QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG02AD01
Toote nimetus: ENZAPROST INJ. 30ML N1 / 1557952
Toimeaine: dinoprost
Tootja: Ceva Sante Animale 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Enzaprost, 5 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
 
Toimeaine:
dinoprost (trometamoolina)      5 mg
 
Abiained:
bensüülalkohol (E1519)        16,5 mg
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Läbipaistev värvitu lahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis, siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ravim on näidustatud luteolüütiliste toimete tõttu veistele ja sigadele.
 
Veis
Ravimi luteolüütilist toimet kasutatakse järgmistel terapeutilistel eesmärkidel.
1.              Inna sünkroniseerimine.
2.              Suböstruse või vaikse inna ravi lehmadel, kellel on funktsionaalne kollakeha, kuid kes ei väljenda käitumuslikku inda.
3.              Abordi esilekutsumine kuni tiinuse 120. päevani.
4.              Poegimise esilekutsumine.
5.              Abistava vahendina kroonilise metriidi või püomeetra raviks, kui on olemas funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha.
 
Siga
1.       Poegimise esilekutsumine alates tiinuse 111. päevast.
2.       Kasutamine pärast poegimist: sigimisprobleemidega karjades poegimisjärgsete probleemidega, nagu metriit, emistel intervalli lühendamiseks võõrutamisest innani (WOI) ja intervalli lühendamiseks võõrutamisest tiinestumiseni (WFSI).
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte ravida loomi, kui neil esinevad kas ägedad või alaägedad veresoonkonna, seedetrakti või hingamissüsteemi häired.
Mitte manustada tiinetele loomadele, välja arvatud juhul, kui soovitakse esile kutsuda poegimist või tiinuse katkemist.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused  iga loomaliigi kohta
 
Ravim ei ole efektiivne manustamisel enne viie päeva möödumist ovulatsioonist.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Teatatud on lokaalsetest süstimisjärgsetest bakteriaalsetest infektsioonidest, mis võivad generaliseeruda. Infektsiooni esimeste nähtude tekkimisel tuleb rakendada agressiivset antibiootikumravi, eriti Clostridium’i liikide vastu. Süstimisjärgsete bakteriaalsete infektsioonide tõenäosuse vähendamiseks tuleb hoolikalt järgida aseptika reegleid.
Mitte manustada intravenoosselt.
Abordi või poegimise indutseerimine eksogeensete ainetega võib suurendada düstookia, loodete suremuse, päramiste peetuse ja/või metriidi riski.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
PGF2α tüüpi prostaglandiinid võivad imenduda läbi naha ja põhjustada bronhospasmi või raseduse katkemist.
Ravimi käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida endale süstimist või kokkupuudet nahaga.
Kogemata nahale või silma sattunud ravim tuleb kohe puhta veega maha pesta.
Nahakontakti vältimiseks tuleb kanda mitteläbilaskvaid kindaid.
Juhuslik ravimi süstimine iseendale võib olla eriti ohtlik naistele, kes on rasedad, kavatsevad rasestuda või kelle raseduse seisund ei ole teada, samuti astmahaigetele ja bronhiaalsete või muude hingamisprobleemidega isikutele.
Astmahaiged ja bronhiaalsete või muude hingamisprobleemidega isikud peavad käsitsema ravimit ettevaatlikult, et vältida juhuslikku süstimist iseendale ja kokkupuudet nahaga.
Rasedad, viljakas eas naised, astmahaiged ja bronhiaalsete ning muude hingamisprobleemidega inimesed ei tohi seda ravimit kasutada või peavad kandma ühekordseid plastkindaid.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Veis
Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoime on rektaalse temperatuuri tõus.
Siiski on rektaalse temperatuuri muutused olnud kõigil juhtudel mööduvad ega ole kahjustanud looma tervist. Mõnedel juhtudel on täheldatud suurenenud salivatsiooni.
Kõrvaltoimed kaovad ühe tunni jooksul pärast PGF2a manustamist.
Ravimi kasutamisel poegimise indutseerimiseks veistel võib sagedamini esineda päramiste peetust sõltuvalt ravimi kasutamise ajast.
 
Siga
Pärast dinoprosti manustamist tiinetele emistele ja nooremistele esinevad mõnikord mööduvad kõrvaltoimed, nagu kehatemperatuuri tõus, valulikkus süstekohas, sagenenud hingamine, suurenenud salivatsioon, roojamise ja urineerimise stimulatsioon, nahapunetus ja rahutus (seljaküürutamine, kraapimine ja puuri hõõrumine ning närimine), düspnoe, kerge ataksia, kõhulihaste krambid, oksendamine ja sügelus. Nähud on sarnased emiste normaalse poegimiseelse käitumisega, kuid ilmnevad lühikese aja jooksul. Need toimed tekivad tavaliselt 10 minuti jooksul pärast süstimist ja kaovad 3 tunni jooksul.
Pesa ehitamine on tavaline tegevus 5…10 minutit pärast prostaglandiini manustamist emistele, kes elavad aedikus või karjamaal.
 
Väga harvadel juhtudel on teatatud anafülaktilist tüüpi reaktsioonidest.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Enne süstimist tuleb määrata looma tiinuse seisund, sest on tõestatud, et dinoprost põhjustab paljudel loomaliikidel abordi või poegimise indutseerimist, kui seda manustada piisavalt suurtes annustes.
Tiinuse korral tuleb meeles pidada ebatõenäolist emakarebendi võimalust, eriti juhul, kui emakakaela laienemist ei teki.
Poegimise indutseerimine sigadel varem kui 72 tundi enne prognoositud poegimiskuupäeva võib põhjustada põrsaste väiksemat eluvõimelisust.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Et mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad inhibeerida endogeensete prostaglandiinide sünteesi, võib nende samaaegne kasutamine koos selle ravimiga nõrgendada luteolüütilisi toimeid.
Kuna oksütotsiinipreparaadid stimuleerivad prostaglandiinide tootmist, võib nende samaaegne kasutamine koos selle ravimiga süvendada luteolüütilist toimet.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Hoolikalt tuleb järgida aseptika reegleid. Kasutada steriilset süstalt ja nõela ning süstida läbi puhta nahapiirkonna. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida süstimist läbi märja või määrdunud nahapiirkonna.
 
Veis
  1. Inna sünkroniseerimine
Ühekordne 25 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 5 ml ravimit looma kohta, vajaduse korral korrata 11 (10…12) päeva pärast.
Diöstruse ajal ravitud loomadel algab tavaliselt östrus ja nad ovuleerivad kahe kuni nelja päeva jooksul pärast ravi.
Ravimiga ravitud loomi võib paaritada, kunstlikult seemendada tuvastatud inna ajal või seemendada fikseeritud ajal (soovitatav on tavaliselt 72 ja 96 tundi pärast teist süsti).
 
  1. Suböstruse või vaikse inna ravi lehmadel, kellel on funktsionaalne kollakeha, kuid kes ei väljenda käitumuslikku inda.
Ühekordne 25 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 5 ml ravimit looma kohta, vajaduse korral korrata 11 (10…12) päeva pärast.
 
  1. Abordi esilekutsumine kuni tiinuse 120. päevani
Ühekordne 25 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 5 ml ravimit looma kohta.
Ravimit võib kasutada tiinuse katkestamiseks veistel kuni 120. tiinuspäevani selle luteolüütilise toime tõttu.
 
  1. Poegimise esilekutsumine
Ühekordne 25 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 5 ml ravimit looma kohta 270. tiinuspäeval või pärast seda.
Intervall manustamisest poegimiseni on üks kuni kaheksa päeva (keskmiselt kolm päeva).
 
  1. Abistava vahendina kroonilise metriidi või püomeetra raviks, kui on olemas funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha
Ühekordne 25 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 5 ml ravimit looma kohta, vajaduse korral korrata 11 (10…12) päeva pärast.
 
Siga
Suure arvu loomade ravimisel on soovitatav kummikorgi liigse läbitorkimise vältimiseks kasutada 50 ml pakendit, mitmeannuselist ja vahetatava nõelaga süstalt.
 
  1. Poegimise esilekutsumine alates tiinuse 111. päevast
Ühekordne 10 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 2 ml ravimit looma kohta kolme päeva jooksul enne oodatavat poegimist.
Individuaalsete loomade ravivastus varieerub 24…36 tunni ulatuses manustamisest poegimiseni. Seda saab kasutada poegimise aja kontrollimiseks hilises tiinusjärgus emistel ja nooremistel. Ravi varem kui kolm päeva enne prognoositud poegimispäeva võib põhjustada põrsaste nõrkust.
 
  1. Kasutamine pärast poegimist
Ühekordne 10 mg dinoprosti (trometamoolina) manustamine, st 2 ml ravimit looma kohta 24…36 tundi pärast poegimist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Lehmadel ja mullikatel võib soovitatavat annust 5…10 korda ületavate annuste manustamisel täheldada rektaalse temperatuuri tõusu ja kerget mööduvat südame löögisageduse suurenemist.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Veis
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
Piimale: 0 tundi.
 
Siga
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: prostaglandiinid, ATCvet kood: QG02AD01.
 
5.1.       Farmakodünaamilised omadused
 
Dinoprostil (trometamoolina) on luteolüütiline toime ja see põhjustab kollakeha taandarengut enamikul imetajate liikidel ning inna ja ovulatsiooni tekkimist emasloomadel, kellel esineb tsükliline seksuaalne aktiivsus.
Dinoprosti manustamine põhjustab veistel ja sigadel aborti või poegimist.
Lisaks on sel muid toimeid, mis on erinevatel liikidel erinevad, nagu vererõhu ja bronhide konstriktsiooni suurenemine. Dinoprost on ka silelihaskiudude stimulant.
 
5.2.       Farmakokineetilised andmed
 
Kõigil liikidel imendub dinoprost (ehk PGF2 α) süstekohast kiiresti.
PGF2 α peamise metaboliidi 13,14-dihüdro-15-keto-prostaglandiin F2-alfa (PGFM) maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (Cmax) on umbes 15 µg/l veistel ja 382 µg/l sigadel ning need saavutatakse 19 minuti möödumisel veistel ja 10 minuti möödumisel sigadel.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519),
naatriumhüdroksiid (E524),
süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 14 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
Pärast esmakordset viaali avamist mitte hoida temperatuuril üle 25 °C.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend:
Värvitu I tüüpi klaasviaal, punase klorobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega.
 
Pakendi suurused:
Karp 10 viaaliga, 5 ml viaal
Karp 5 viaaliga, 10 ml viaal
Karp 1 viaaliga, 30 ml viaal
Karp 1 viaaliga, 50 ml viaal
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Ceva Sante Animale
10 avenue de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1728
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
02.08.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna