UDARA JA NISADE HOOLDUSVAHENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
UDARA JA NISADE HOOLDUSVAHENDID
- IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID
- INFEKTSIOONIVASTASED RAVIMID
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
- MUUD HOOLDUSVAHENDID LEMMIKLOOMADELE
- DIUREETIKUMID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD HOBUSTELE
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG52XX80
Toote nimetus: ORBESEAL DC IMM SUSP N24 / 1124064
Toimeaine: vismutsubnitraat 
Tootja: Pfizer Animal Health MA EEIG
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Orbeseal, 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks 4g udarasüstal sisaldab:
Rasket vismutsubnitraati 2,6 g
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Hallikasvalge ühtlane õline suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (lüpsilehmad kinnijätmisel).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Uute intramammaarsete infektsioonide vältimiseks kinnisperioodi ajal.
Lehmadele, kellel ei arvata olevat subkliinilist mastiiti, võib mastiidi ärahoidmiseks kinnijätmisel
manustada ainult Orbeseali.
Ravi vajaduse üle otsustab loomaarst, võttes aluseks järgmised parameetrid: varem põetud mastiidid,
piima somaatiliste rakkude arv, tunnustatud subkliinilise mastiidi avastamise testid või
bakterioloogiline uurimine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada ainult seda preparaati lehmadel, kellel on kinnijätmisel diagnoositud subkliiniline
mastiit.
Mitte kasutada lehmadel, kellel on kinnijätmisel diagnoositud kliiniline mastiit.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kinnisperioodi jooksul tuleb loomi pidevalt jälgida kliiniliste mastiitide suhtes. Kui kinnijäetud
udaraveerandis tekib kliiniline mastiit, tuleb udaraveerand enne vastava ravi alustamist käsitsi tühjaks
lüpsta, et eemaldada Orbeseali moodustatud kaitsekork.
Saastumisriski vähendamiseks mitte kasta udarasüstalt vette. Udarasüstalt kasutada ainult üks kord.
Ravim tuleb manustada aseptiliselt, sest sellel puudub antibakteriaalne toime.
Pärast Orbeseali manustamist ei tohi lehmale manustada ühtegi teist intramammaarset preparaati.
Lehmadel, kellel võib olla subkliiniline mastiit, võib Orbeseali kasutada pärast sobiva kinnisperioodi
antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Pärast manustamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Kuna Orbeseal pärast intramammaarset manustamist ei absorbeeru, võib seda kasutada tiinetel
loomadel. Vastsündinud vasikas võib kaitsekorgi alla neelata. See on vasikale ohutu ja kõrvaltoimeid
ei põhjusta.
 
Laktatsioon:
Orbeseali ei tohi kasutada lakteerivatel lehmadel. Kui seda juhuslikult tehakse, võib täheldada väikest
(kuni 2-kordset) mööduvat somaatiliste rakkude arvu tõusu. Sel juhul tuleb kaitsekork käsitsi
välja lüpsta, muud ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Kliinilistes katsetes on näidatud Orbeseali sobivust ainult kloksatsilliini sisaldavate kinnisperioodil
kasutatavate ravimitega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ainult udarasiseseks manustamiseks.
Vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi (kinnijätmisel) manustada igasse udaraveerandisse
ühe udarasüstla sisu.
Pärast preparaadi manustamist ei tohi nisa ega udarat masseerida.
Et vähendada manustamisjärgselt mastiidi tekke ohtu, peab olema ettevaatlik, et mitte viia nisasse
patogeene.
On oluline, et nisa oleks hoolikalt puhastatud ja desinfitseeritud kas kirurgilise piirituse või alkoholiga
immutatud lappidega. Nisa peab puhastama, kuni lapile ei jää enam nähtavat mustust. Enne
manustamist peavad nisad kuivama. Ravim manustada aseptiliselt ja vältida udarasüstla otsiku
saastumist.
Pärast manustamist on soovitatav kasutada sobivat nisakastutuslahust või nisaspreid.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast kahekordse soovitatava annuse manustamist kliinilisi kõrvaltoimeid ei täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Erinevad ained nisadele ja udarale.
ATCvet kood: QG52X.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Udaraveerandisse viidud Orbeseali infusioon moodustab nisas kaitsekorgi, mis loob füüsilise barjääri
bakteritele, vähendades nii uute intramammaarsete infektsioonide esinemist kinnisperioodil.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Vismutsubnitraat ei imendu udarast, vaid jääb kaitsekorgina nisasse kuni füüsilise eemaldamiseni.
(On tõestatud, et kaitsekork püsib kinnislehmadel nisajuhas kuni 100 päeva pärast manustamist.)
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Vedel parafiin
Alumiiniumdi-ja tristearaat
Kolloidne veevaba räni
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Ühekordne udarasüstal, mis sisaldab 4 g hallikasvalget intramammaarsuspensiooni.
Esmane pakend: udarasüstal on madala tihedusega polüetüleenist, sileda hermeetiliselt suletud
otsikuga.
Pakendi suurus: 24, 60 või 120 udarasüstalt.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Pfizer Animal Health MA EEIG
Ramsgate Road,
Sandwich,
Kent CT139NJ
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1156
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.10.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.11.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna