Täpilahused siseparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Täpilahused siseparasiitidele
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP52AA51 
Toote nimetus: PROFENDER TÄPILAHUS VÄIKE KASS N2/1211757
Toimeaine: prasikvanteel + emodepsiid
Tootja: Bayer HealthCare AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Profender 30 mg/7.5 mg täpilahus väikestele kassidele
Profender 60 mg/15 mg täpilahus keskmistele kassidele
Profender 96 mg/24 mg täpilahus suurtele kassidele 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Toimeained:
 
Profender sisaldab 21,4 mg/ml emodepsiidi ja 85,8 mg/ml prasikvanteeli. Üks Profenderi pipett sisaldab: 
 
                                                                                        Maht Emodepsiid         Prasikvantel 
Profender väikestele kassidele (≥ 0,5 – 2,5 kg) 0,35 ml          7,5 mg  30 mg
Profender keskmistele kassidele (> 2,5 – 5 kg) 0,70 ml           15 mg  60 mg
Profender suurtele kassidele (> 5 – 8 kg)        1,12 ml           24 mg  96 mg
Abiained: 5,4 mg/ml butüülhüdroksüanisooli (E320; antioksüdandina). Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
 
3. RAVIMVORM 
 
Täpilahus. Selge kollakas-pruun lahus. 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Loomaliigid 
 
Kass 
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Kassidele, kellel on või kellel on risk saada parasiitide seganakkus, mille põhjustajaks on järgmised ümar-ja paelusside liigid: Ümarussid (nematoodid) Toxocara cati (täiskasvanud, noorvormid ja vastsevormid L3, L4) Toxascaris leonina (täiskasvanud, noorvormid ja vastsevormid L4) Ancylostoma tubaeforme (täiskasvanud, noorvormid ja vastsevormid L4)
Paelussid (tsestoodid) Dipylidium caninum (täiskasvanud) Taenia taeniaeformis (täiskasvanud) Echinococcus multilocularis (täiskasvanud)
 
 4.3 Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada kassipoegadel vanusega alla 8 nädala või kehamassiga alla 0,5 kg. 
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Veega kokkupuutumine ja shampooniga pesemine vahetult pärast ravimi manustamist võib vähendada preparaadi toimet. Seetõttu on soovitav loomi mitte enne pesta, kui lahus on kuivanud. Parasiidi resistentsus igale antihelmintikumile võib välja kujuneda sagedaste, korduvate selle klassi anthelmintikumide manustamisel. 
 
4.5 Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Manustada ainult nahapinnale ja ainult tervele nahale. Mitte manustada suukaudselt ega parenteraalselt. Mitte lasta kassil, kellele preparaati manustati, ega ka teistel majapidamises olevatel kassidel manustamiskohta lakkuda seni, kuni see on niiske. Väheste kogemuste tõttu kasutamisel haigetel ja nõrkadel loomadel kasutada preparaati ainult pärast loomadele oodatava kasu ja võimaliku ohu suhte kaalumist. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte. Manustamise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua. Vältida otsest kokkupuudet, kui manustamiskoht on veel märg. Sel ajal hoida lapsed lahus ravitud loomadest. Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta see viivitamatult seebi ja veega. Juhuslikul ravimi sattumisel silma tuleb ravim täielikult rohke veega välja pesta. Kui tunnused nahal või silmades püsivad ning juhuslikul ravimi alla neelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Mitte võimaldada lastel pikaajaliselt lähikontakti (näiteks magada) ravitud kassidega 24 tundi pärast ravimi manustamist. Preparaadi lahusti võib jätta plekke teatud materjalidele, sealhulgas nahale, kangastele, plastikule ja töödeldud pindadele. Lasta manustamiskohal kuivada enne selliste materjalidega kokkupuutumist. Ehhinokokkoos on inimestele ohtlik. Kuna Ehhinokokkoos on haigus, millest tuleb teatada OIE-le, tuleb vastavast kompetentsest ametkonnast saada erijuhiseid ravi ja inimeste ohutuse osas. 
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Vahel harva võib esineda salivatsiooni ja oksendamist. Seda võib esineda siis, kui kass vahetult pärast ravimi manustamist lakub manustamiskohta. Väga harvadel juhtudel täheldati Profenderi manustamise järgselt manustamiskohal mööduvat alopeetsiat, pruritust ja/või põletikku.
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) - Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) - Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st) - Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st) - Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud). 
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Emodepsiid on P-glükoproteiini substraat. Samaaegne ravimine teiste ravimitega, mis on Pglükoproteiini substraadid/inhibiitorid (näiteks ivermektiin ja teised antiparasitaarsed makrotsüklilised laktoonid, erütromütsiin, prednisoloon ja tsüklosporiin) võivad suurendada farmakokineetilisi ravimite koostoimeid. Nende koostoimete võimalikke kliinilisi tagajärgi ei ole uuritud. 
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis 
 
Doseerimine ja raviskeem Soovituslik minimaalne doos on 3 mg emodepsiidi/kg KM kohta ja 12 mg prasikvanteeli/kg KM kohta, mis on vastavalt 0,14 ml Profenderit/kg KM kohta. 
 
Kassi keha-  Kasutatava pipeti suurus          Maht             Emodepsiid      Prasikvantel
kaal (kg)                           (ml)              (mg/kg KM)       (mg/kg KM) 
≥0,5 - 2,5 Profender väikestele kassidele   0,35 (1 pipett)        3 - 15          12 - 60 
>2,5 - 5        Profender keskmistele kassidele   0,70 (1 pipett)        3 - 6          12 - 24 
>5 - 8 Profender suurtele kassidele   1,12 (1 pipett)        3 - 4,8          12 - 19,2
 >8                                   Kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni 
 
Efektiivne on ühekordne ravimi manustamine. Manustamisviis 
Ainult välispidiseks kasutamiseks. Eemaldada üks pipett pakendist. Hoida pipetti püstises asendis, pöörata ja tõmmata kork maha ning kasutada korgi teist otsa kaitsekile purustamiseks. Tõmmata kassi kaelal koljubaasi juures karvad laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada pipeti ots nahale ja pigistada seda tugevalt mitu korda nii, et pipeti sisu satuks otse nahale. Manustamine kolju baasile minimeerib võimaluse, et kass saaks preparaadi ära lakkuda. 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Kuni 10-kordsete soovituslike dooside manustamisel täiskasvanud kassidele ja 5-kordsete dooside, manustamisel kassipoegadele täheldati vahel salivatsiooni, oksendamist ja neuroloogilisi tunnuseid (treemor). Neid sümptomeid seostatakse olukorraga, kui kass lakub manustamiskohta. Sümptomid olid täielikult pöörduvad. Spetsiifiline antidoot puudub.
 
4.11 Keeluaeg 
 
Ei rakendata. 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: terapeutiline antiparasitaarne aine. ATCvet kood: QP52AA51. 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Emodepsiid on poolsünteetiline aine, mis kuulub uude depsipeptiidide keemilisse gruppi. See toimib ümarussidesse (askariididesse ja kidaussidesse). Selles preparaadis toimib emodepsiid Toxocara cati, Toxascaris leonina ja Ancylostoma tubaeforme suhtes. Toime põhineb sekretiinretseptorite hulka kuuluva presünaptilise retseptori stimuleerimises, mille tulemuseks on parasiitide paralüüs ja surm. Prasikvanteel on pürasinoisokinoliini derivaat, mis toimib sellistesse tsetoodidesse nagu Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis ja Taenia taeniaeformis. Prasikvanteel imendub kiiresti läbi parasiidi kehapinna ja toimib otseselt muutes parasiidi membraani Ca++ permeaabelsust. Selle tagajärjel tekib parasiidi pinna kahjustus, kontraktsioon ja paralüüs ning metabolismi häirumine mille tulemuseks on parasiidi surm. 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
 
Profenderi nahapealse manustamise järgselt kassidele minimaalses terapeutilises doosis 0,14 ml/kg massi kohta saavutatakse maksimaalseks seerumi kontsentratsiooniks 32,2 ± 23,9 μg emodepsiidi/l ja 61,3 ± 44,1 μg prasikvanteelil /l. Maksimaalsed kontsentratsioonid saavutatakse 3,2 ± 2,7 päeva pärast manustamist emodepsiidil ja 18,7 ± 47 tundi prasikvanteelil. Mõlemad toimeained elimineeritakse aeglaselt, seerumi poolestusaeg on 9,2 ± 3,9 päeva emodepsiidil ja 4,1 ± 1,5 päeva prasikvanteelil. Pärast suukaudset manustamist rotile jaotub emodepsiid kõikides organites. Kõrgeimad kontsentratsioonid on rasvas. Roojaga väljutatakse peamiselt emodepsiid muutumatul kujul ja hüdroksülaatderivaadid kui peamised väljutusproduktid. Paljudel erinevatel liikidel tehtud katsed näitavad, et prasikvanteel metaboliseeritakse kiiresti maksas. Peamised prasikvanteeli metaboliidid on monohüdroksütsükloheksüülderivaadid. Ülekaalus on väljutamine neerude kaudu. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
 6.1 Abiainete loetelu 
 
Butüülhüdroksüanisool Isopropülideen glütserool Piimhape 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei ole teada. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 3 aastat.
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pakendi suurused: 0,35ml, 0,70ml ja 1,12ml pipetis. Blisterpakend sisaldab 2, 4, 12, 20 või 40 ühekordset doosi pipettides; ainult 0,70 ml pipetil sisaldab lisa blisterpakk 80 pipetti. Pakend: valge polüpropüleenpipett korgiga, alumiiniumblistris. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Vältida Profenderi sattumist veekogudesse, kuna emodepsiid on ohtlik veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele. 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Bayer Animal Health GmbH D-51368 Leverkusen Saksamaa 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/05/054/001-016 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27/07/2005 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01/07/2010 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
06/2015
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil (http://www.ema.europa.eu/). 
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna