QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG51AA06
Toote nimetus: FATROXIMIN INTRAUTERIINTABLETT 300MG N36 / 1087769
Toimeaine: rifaksimiin 
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Fatroximin, 300 mg/4,0 g intrauteriintablett hobustele, kelle liha ei tarvitata inimtoiduks ja veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks intrauteriintablett (4,0 g) sisaldab:
Rifaksimiini 300 mg
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intrauteriintablett.
Oranžid piklikud tabletid, millel keskel on poolitusjoon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Hobune, kelle liha ei tarvitata inimtoiduks ja veis.,
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Rifaksimiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud genitaalinfektsioonide raviks.
Hobune: endometriit.
Veis: metriit, endometriit, tservitsiit, vulvovaginiit, päramiste peetus, günekoloogilistele toimingutele
järgnevalt (raske sünnitus).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel
ja arvesse tuleb võtta ametlikke, riiklikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine erinevalt ravimiinfos kirjeldatud juhistest, võib suurendada
rifaksimiini suhtes resistentsete bakterite levimust.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ülitundlikud rifaksimiini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
 
4.6. Kõrvaltoimed
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ajal.
Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Fatroximin intrauteriintablette manustatakse emakasse.
Tavaline annus:
Märad:
endometriit:
4 intrauteriintabletti ühekordsel manustamisel või 2+2 intrauteriintabletti 24-tunnise intervalliga;
Lehmad:
metriit, endometriit, tservitsiit: 4 intrauteriintabletti ühekordsel manustamisel või 2+2
intrauteriintabletti 24-tunnise intervalliga;
vulvovaginiit: 1+1 intrauteriintabletti 24-tunnise intervalliga;
päramiste peetus: 4 intrauteriintabletti ühekordsel manustamisel. Kui päramised päramiste peetuse
korral ei eemaldu 12 ... 24 tunni jooksul pärast ravi, tuleb viia emakasse veel 2 intrauteriintabletti;
manuaalsetele või instrumentaalsetele günekoloogilistele toimingutele järgnevalt (raske sünnitus): 2
intrauteriintabletti ühekordsel manustamisel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamisest tingitud kõrvaltoimetest ei ole teatatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Märad
Ei rakendata.
Mitte manustada märadele, kelle liha, söödavaid kudesid ja piima tarvitatakse inimtoiduks.
Lehmad
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi (0 lüpsi).
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: antibakteriaalsed ained intrauteriinseks kasutamiseks.
ATC vetkood: QG51AA06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fatroximin intrauteriintabletid sisaldavad rifaksimiini - rifamütsiinide rühma kuuluvat
antibiootikumi.
Rifaksimiini toimemehhanism seisneb m-RNA sünteesi takistamises läbi kompleksühendi
moodustumise RNA-polümeraasiga, mille tulemusena tõkestub proteiini süntees.
Rifaksimiinil on antibakteriaalne toime grampositiivsete mikroorganismide kaasaarvatud
anaeroobide nagu Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Clostridia, Bacteroides,
Fusobacteria ning mõningate gramnegatiivsete mikroorganismide vastu.
Resistentsus rifaksimiini vastu kujuneb välja peamiselt ravimi sihtkoha, DNA sõltuva RNA
polümeraasi, kromosomaalse muutuse kaudu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Farmakokineetilised uuringud on näidanud, et suukaudne või lokaalne rifaksimiini manustamine
(intramammaarne, intrauteriinne ja kutaanne) ei tekita tuvastatavat süsteemset imendumist. Toimeaine
suukaudse manustamise järgselt elimineerub 97 % ainest väljaheidetega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Veevaba sidrunhape
Naatriumvesinikkarbonaat
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Mikrokristalliline tselluloos
Veevaba laktoos
Magneesiumstearaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Blisterpakend, mis sisaldab 36 intrauteriintabletti.
Karp 36 intrauteriintabletiga + 9 ühekordset kinnast.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmeprügi hulka.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1083
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.05.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna