SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG03GA03
Toote nimetus: FOLLIGON 1000 TÜ N5 / 1086476
Toimeaine: seerumgonadotropiin
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Folligon 1000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 viaal pulbriga sisaldab:
 
Toimeaine:
Tiine mära seerumgonadotropiini (PMSG).......................................................... 1000 RÜ
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti.
Süstelahuse pulber: valge kuni peaaegu valge pulber
Lahusti: selge, värvitu, praktiliselt osakestevaba vedelik
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis, siga, kits, lammas, hirv, küülik ja naarits.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis:
ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine indlevatel ja innatutel lehmadel ja mullikatel; superovulatsiooni esilekutsumine lehmadel.
 
Lammas, kits:
ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine indlevatel ja innatutel emasloomadel; järglaste arvu suurendamine
 
Siga: suguküpsuse saavutamise kiirendamine
 
Hirv:
Progestageense töötluse järgne viljakuse suurendamine
 
Naarits, küülik: anöstrus ja ovulatsiooni esilekutsumine
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Soovitatud annusest suuremate koguste Folligoni manustamine võib suurendada kaksikute esinemissagedust lehmadel, kolmikute esinemissagedust lammastel ja vähendada nooremiste viljakust. Korduv PMSG manustamine kitsedele võib põhjustada PMSG antikehade teket emasloomadel, mis võib mõjutada ravi efektiivsust.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei ole.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
PMSG on looduslik hormoon, mis on suukaudsel manustamisel inaktiivne, kuna suured glükoproteiinid nagu PMSG lagundatakse soolestikus enne imendumist. Juhuslikul nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga.
 
Kuna PMSG manustamine iseendale võib mõjutada sugunäärmete talitlust, tuleb olla ettevaatlik ja vältida ravimi süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Nagu mistahes valku sisaldava ravimi korral võivad harvadel juhtudel tekkida peatselt pärast manustamist anafülaktilist tüüpi reaktsioonid. Sellisel juhul tuleb rakendada sümptomaatilist ravi adrenaliini või glükokortikoidiga.
Süstimisel järgida aseptika reegleid.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks.
 

Loomaliigid
Näidustus
Folligon®
annus
(väljendatuna PMSG RÜ-tes)
Märkus
Veis
(lehmad ja mullikad)
Ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine
300-800
i.m.; progestageeniga ravi lõppedes peaksid innatud loomad saama suurema annuse
Superovulatsiooni esilekutsumine
1500-3000
i.m.; eelistatavalt tsükli 8. ja 13. päeva vahel või progestageenil põhineva sünkroniseerimisravi lõppedes
Lammas
Ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine.
Viljakuse suurendamine.
400-750
i.m.; progestageeniga ravi lõppedes. Manustatavad annused sõltuvad tõust (viljakamatele tõugudele vastavalt madalamad annused kui mitteviljakatele) ja innaperioodist (innatutele suuremad annused võrreldes indlevate uttedega)
Kits
Ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine.
 
400-750
i.m.; progestageeniga ravi lõppedes. Manustatavad annused sõltuvad innaperioodist (innatutele suuremad annused võrreldes indlevate kitsedega)
Siga (nooremis)
Suguküpsuse esilekutsumine ja esimese paarituse sünkroniseerimine
800
i.m.
Naarits
Anöstrus ja ovulatsiooni esilekutsumine
100
Kaks korda 2 päevase intervalliga
Küülik
Anöstrus ja ovulatsiooni esilekutsumine
30-40
i.m. või s.c.
esmaspoeginud küülik
Hirv
Progestageense töötluse järgne viljakuse suurendamine
 
 
200 RÜ
i.m. progestageense töötluse lõppedes
i.m. kombineerituna 0,5 ühiku FSH-ga (folliikuleid stimuleeriv hormoon)

 
Säilitades temperatuuril 2°C-8°C on valmislahus kasutuskõlblik 24 tundi.
         
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Veis, lammas, kits: liha ja söödavad koed: 0 päeva
Piim: 0 päeva
Siga, küülik: liha ja söödavad koed: 0 päeva
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid,
ATCvet kood: QG03GA03
 
5.1.       Farmakodünaamilised omadused
 
PMSG on gonadotropiin, mis omab FSH ja LH toimet. Ta koosneb kahest mittekovalentselt seotud α- ja β-alaühikust ja on tugevasti glükosüleeritud CTP fragmendis. Ulatuslik glükosüleerimine on määrava tähtsusega PMSG—le tüüpiliselt pika poolväärtusaja tekkes veres. Seostudes FSH ja LH retseptoritega, stimuleerib PMSG folliikulite kasvu ja küpsemist innale ja ovulatsioonile eelnevate päevade jooksul. Piiratud PMSG kogused põhjustavad ovulatsiooni induktsiooni ja sünkroniseerimist veistel ja väikemäletsejalistel, olenemata nende ravieelsest innatsükli faasist. Veidi suuremate annuste manustamine suurendab mõõdukalt ovulatsioonide määra ja pesakondade suurust. Suurte annuste PMSG manustamine põhjustab superovulatsiooni ja soodustab embrüosiirdamiseks vajalike paljude blastotsüstide teket. PMSG-l on ka võime indutseerida suguküpsust sigadel.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
PMSG süstimisele järgnevat farmakokineetilist profiili iseloomustab PMSG molekuli kõrge glükosüleerimise (N- ja O seoselise gükosüleerimise) poolt põhjustatud väga pikk poolväärtusaeg. See seletab ka, miks ühekordne PMSG manustamine suudab toetada follikulaarset kasvu kogu follikulaarse faasi kestel (2 kuni 5 päeva vastavalt liigile).
PMSG imendumine on kiire: Kõigil kolmel uuritud loomaliigil imendus PMSG pärast süstimist kiiresti süstekohalt ja C max saavutatakse 8 (siga/lammas) või 16 tunni jooksul (veis) pärast süstimist. Biosaadavus intramuskulaarse manustamise järel (võrreldes intravenoosse manustamise järgsega) on kõrge kõikidel liikidel (veis: 72%, siga: 71,3%, lammas: 92,6%).
PMSG eliminatsioon on aeglane: eliminatsiooni poolväärtusaeg kõigub olenevalt loomaliigist 34 kuni 150 tundi.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Süstelahuse pulber:
Mannitool, Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdihvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), fosforhape (pH korrigeerimiseks), süstevesi (mikrokogus).
 
Lahusti :
Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, naatriumhüdroksiid, (pH korrigeerimiseks), fosforhape (pH korrigeerimiseks), süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle veterinaarravimiga.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist:
temperatuuril 2°C…8°C 24 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Süstelahuse pulber (“cake”) 5 ml-s värvitus klaasviaalis, mis on suletud halogeenitud butüülkummist korgiga. Kummist kork on fikseeritud alumiiniumist korgikattega.
Lahusti Folligoni manustamiskõlblikuks muutmiseks
Lahusti on 5 ml-s värvitus klaasviaalis, mis on suletud halogeenitud butüülkummist korgiga. Kummist kork on fikseeritud alumiiniumist korgikattega.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1078
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.03.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
 
Kasutaja
Salasõna