QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG02AD90
Toote nimetus: BIOESTROVET INJ. 20ML / 1705621
Toimeaine: kloprostenool
Tootja: Vetoquinol SA 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bioestrovet, 0,25 mg/ml süstelahus
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Kloprostenooli                     0,25 mg
 
Abiained:
Klorokresool                        1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Veis (lehmmullikas, lehm), siga (emis), hobune (mära).
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis:
-          inna esilekutsumine või sünkroniseerimine
-          sünnituseesilekutsumine
-          munasarjade talitlushäire (persisteeriv kollakeha, luteaaltsüstid)
-          endometriit, püometra
-          abordi esilekutsumine tiinuse esimeses pooles
-          mumifitseerunud loote väljutamine
-          follikulaartsüstide kombineeritud ravi
 
Siga:
-          sünnituseesilekutsumine
 
Hobune:
-          inna esilekutsumine
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel emasloomadel, välja arvatud juhul, kui soovitakse esile kutsuda sünnitust või aborti.
Mitte manustada sünnituse esilekutsumiseks emistele ja lehmadele, kellel kahtlustakse mehaanilisest obstruktsioonist põhjustatud rasket sünnitust või eeldatakse probleeme loote ebanormaalse asendi tõttu.
Mitte kasutada kardiovaskulaarsete, gastrointestinaalsete või respiratoorsete probleemidega loomadel.
Mitte manustada intravenoosselt.
 
4.4.         Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Sünnituse ja abordi esilekutsumine võib suurendada tüsistuste, päramiste peetuse, loote surma ning
metriidi riski.
Tuleb hoolikalt vältida süstimist läbi saastunud nahapiirkondade. Enne manustamist tuleb süstekohad hoolikalt puhastada ja desinfitseerida.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
F2α-tüüpi prostaglandiinid võivad imenduda läbi naha ja põhjustada bronhospasmi või aborti. Ravimi käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida endale süstimist või kokkupuudet nahaga. Fertiilses eas naised, astmaatikud või teiste hingamisteede haigustega isikud peavad kokkupuudet ravimiga vältima või kandma ravimi käsitsemisel kaitsekindaid.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale tuleb see kohe seebi ja veega maha pesta.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile pakendi
etiketti.
Kui ravimi juhusliku sissehingamise või süstimise korral tekivad hingamisraskused, pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Märadel võib esineda higistamist ja mõõdukaid kooliku sümptomeid.
Lehmadel ja tiinetel mullikatel on sünnituse esilekutsumisel võimalik päramiste peetus.
Tiinetel emistel võib tõusta kehatemperatuur, suureneda hingamissagedus ja tekkida naha punetus.
Need sümptomid kaovad tund aega pärast preparaadi manustamist.
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel v.a juhtudel, kui soovitakse esile kutsuda aborti või sünnitust.
 
Veistel
PGF kasutamine tiinuse ajal võib põhjustada aborti või sünnitust.
 
Hobustel
Prostaglandiini manustamine tiinele märale enne 38. tiinuspäeva kutsub esile inna 3 kuni 5 päeva jooksul. Kui prostaglandiini manustada pärast 38. tiinuspäeva, tekib abort, kuid inda ei teki.
 
Sigadel
Manustamine 25. kuni 30. tiinuspäeval põhjustab abordi vähem kui 30 tunni pärast. Pärast 50. tiinuspäeva ei ole prostaglandiini efektiivsus abordi esilekutsumisel tagatud. Ravi tiinuse viimase nädala jooksul kutsub esile sünnituse vähem kui 48 tunni jooksul. Tulemused on kõige paremad, kui PGF manustatakse tiinuse 110. ja 113. päeva vahel.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Oksütotsiin ja metüülergometriin (tungaltera alkaloid) suurendavad PGF analoogide mõju tiinele emakale.
Mitte manustada ravimit koos mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega, sest need pärsivad
endogeense prostaglandiini sünteesi.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks.
 
Veis (lehm)
2 ml preparaati (mis vastab 0,5 mg kloprostenoolile) looma kohta ühekordse või korduva annusena.
 
Inna esilekutsumine
Pärast kollakeha olemasolu kindlaks tegemist munasarjas manustada 2 ml preparaati intramuskulaarselt. Ravitud loomad seemendada esimese inna ajal.
Loomad, kellel inda ei tekkinud, tuleks uuesti uurida kollakeha olemasolu suhtes ja neile võib manustada teise annuse preparaati 11 päeva pärast esimest süsti ning seemendada inna tekkimisel või üks kord kindlaksmääratud ajal 72-84 tundi pärast ravimi manustamist või kaks korda: 72 ja 96 tundi pärast ravimi manustamist.
 
Inna sünkroniseerimine
Kasutada võib ühte alltoodud inna sünkroniseerimise skeemidest:
1. pärast kollakeha olemasolu kindlaks tegemist munasarjas manustada 2 ml preparaati, ravitud loomad seemendada esimese inna ajal;
2. manustada kaks korda 2 ml 11 päevase intervalliga; ravitud loomad seemendada 72-84 tundi pärast teist süstimist.
3. manustada 2 ml kõigile ravialustele loomadele ja inna sümptomitega lehmad seemendada; ülejäänud lehmadele, kellel inda ei tekkinud, manustada  11 päeva pärast uuesti 2 ml preparaati ja ravitud loomad seemendada lähima inna ajal.
Esimesed inna sümptomid tekivad umbes 48–60 tundi pärast ravimi manustamist.
 
Meetodite 2 ja 3 kasutamisel soovitatakse (sõltuvalt majanduslikest võimalustest) ühekordset seemendamist 72–84 tundi pärast ravimi manustamist või kahekordset seemendamist: 72 ja 96 tundi pärast ravimi manustamist (kahekordne seemendamine võib olla tõhusam).
 
Soovimatute tagajärgede vältimiseks peab ravitavatel loomadel olema regulaarne innatsükkel ja nad ei tohi olla tiined.
 
Sünnituse esilekutsumine
Sünnituse esilekutsumine on tavaliselt võimalik kahe viimase tiinusnädala jooksul. Manustada preparaati pärast 270. tiinuspäeva.
 
Munasarja talitlushäired
Manustada 2 ml preparaati, ravitud loom seemendada 76 tundi pärast ravimi manustamist, ümberindlemisel seemendada uuesti.
 
Munasarjatsüsti ravi
Manustada 2 ml preparaati ühekordselt, 10 päeva pärast eelnevat HCG või LHRH manustamist ja positiivse munasarjareaktsiooni kindlaks tegemist. Ind peaks algama 3. päeval pärast preparaadi manustamist.
 
Endometriit, püometra
Manustada 2 ml preparaati lisaks ravile teiste ravimitega. Vajadusel võib 11. päeval manustada ravimit teist korda annuses 2 ml, 14. päeval loom seemendada.
Abordi esilekutsumine tiinuse esimeses pooles või mumifitseerunud loote väljutamine
Manustada 2 ml preparaati, edasised protseduurid viia läbi vastavalt looma kliinilisele seisundile. Ühekordne raviannus põhjustab abordi umbes 150 tiinuspäevani, tavaliselt ilma komplikatsioonideta.
Siga (emis)
Alates tiinuse 111. päevast: manustada 0,7 ml preparaati (mis vastab 0,175 mg kloprostenoolile). Sünnitus algab 40 tunni jooksul, kõige sagedamini 24.–35. tunnini.
 
Hobune (mära)
Inna esilekutsumine
Manustada 1 ml preparaati (mis vastab 0,25 mg kloprostenoolile). Seemendada 4...6 päeva jooksul pärast preparaadi manustamist.
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine põhjustab kõrvaltoimete esinemise intensiivistumise.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
 
Veis, hobune:
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Piimale: 0 tundi.
 
Siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: prostaglandiinid
ATCvet kood: QG02AD90
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Prostaglandiin Fsünteetilisel analoogil kloprostenoolil on spetsiifiline luteolüütiline toime. Preparaadi kasutamine innatsükli luteaalfaasis faasis põhjustab corpus luteum’i kadumist ja loob tingimused innaperioodi ja ovulatsiooni algamiseks.
Pärast preparaadi kasutamist tekivad esimesed inna sümptomid 48–60 tunni möödudes, luues kõige tõhusama perioodi seemendamiseks umbes 76 tundi pärast kloprostenooli manustamist. Märadel on kõige tõhusam periood seemendamiseks umbes 100 tundi pärast kloprostenooli manustamist.
 
5.2.         Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine - maksimaalsed tasemed veres esinesid 15 minuti ja 1 tunni vahel ning kõikusid vahemikus 0,18 ja 0,86 ng/ml. Cmax: 0,18–0,86 ng/ml. Tmax: 15 minutit – 1 tund.
 
Jaotumine – pärast kloprostenooli intramuskulaarset manustamist imendub ravim süstekohas kiiresti, maksimaalne tase tekib kudedes umbes 30 min pärast manustamist.
 
Metabolism - kloprostenool eritub uriiniga osaliselt muutumatul kujul ja osaliselt selle tetranorhappena, mis tekib alifaatse karboksüülhappe kõrvalahela β-oksüdatsioonil. Selle tetranorhappe edasised transformatsiooniproduktid eritatakse samuti uriiniga.
 
Eliminatsioon - kloprostenool elimineerub uriini ja sapiga (umbes võrdne kogus) ning vähem kui 0,75% ulatuses piimaga. t1/2 väärtus on 3 tundi.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Sidrunhappemonohüdraat
Naatriumhüdroksiid
Klorokresool
Etanool
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida viaal tihedalt suletuna.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Oranž klaasviaal (I tüüpi), mis sisaldab 2 ml, 10 ml või 20 ml preparaati ja on suletud punnkorgi ning kaetud alumiiniumkattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
13-14 Kosynierów Gdyńskich st.
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
 
1630
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.12.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.11.2015
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
 November 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.

 

Kasutaja
Salasõna