QB03 ANEEMIAVASTASED PREPARAADID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
QB02 VEREJOOKSU TÕKESTAVAD AINED
QB03 ANEEMIAVASTASED PREPARAADID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QB03AC90
Toote nimetus: UNIFERON INJ. 200MG/ML 200ML N12 / 1484636
Toimeaine: rauddekstraan
Tootja: Pharmacosmos A/S
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1 VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Uniferon 200 mg/ml, süstelahus.
 
2 KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
raud-(III) (raud(III)hüdroksiid-dekstraankompleksina) 200 mg.
Abiained:
Fenool (säilitusaine) 5 mg.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3 RAVIMVORM
Süstelahus.
Tumepruun, mitteläbipaistev lahus.
 
4 KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Siga (põrsas).
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Põrsad: Rauapuudusest tingitud aneemia profülaktika ja ravi.
 
4.3 Vastunäidustused
Mitte manustada põrsastele vitamiin E või/ja seleeni defitsiidi puhul.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine suhtes.
Mitte kasutada raud-dekstraani vanematel sigadel, kuna üle 4 nädala vanustel loomadel võib esineda
liha värvumist.
 
4.4 Erihoiatused
Ei ole.
 
4.5 Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Süstida aseptiliselt.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud 
Vältida ravimi juhuslikku enesele süstimist, eriti inimestel, kes on ülitundlikud raud-dekstraani suhtes.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti. Pärast preparaadi manustamist pesta käed. 
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Surmajuhtumeid esineb põrsastel peale raud-dekstraani parenteraalset manustamist väga harva ja
tavaliselt seostatakse neid kas geneetilise faktoriga või vitamiin E või/ja seleeni defitsiidiga.
Samuti on teateid põrsaste juhuslikest surmadest, mis olid tingitud ajutise retikuloendoteliaalsüsteemi
blokeerimisest ja selle tagajärjel suurenenud vastuvõtlikkusest infektsioonidele.
Võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.
Antud veterinaarravim võib manustamisel põhjustada mööduvat lihaskoe värvuse muutust ja
kaltsifikatsiooni süstekohal.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei rakendata.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Samaaegsel suukaudsete rauapreparaatide manustamisel võib väheneda suukaudse raua imendumine.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks ja subkutaanseks manustamiseks
Soovitatav annus on 200 mg rauda (raud-dekstraanina) põrsa kohta, mis vastab 1 ml preparaadile.
Profülaktika: ühekordne süstimine põrsaste 1.- 4. elupäeval,
Ravi: ühekordne süstimine.
Seoses biosaadavuse andmete vähesusega raud-dekstraani subkutaansel manustamisel on soovitatav
intramuskulaarne manustamisviis.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
• Rauda siduva transferriini küllastuse taseme ületamine põhjustab suurenenud vastuvõtlikkust
bakteriaalsetele (süsteemsetele) infektsioonidele, valule, põletikulistele reaktsioonidele nagu
abstsessi moodustumine süstekohal.
• Süstekohal võib tekkida püsiv lihaskoe värvumine.
• Iatrogeense mürgistuse sümptomid: kahvatud limaskestad, hemorraagiline gastroenteriit,
oksendamine, tahhükardia, hüpotensioon, hingeldus, jäsemete turse, lonkamine, šokk, surm,
maksakahjustused. Esmaabina võib kasutada kelaate moodustavaid ühendeid.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
 
5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp:
Raud, parenteraalsed preparaadid.
ATC vet-kood: QB03AC
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Raud on punalibledes sisalduva, hapnikku kudedesse transportiva aine hemoglobiini tähtsaim
komponent. Veterinaarravim sisaldab rauda stabiilse kompleksühendi vormis raud-(III)hüdroksiiddekstraanina,
mis on sarnane raua füsioloogilise vormiga – ferritiiniga. Raud on kättesaadav 
organismile mitteioonses, vesilahustuvas vormis ja on väga madala toksilisusega võrreldes vabade
rauaioonidega. Raud (raud-dekstraanina) omab aneemiavastast toimet, kuna suurendab organismi
rauareserve, mis on vajalik hemoglobiini moodustamiseks. Samuti kuulub raud mitmete ensüümide
koostisesse ja omab väga suurt tähtsust loomade kasvuprotsessides ja infektsioonidele vastupanu
suurendamises. Pärast manustamist ladestub raudhüdroksiid-dekstraani kompleks
retikuloendoteliaalsüsteemis, millest raud hakkab progresseeruvalt vabanema.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
Raud-dekstraankompleks imendub intramuskulaarse manustamise järgselt kiiresti, peamiselt
lümfisüsteemi ja kapillaaride vahendusel. Raud seondub kiiresti vabade valgumolekulidega
moodustades hemosideriini ja ferritiini (raua füsioloogilised vormid) või vähemal määral transferriiniga.
Raud-dekstraankompleks eemaldatakse plasmast retikuloendoteliaalsüsteemi poolt, mis lagundab
kompleksühendi selle algkomponentideks – rauaks ja dekstraaniks. Plasma eliminatsiooni
poolväärtusaeg on 5 h. Organism kasutab raua peaaegu täielikult ära, üksnes väike osa eritub neerude
kaudu ja väljaheidetega. Dekstraan kas metaboliseeritakse või väljutatakse.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumkloriid
Fenool
Süstevesi
Soolhape/naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)
 
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Kokkutõmbuvas plastikviaalis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Klaasviaalis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõvas plastikviaalis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 28 päeva, säilitades temperatuuril kuni 25ºC.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml kõva plastikviaal (HDPE), 100 ml klaasviaal ja 100 ml või 200 ml kokkutõmbuv plastikviaal
(LDPE) alumiiniumfooliumkotikeses. Mitte avada fooliumkotikest enne ravimi kasutamist.
Pappkarbid: 5 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml või 12 x 200 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI 
Pharmacosmos A/S
Roervangsvej 30
DK-4300 Holbaek
Taani
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1643
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
17.02.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata
 
Kuuluvus: retseptiravim 
Kasutaja
Salasõna