QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
QG02 TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED
SUGUHORMOONID JA GENITIAALSÜSTEEMI MODULAATORID
QG51 ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED PREPARAADID EMAKASISESEKS KASUTAMISEKS
QG52 ERINEVAD AINED UDARALE JA NISADELE
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QG52XX80
Toote nimetus: ORBESEAL DC IMM SUSP N24 / 1124064
Toimeaine: vismutsubnitraat 
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Orbeseal, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks 4 g intramammaarsüstal sisaldab:
 
Toimeaine:
Raske vismutsubnitraat 2,6 g
Abiained:
Vedel parafiin, alumiiniumdi- ja tristearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Hallikasvalge ühtlane õline suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis (lüpsilehmad).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Lehmadele, kellel teadaolevalt ei ole udaranakkust, võib mastiidi ärahoidmiseks kinnijätmisel
manustada ainult vismutsubnitraati.
Selle tulemusena väheneb subkliinilise mastiidi esinemissagedus poegivatel lehmadel ning kliinilise
mastiidi esinemissagedus kinnisperioodil ning järgneval laktatsiooniperioodil (vähemalt 60 päeva
jooksul pärast poegimist).
On soovitatav, et veterinaarravimit kasutataks kinnislehmade karjatervise ning mastiidikontrolli osana
koostöös loomaarstiga.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada monopreparaadina lehmadel, kellel diagnoositakse subkliiniline mastiit kinnijätmisel.
Mitte kasutada lehmadel, kellel kahtlustatakse või diagnoositakse mastiit kinnijätmisel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kinnisperioodi jooksul tuleb lehmi regulaarselt jälgida kliiniliste mastiidi tunnuste suhtes. Kui
kinnijäetud udaraveerandis tekib põletik, tuleb udaraveerand enne sobiva antibakteriaalse ravi
alustamist käsitsi tühjaks lüpsta, et eemaldada Orbeseali moodustatud kaitsekork.
Saastumise riski vähendamiseks mitte kasta intramammaarsüstalt vette.
Ainult ühekordseks kasutamiseks.
Ravim manustada aseptiliselt, kuna sellel puudub antimikroobne toime.
Pärast Orbeseali manustamist ei tohi lehmale manustada ühtegi teist intramammaarset ravimit.
Lehmadel, kellel esineb subkliiniline mastiit, võib Orbeseali kasutada pärast sobiva kinnisperioodi
antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Pärast manustamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Lubatud kasutada tiinuse ajal, kuna Orbeseal ei absorbeeru pärast intramammaarset manustamist.
Pärast poegimist võib vasikas nisasse tekkinud kaitsekorgi ternespiima joomisel alla neelata. Ravimi
allaneelamine on vasikale ohutu ega põhjusta kõrvaltoimeid.
Laktatsioon
Mitte kasutada laktatsiooni ajal. Juhuslikul ravimi kasutamisel võib lakteerival lehmal täheldada
väikest (kuni 2-kordset) mööduvat somaatiliste rakkude arvu tõusu. Sel juhul tuleb nisajuhas olev
kaitsekord käsitsi välja lüpsta ning muud ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Kliinilistes uuringutes on näidatud Orbeseali sobivust ainult kloksatsilliini sisaldavate
kinnisperioodiaegsete ravimitega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ainult intramammaarseks manustamiseks.
Manustada igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu, kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi
(kinnijätmisel). Mitte masseerida nisa ega udarat pärast ravimi manustamist.
Manustamisjärgse mastiidi riski vähendamiseks udarapatogeenide sattumist nisasse ravimi
manustamise ajal.
On oluline, et nisa oleks hoolikalt puhastatud ja desinfitseeritud meditsiinilise piirituse või alkoholiga
immutatud lappidega. Nisa peab puhastama piisavalt kaua, kuni lapile ei jää enam nähtavat mustust.
Enne manustamist peavad nisad olema kuivad.
Ravim manustada aseptiliselt ja vältida intramammaarsüstla otsiku saastumist.
Pärast manustamist on soovitatav kasutada sobivat nisakastutuslahust või spreid.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Lehmadel, kellele manustati soovitatud annusest kaks korda kõrgemaid annuseid, kliinilisi
kõrvaltoimeid ei tekkinud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: erinevad tooted nisadele ja udarale
ATCvet kood: QG52X

5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Orbeseali infusioon tekitab nisas korgi, mis loob püsiva füüsilise barjääri bakteritele, vähendades nii
uute intramammaarsete infektsioonide teket kinnisperioodil.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Vismutsubnitraat ei imendu udarast süsteemselt, vaid püsib nisas korgina kuni füüsilise eemaldamiseni
(on tõestatud, et kork püsib kinnislehmadel nisajuhas kuni 100 päeva pärast manustamist).
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Vedel parafiin
Alumiiniumdi- ja tristearaat
Kolloidne veevaba ränidioksiid

6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Ühekordne intramammaarsüstal, mis sisaldab 4 g hallikasvalget intramammaarsuspensiooni.
Vahetu pakend: väikese tihedusega polüetüleenist intramammaarsüstal, sileda hermeetiliselt suletud
otsikuga.
Pakendi suurused: 24, 60 või 120 intramammaarsüstalt.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1156
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.10.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.12.2008

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna