QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG02AD90
Toote nimetus: ALFAGLANDIN C INJ 0,25MG/ML 20ML N1 / 1442742
Toimeaine: kloprostenool 
Tootja: Alfasan International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
ALFAGLANDIN C, 0,250 mg/ml süstelahus veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Kloprostenool (kloprostenoolnaatriumina) 0,250 mg
Abiaine(d):
Klorokresool 1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Läbipaistev, praktiliselt värvitu, vedel lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis (lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Püometra, mida põhjustab funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha.
Vaikne ind, mida põhjustab funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha.
Inna sünkroniseerimine.
Ebanormaalse tiinuse katkestamine kuni tiinuse 150. päevani.
Munasarja luteaaltsüstid.
Sünnituse esilekutsumine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kui ei ole plaanis abordi või sünnituse esilekutsumine. Mitte
kasutada bronhospasmide korral või mao-sooletrakti spastiliste haiguste korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Pärast ovulatsiooni tuleb arvestada 4- kuni 5-päevase refraktaarsusperioodiga, mille jooksul ei ole
veised prostaglandiinide luteolüütiliste mõjude suhtes tundlikud.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Manustada intramuskulaarselt, jälgides tavapäraseid aseptika reegleid.
Anaeroobsete infektsioonide riski vähendamiseks vältida läbi märja või määrdunud naha süstimist.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
F2α tüüpi prostaglandiinid võivad imenduda naha kaudu ja põhjustada bronhospasme või nurisünnitust.
Otsene kokkupuude naha ja silmadega võib põhjustada ärritust ja allergilisi reaktsioone.
Veterinaarravimit ei tohi manustada rasedad või naised, kes kavatsevad rasedaks jääda.
Inimesed, kes on teadaolevalt kloprostenooli või klorokresooli suhtes ülitundlikud, peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
See ravim võib imenduda naha kaudu ja seetõttu tuleks ravimi käsitsemisel olla ettevaatlik, eriti
fertiilses eas naistel, astmahaigetel ning bronhiaalsete ja teiste hingamisteede haigustega isikutel.
Vältida otsest kokkupuudet naha ja silmadega.
Vältida ravimi juhuslikku manustamist iseendale.
Kanda kindaid.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma tuleb see kohe rohke veega maha pesta.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale või hingamisprobleemide puhul pöörduda viivitamatult arsti
poole ning näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnikord on teatatud lokaalsetest süstimisjärgsetest bakteriaalsetest nakkustest, mis võivad
generaliseeruda, kui süstimise teel satuvad kudedesse anaeroobsed bakterid. Ravimi kasutamisel
sünnituse esilekutsumiseks võib, sõltuvalt ravi ajast, päramiste peetuse esinemissagedus suureneda.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Mitte manustada tiinuse ajal, välja arvatud juhul, kui eesmärk on indutseerida ebanormaalse tiinuse
katkestamist või sünnituse esilekutsumist.
Sigivus
Sellel ravimil ei ole fertiilsusele negatiivset mõju. Pärast seemendamist või loomulikku paaritamist
kloprostenooliga ravimisel ei ole teada mingeid negatiivseid mõjusid järglastele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Oksütotsiini ja kloprostenooli samaaegne kasutamine suurendab mõjusid emakalihaste
kokkutõmbumisele. Endogeensete prostaglandiinide süntees on mittesteroidsete põletikuvastaste
ainetega ravitud loomadel pärsitud.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarselt: 0,5 mg (2 ml) kloprostenooli looma kohta.
Inna sünkroniseerimine: kaks süsti 11-päevase vahega.
Ebanormaalse tiinuse katkestamine: 5 kuni 150 päeva pärast seemendamist.
Sünnituse esilekutsumine: 10 päeva jooksul enne eeldatavat sünnituse kuupäeva.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) vajadusel
 
Ravimi terapeutiline laius on suhteliselt suur, soovitatavat annust kuni kümnekordselt ületavad
üleannused on üldiselt hästi talutavad. Suured üleannused (ületavad 50–200 korda soovitatavat annust)
võivad põhjustada iiveldust ja oksendamist, suurenenud roojamist ja kusemist, rektaalse temperatuuri
tõusu, suurenenud hingamissagedust, bronhokonstriktsiooni ja kiiremat pulssi. Antidooti ei ole.
 
4.11. Keeluajad
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Piimale: 0 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: prostaglandiinid
ATCvet kood: QG02AD90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Kloprostenool on sünteetiline prostaglandiini analoog, mis on struktuuri poolest sarnane
prostaglandiin F2=-ga.
See on tugev luteolüütiline aine veistel kasutamiseks. Kloprostenool põhjustab corpus luteum’i
funktsionaalset ja morfoloogilist regressiooni (luteolüüs), millele järgneb ind ja normaalne
ovulatsioon.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast ravimi intramuskulaarset manustamist lehmadele leiti järgmised farmakokineetilised
parameetrid: Cmax 16 minutit ja T1/2 44 minutit. Need parameetrid näitavad kiiret imendumist
süstimiskohast ning samuti kiiret eliminatsiooni. Pärast 0,5 mg ja 10 mg (14C) kloprostenooli
intramuskulaarset manustamist lehmadele oli eritumine uriiniga vastavalt 58% ja 56% annusest.
Muutumata kloprostenool ja tetranorhape olid peamised uriinis leitud metaboliidid.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumkloriid
Naatriumtsitraat
Sidrunhape
Klorokresool
Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
Sobimatu tugevate happeliste/aluseliste ravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Merevaikkollane klaas, 20 ml, II tüüpi viaal bromobutüülkummist sulguri ja alumiiniumkorgiga; üks
viaal pappkarbis või 28 viaali polüstüreenist karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Holland
Tel: 0031-348416945
e-post: alfasan@wxs.nl
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1603
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.05.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna