SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG03GA80
Toote nimetus: P.G.600 INJ. SUBST 5 DOOS N1+LAHUSTI / 1138384
Toimeaine: kooriongonadotropiin + seerumgonadotropiin 
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
P.G. 600, süstelahuse pulber ja lahusti
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 doos (5ml) sisaldab:
Kooriongonadotropiini (hCG e. inimese kooriongonadotropiin): 200 TÜ
Seerumgonadotropiini eCG (PMSG e. tiine mära seerumgonadotropiin): 400 TÜ
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga (emised ja nooremised).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Nooremised: Suguküpsuse esilekutsumine ja inna sünkroniseerimine.
Emised: Esimese ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine võõrutusjärgselt (0...2.
võõrutusjärgsel päeval).
Võõrutusjärgse innatuse ravi (11…12. võõrutusjärgsel päeval).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Nagu kõigi valguliste preparaatidega võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide. Süstimisel tuleb järgida aseptika nõudeid.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Ehkki P.G. 600 sisaldab eCG-d (PMSG) ja hCG-d piiratud kogustes, võivad nad muuta gonaadide
talitlust inimesel.
Ravimit tuleb manustada ettevaatusega, et vältida enesele süstimist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Juhuslikul nahale sattumisel pesta seebi ja veega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Nagu kõigi valguliste preparaatidega võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte manustada tiinetele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks.
Üks doos (5 ml) lahustatud preparaati sisaldab 400 TÜ eCG-d (PMSG) ja 200 TÜ hCG-d.
Lahustada lüofiliseeritud hormoon 1-doosisest või 5-doosisest viaalist vastavalt 5 ml või 25 ml
lahustiga. Manustada 1 doos (5 ml) looma kohta intramuskulaarselt või subkutaanselt kõrva taha.
Mitte manustada ravimit nahaalusesse rasvkoesse.
 
Nooremised:
- inna esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks 6…7-kuustel nooremistel kehamassiga vähemalt
85 kg manustada üks doos P.G. 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha.
- juhul kui suguküpsuse esilekutsumine ebaõnnestus ning suguküpsus ei ole saabunud
nooremiste 8…10- kuuseks saamisel, manustada üks doos P.G. 600 subkutaanselt või
intramuskulaarselt kõrva taha.
 
Emised:
- esimese võõrutusjärgse ovulatsiooni esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks manustada üks
doos P.G. 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha 0...2. võõrutusjärgsel päeval.
- võõrutusjärgse innatuse raviks manustada üks doos P.G. 600 subkutaanselt või
intramuskulaarselt kõrva taha 11...12. võõrutusjärgsel päeval.
Ind ilmneb tavaliselt 3...6 päeva pärast manustamist.
Nooremised/emised seemendada või paaritada kultidega.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole soovitatud spetsiifilist ravi või antidooti.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, gonadotropiinid, ATC-vet kood:
QG03GA99
P.G. 600 sisaldab looduslikult esinevaid hormoone kooriongonadotropiini ja seerumgonadotropiini.
Seerumgonadotropiini toime on sarnane FSH (folliikuleid stimuleeriv hormoon) ja LH (luteiniseeriv
hormoon) toimega ja kooriongonadotropiini toime on sarnane LH toimega.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
P.G. 600 ja P.G. 3000 sisaldavad kuivkülmutatud hCG-d ja eCG-d (PMSG), millega on kaasas lahusti.
P.G. 600 sisaldab 400 TÜ eCG-d (PMSG) ja 200 TÜ hCG-d. eCG (PMSG) ja hCG on kaks
glükoproteiini, mis koosnevad kahest mittekovalentselt seotud alfa- ja beeta- alaühikust. eCG (PMSG)
ja hCG beeta-alaühiku CTP-ahela glükosuleerumine põhjustab mõlema hormooni poolestusaja
pikenemise, mis lõpptulemusena sigadel on hCG-l 27 tundi ja PMSG-l 36 tundi. eCG-l (PMSG) on nii
FSH kui LH toime ning ta stimuleerib seetõttu folliikulite kasvu ja küpsemist innale ja ovulatsioonile
eelnevate päevade jooksul. hCG toimib ainult kui LH ning on seetõttu peamiseks eCG (PMSG) poolt
stimuleeritud folliikulite ovuleerumise indutseerijaks. See seletab, miks P.G. 600 on efektiivne
nooremiste puberteedi indutseerija ja sünkroniseerijana ning emiste võõrutusjärgse ovulatsiooni
stimuleerijana.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast sigadele manustamist absorbeeruvad eCG (PMSG) ja hCG kiiresti, mõlema hormooni Cmax
tekib 8 tunni jooksul. Intramuskulaarsel manustamisel on biosaadavus kõrge. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg sigadele manustatult on eCG-l (PMSG-l) ja hCG-l vastavalt 36 ja 27 tundi.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Mannitool, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat.
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2...8°C 24 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C–8°C).
Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Preparaat ja lahusti on villitud II tüübi (Ph. Eur.) läbipaistvast klaasist viaalidesse. Viaalid on suletud
halogeenbutüülkummist (Ph. Eur.) korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakendi suurus:
Pappkarp, milles on 5 viaali pulbriga (à 1 doos) ja 5 viaali lahustiga.
Pappkarp, milles on 1 viaal pulbriga (à 5 doosi) ja 1viaal lahustiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1450
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
02.02.2007/30.05.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna