeroobidesse nagu Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Clostridia, Bacteroides, Fusobacteria. Resistentsus rifaksimiini vastu kujuneb välja peamiselt ravimi sihtkoha, DNA sõltuva RNA polümeraasi, kromosomaalse muutuse kaudu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Farmakokineetilised uuringud näitavad, et rifaksimiin peaaegu ei tungi läbi orgaaniliste barjääride, nende hulgas ka endomeetriumi. Fatroximin’iga ravitud loomadel rifaksimiini veres ja piimas ei leidu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Tsetosteraüülalkohol Vedel parafiin Butaan/propaan
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaega: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Ettevaatust, konteiner on rõhu all! Rõhukonteinerit, ka tühja, mitte lõhkuda ega põletada. Hoida eemale lahtisest tulest ja kuumaallikatest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Alumiiniumist rõhukonteiner sisemise kaitsva kihiga, sisaldab surve all vedelikku. Pakend: 6 (13,4 g) rõhukonteinerit + kindad.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mitte visata rõhukonteinerit olmeprügi hulka.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1107
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.10.2002 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.04.2015
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna