ANTIBIOOTIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QJ01DB01
Toote nimetus: RILEXINE 600MG TBL N210 / 1382475
Toimeaine: tsefaleksiin
Tootja: Virbac S. A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rilexine, 75 mg tabletid kassidele ja koertele.
Rilexine, 300 mg tabletid koertele.
Rilexine, 600 mg tabletid koertele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks 180 mg tablett sisaldab:
Tsefaleksiini (tsefaleksiinmonohüdraadina) 75 mg 
Üks 720 mg tablett sisaldab:
Tsefaleksiini (tsefaleksiinmonohüdraadina) 300 mg 
Üks 1140 mg tablett sisaldab:
Tsefaleksiini (tsefaleksiinmonohüdraadina) 600 mg 
 
Abiained:
Kanamaksapulber.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Tablett.
Kreemjas, väikeste pruunide täppidega, piklik tablett poolitusjoonega.
Tableti saab jagada võrdseteks poolteks. 
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Kass, koer (Rilexine, 75 mg tabletid)
Koer (Rilexine, 300 mg ja 600 mg tabletid) 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tsefaleksiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud bakteriaalsete infektsioonide raviks.
Koer:
- nahainfektsioonid: sügav ja pindmine püoderma
- kusetrakti infektsioonid: nefriit ja tsüstiit
Kass:
- naha ja nahaaluskoe infektsioonid: haavainfektsioon ja abstsessid
- kusetrakti infektsioonid: nefriit ja tsüstiit
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevat ülitundlikkust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes. Mitte kasutada küülikutel, merisigadel, hamstritel ja liivahiirtel. 
 
4.4. Erihoiatused 
 
Nagu teistegi peamiselt neerude kaudu erituvate antibiootikumide puhul, võib ka siin neerufunktsiooni häirete korral esineda ravimi soovimatut akumulatsiooni organismis. Teadaoleva neerupuudulikkuse korral tuleb doosi vähendada ja nefrotoksilise toimega mikroobidevastaseid ravimeid ei tohi samaaegselt manustada. 
Seda ravimit ei tohi kasutada alla 1 kg kehamassiga kutsikatel ja alla 9-nädalastel kassipoegadel. 
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Mitte kasutada resistentsuse korral tsefalosporiinide või penitsilliinide suhtes.
Ravimi kasutamine peab põhinema mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada tuleb ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimi ebaõigel kasutamisel võib suureneda resistentsete bakterite osakaal ning võimaliku ristuva resistentsuse tõttu võib väheneda teiste beeta-laktaamantibiootikumide ravi efektiivsus.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Tsefalosporiinid võivad süstimise, sissehingamise, sissevõtmise või nahakontakti järgselt põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia risttundlikkuseni tsefalosporiinidele ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile ainetele võivad olla tõsised. 
1. Mitte käsitseda seda preparaati kui te teate, et te olete tundlik või kui teile on soovitatud mitte töötada selliste preparaatidega. 
2. Käsitseda seda ravimit suure ettevaatusega, kasutades kõiki soovituslikke ettevaatusabinõusid,  vältimaks sellega kokkupuutumist. Pesta pärast ravimi kasutamist käsi. 
3. Kui  ravimiga kokkupuutumisel tekivad järgnevad sümptomid, nagu nt nahalööve, otsida viivitamatult meditsiinilist abi ja näidata arstile seda hoiatust. Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskused on juba tõsisemad sümptomid ning vajavad viivitamatut meditsiinilist sekkumist. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravi ajal võib kassidel täheldada juhuslikke kõhulahtisuse ja oksendamise juhtumeid. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravimit võib kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
15 mg tsefaleksiini/kg kehamassi kohta kaks korda päevas (vastab 30 mg/kg päevas) kestvusega:
- 5 päeva naha ja nahaaluskoe infektsiooni korral;
- 14 päeva kusetrakti infektsiooni korral;
- vähemalt 15 päeva pindmise infektsioosse dermatiidi korral;
- vähemalt 28 päeva sügava infektsioosse dermatiidi korral.
 
Annustamine:
 
Kehamass Tablette doosi kohta, 2 
 (kg)          korda päevas
                75 mg 300 mg 600 mg
2,5                   1/2
5                    1
10                         1/2
20                         1           1/2
30                       1 1/2
40                                   1    
60                                 1 1/2
 
Kõiki allesjäänud poolikuid tablette tuleb hoida korralikult originaalkarbis avatud blistris. 
Ravimit võetakse küll kasside ja koerte poolt hästi vastu, kuid seda võib vajadusel ka purustada või lisada toidu hulka. Tõsiste või ägedate näidustuste korral võib annust kahekordistada. 
Õige doosi määramiseks tuleb võimalikult täpselt määrata looma kehamass, mis aitab vältida aladoseerimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Loomadel läbiviidud uuringud, kus kasutati soovituslikust 15 mg/kg annusest kuni 5 korda suuremaid annuseid, näitasid, et ravim on hästi talutav. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: süsteemseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsed ained, tsefalosporiinid, ATC-vet kood: QJ01DB01
Tsefaleksiinmonohüdraat, preparaadi toimeaine, on bakteritsiidne antibiootikum tsefalosporiinide grupist, mis on saadud 7-aminotsefaloporaani tuuma hemisünteesist. 
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tsefaleksiini bakteritsiidne toime põhineb mikroorganismi rakuseina nukleopeptiidide sünteesi inhibeerimises.
Tsefalosporiinid sekkuvad transpeptidatsiooni ensüümi atsüleerimise teel, blokeerides sel teel rist-sideme moodustumist muraamhapet-sisaldava peptidoglükaani kompleksiga. Rakuseina ehituseks vajaliku materjali biosünteesi pärssimine tekitab defektse rakuseina ja sellest tulenevalt osmootselt ebastabiilsed protoplastid. Selline kombineeritud toime tagab raku lüüsumise ja filamentide formeerumise. 
Tsefaleksiin toimib paljudesse gram-positiivsetesse ja gram-negatiivsetesse bakteritesse: Staphylococcus spp. (s.h penitsilliin-resistentsed liigid), Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp. ja Salmonella spp. Tsefaleksiin ei ole β-laktamaasi produtseerivate gram-positiivsete bakterite poolt inaktiveeritav, see puudutab tavaliselt penitsilliine. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Koertel
Pärast ühekordset suukaudset manustamist koertele (Beagle dogs) soovitatud annustes 15 mg tsefaleksiini/kg, tekib ravimi kontsentratsioon plasmas 30 minuti jooksul. Kontsentratsiooni maksimum tekib 1,3 tunni pärast ja on 18,2 µg/ml. 
Toimeaine biosaadavus on üle 90%. Tsefaleksiin on määratav kuni 24 tundi pärast manustamist. Esimesed uriiniproovid koguti 2…12 tunni vahel ja tsefaleksiini kontsentratsiooni maksimumiks 12 tunni jooksul määrati 430…2758 µg/ml.
Pärast sama annuse korduvat suukaudset manustamist, 2 korda päevas 7 päeva,  tekkis kontsentratsiooni maksimum plasmas 2 tundi hiljem, väärtusega 20 µg/ml. Kogu ravikuuri jooksul jäi kontsentratsioon üle 1 µg/ml. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 2 tundi. Nahas leiti 2 tundi pärast ravi sisaldus 5,8…6,6 µg/g.
 
Kassidel
Ühekordne suukaudne manustamine annuses 15 mg tsefaleksiini/kg kassidel tekitab 56% biosaadavuse. Kontsentratsiooni maksimum plasmas tekkis 1,55 tunni pärast väärtusega üle 15,1 µg/ml. Eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on 1…2 tundi.
Esimesed uriiniproovid koguti 4…24 tunni vahel ja tsefaleksiini kontsentratsiooni maksimumi vahemikuks 24 tunni jooksul määrati 63,7…393 µg/ml.
 
Pärast sama annuse korduvat suukaudset manustamist, 2 korda päevas, 7 päeva,  tekkis kontsentratsiooni maksimum uriinis väärtusega 518 ja 1256 µg/ml.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Kanamaksapulber, krospovidoon, povidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos tüüp A, pharmaburst B1, mikrokristalliline tselluloos tüüp B.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
2 blistriga karp, 7 tabletti ühes blistris. 
30 blistriga karp, 7 tabletti ühes blistris. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa 
 
8. MÜÜGILOA NUMBRID
 
Rilexine, 75 mg tabletid kassidele ja koertele 1443
Rilexine, 300 mg tabletid koertele 1444
Rilexine, 600 mg tabletid koertele 1445
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 15.12.2006  
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim. 
 
Kasutaja
Salasõna