ANTIBIOOTIKUMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QJ01CR80
Toote nimetus: SYNULOX RTU-inj. 40 ml / 1089299
Toimeaine: amoksitsilliin + klavulaanhape
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Synulox RTU, süstesuspensioon veistele, sigadele, koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
 
Toimeained:
Amoksitsilliin (amoksitsilliintrihüdraadina) 140 mg
Klavulaanhape (kaaliumklavulanaadina) 35 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Hall kuni hele kollakaspruun suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga, koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veistele, sigadele, koertele ja kassidele järgnevate bakterite põhjustatud infektsioonide raviks.
 
Grampositiivsed bakterid
Actinomyces bovis
Bacillus anthracis
Clostridium spp
Corynebacterium
Peptostreptococcus spp
Staphylococcus spp
Streptococcus spp
Gramnegatiivsed bakterid
Actinobacillus lignieresi
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacteroides
Bordetella bronchiseptica
Campylobacter spp
Escherichia coli
Fusobacterium necrophorum
Histophilus
Klebsiella
Moraxella
Pasteurella
Proteus spp
Salmonella spp
Veis
Hingamisteede infektsioonid, pehmete kudede infektsioonid (nt polüartriit/omfaloflebiit, abstsessid,
jne), metriit, mastiit.
Siga
Kasvikute bakteriaalsed hingamisteede infektsioonid.
Kolibakterioosi ravi.
Poegimisperioodi infektsioonid emistel (nt mastiit, metriit, agalaktia).
Koer ja kass
Hingamisteede infektsioonid, kuseteede infektsioonid, naha ja pehmete kudede infektsioonid (nt
abstsessid, püoderma, pärakupaunapõletik, gingiviit).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada küülikutel, merisigadel, hamstritel ega liivahiirtel. Kasutada ettevaatusega teistel
taimtoidulistel väikeloomadel.
Mitte kasutada penitsilliiniresistentsuse korral.
Mitte manustada intravenoosselt või intratekaalselt.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta
ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe. Alati kui võimalik, peab ravimit
kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
Ravimite kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
bakterite resistentsust amoksitsilliinidele ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste
beetalaktaamantibiootikumidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
Olla ettevaatlik, et vältida vee sattumist viaali jäänud ravimi hulka.
Klavulaanhape on niiskustundlik. Väga tähtis on ravimi manustamisel kasutada täiesti kuiva süstalt, et
vältida viaali sisu saastumist veetilkadega. Saastumisel tekivad viaali sattunud veetilkadest selgelt
nähtavad tumepruunid piisad. Selliselt saastunud suspensiooni ei tohi kasutada, sest selle toime võib
olla tunduvalt nõrgenenud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga
põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla
tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik nende toimeainete suhtes või kui teil
on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve või muud allergianähud,
pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte. Näo, huulte, silmalaugude turse või
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia).
Allergilise reaktsiooni esinemisel tuleb rakendada sobivaid meetmeid: anafülaksia korral: epinefriin
(adrenaliin) ja glükokortikoidid. Allergiliste nahareaktsioonide korral: antihistamiinikumid ja/või
glükokortikoidid.
Ravimi manustamine võib mõnikord põhjustada valu süstekohal või infektsiooni ja/või paikse
koereaktsiooni.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravimit võib kasutada tiinetel loomadel, kui peetakse kinni inimtoiduks mõeldud piima ja liha
keeluaegadest.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanse või intramuskulaarse süstena kassidele ja koertele.
Intramuskulaarse süstena veistele ja sigadele.
Annus
8,75 mg 1 kg kehamassi kohta (1 ml/20 kg kehamassi kohta) üks kord päevas 3...5 päeva.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Pärast manustamist masseerida süstekohta. Kasutada täiesti kuiva
steriilset nõela ja süstalt. Kuivatada viaali kork enne järgmise annuse manustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Synulox RTU on vähese toksilisusega ja parenteraalsel manustamisel hästi talutav.
Peale mõnikord esinevate süstekoha reaktsioonide, mis võivad esineda ka soovitatava annuse
manustamisel, ei ole juhusliku üleannustamise korral teisi kõrvaltoimeid oodata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis
Lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva.
Piimale: 60 tundi (5. lüps, kui lehmi lüpstakse kaks korda päevas).
Siga
Lihale ja söödavatele kudedele: 31 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, penitsilliinide
kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid
ATCvet kood: QJ01CR02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Toimemehhanism
Amoksitsilliin
_-laktaamantibiootikumide toimemehhanismiks on antibiootikumi seondumine bakteriraku seina
arenguga seotud proteiinidega, põhjustades raku lagunemise. Grampositiivsetel bakteritel tungib _-
laktaam vabalt vesifaasis läbi peptidoglükaankihi antibiootikumi toimekohta tsütoplasma
membraanile. Gramnegatiivsetel bakteritel katab peptidoglükaankihti hüdrofoobne barjäär. Laia
toimespektriga _-laktaamantibiootikumid suudavad tungida läbi selles barjääris olevate väikeste
pooride.
Bakteritel on resistentsuse väljakujunemiseks olemas kolm mehhanismi: _-laktaamensüümide
tootmine, rakuseina väikeste pooride muutmine läbimatuks ja aminohapete lõikude modifitseerimine
nendes tsütoplasma membraani kohtades, kus moodustatakse rakuseina.
Klavulaanhape
Spetsiifiliste _-laktamaas-aktiivsusega inhibiitorensüümide puudumisel moodustavad _-laktamaasid
ühendeid antibiootikumidega või põhjustavad _-laktaamringi lagunemise. Mõlemal juhul
antibakteriaalne toime kaob.
Klavulaanhappe koostises on _-laktaamring, mille _-laktamaasid tunnevad ära kui penitsilliini tüüpi
komponendi. Ensüümi ja klavulanaadi vastasmõju on pöördumatu ja tagajärjeks on ensüümi
molekulide varu lõppemine.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast Synulox RTU subkutaanset või intramuskulaarset manustamist koertele ja kassidele ning
intramuskulaarselt manustamist veistele ja sigadele imenduvad nii amoksitsilliin kui ka klavulaanhape
kiiresti ja jagunevad kudedes hästi. Amoksitsilliin ja klavulaanhape eritatakse peamiselt uriini kaudu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Fraktsioneeritud kookosõli
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
40 ja 100 ml III tüüpi klaasviaalid. Viaalid on suletud kummikorgi ja alumiiniumkinnitusega ning
pakendatud 1x 100 ml, 6 x 100 ml, 1x 40 ml või 12 x 40 ml pappkarpidesse.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1428
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.09.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.02.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna