Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Täpilahused siseparasiitidele
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP52AA87
Toote nimetus: DOLPAC 25 TBL N3 / 1408878
Toimeaine: prasikvanteel + oksanteel + püranteel 
Tootja: Vetoquinol SA 
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 tablett sisaldab:
Toimeained:
Oksanteel 500,70 mg (mis vastab 1397,5 mg oksanteelembonaadile)
Püranteel 124,85 mg (mis vastab 360 mg püranteelembonaadile)
Prasikvanteel 125,00 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Tablett.
Kahvatukollane kuni kollane, piklik, poolitusjoonega tablett.
Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte ravi segainvasiooni korral järgmiste täiskasvanud nematoodide (ümarusside) ja tsestoodide (paelusside) liikidega:
Ümarussid:
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Ancylostoma caninum
Uncinaria stenocephala
Trichuris vulpis.
 
Paelussid:
Dipylidium caninum
Taenia spp
Echinococcus multilocularis
Echinococcus granulosus
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Vt lõik 4.8
 
4.4.      Erihoiatused
 
Parasiitide resistentsus ükskõik millise klassi anthelmintikumide suhtes võib tekkida selle klassi anthelmintikumi sagedase, korduva kasutamise järel.
 
Kirbud on ühe tavalisema paelussi Dipylidium caninum vaheperemehed. Nakkuse korral tuleb reinvasiooni vältimiseks samaaegselt raviga teostada vaheperemeeste (kirbud) vastast tõrjet.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ümaruss- ja kidauss-infektsioon:
Mõnel loomal ei piisa ravist Ancylostoma caninum`i ja Toxocara canis`e täielikuks hävitamiseks, selle tulemuseks on  jätkuv oht eritada  mune ümbritsevasse keskkonda. Soovitatav on ravijärgne roojaproovide uurimine ning tulemuste põhjal vajadusel ravi nematoodidesse toimiva preparaadiga.
 
Ravim ei sobi alla 2-kuustele või alla 1 kg kehamassiga kutsikatele.
 
Nõrgestatud organismiga või rohke parasitaarse invasiooniga loomadel kasutada ravimit ainult vastavalt vastutava loomaarsti poolt tehtavale kasu-riski suhte hinnangule.
 
Mitte kasutada loomadel, kes on teadaolevalt ülitundlikud ravimi ükskõik millise koostisosa suhtes.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Selle ravimi mõned koostisosad võivad tekitada allergilisi reaktsioone või nahaärritust.
Hoiduda kontaktist nahaga.
Inimesed, kes on ravimi koostisosade suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel võib pärast ravi esineda oksendamist ja kõhulahtisust.
Kuigi preparaadiga läbiviidud katsetes isutust ei täheldatud, on isutuse kui prasikvanteeli sisaldavate ravimite tavalise kõrvalnähu teke võimalik.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal kasutamiseks ei ole tõestatud.
Ravimi kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole soovitatav.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada samaaegselt levamisooli, piperasiini ega koliinesteraasi inhibiitoritega.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Soovituslik annus on 20 mg oksanteeli/5 mg püranteeli/5 mg prasikvanteeli kg kehamassi kohta,
s.o. 1 tablett 25 kg kehamassi kohta ühekordse annusena, suukaudselt.
 
Manustage vajalik arv tablette, vastavalt kehamassile, suukaudselt, ühekordse annusena. Soovitatavalt võiks koerad enne ravi saamist olla söömata.
 

Koera kehamass
Tablettide arv
10,1...12,5 kg
½
12,6...25 kg
1
25,1...50 kg
2
50,1...75 kg
3

 
Tableti saab jagada võrdseteks osadeks. Kennelis või koos peetavaid koeri tuleb ravida samaaegselt.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ravimi manustamisel tervetele koertele soovitatust 5 korda suuremas annuses 6 järjestikuse nädala vältel ei tekkinud kahjulikke tagajärgi.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid, , prasikvanteeli kombinatsioonid
ATCvet kood: QP52AA87.
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Ravim sisaldab kolme toimeainet, püranteelembonaati, oksanteelembonaati ja prasikvanteeli. Ravimi toimespekter on lai, suunatud otseselt seedetrakti ümarusside (solkmed, piugussid ja kidaussid) ja laiusside vastu.
Püranteel toimib ümarusside lihaseid paralüseerivalt, aktiveerides atsetüülkoliini retseptorid. Tema toime on suunatud peamiselt Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala ja Ancylostoma caninum vastu. Toime Trichuris vulpis`e suhtes on peaaegu olematu.
Oksanteel on püranteeli m-oksüfenooli derivaat, mille toime on suunatud piugusside vastu.
Prasikvanteeli toimel lihased kontraheeruvad, tekib parasiidi paralüüs ja süntsütsiaalse teguumeni vakuolisatsioon. See toimib paljudesse koerte paelusside (Echinococcus, Taenia ja Dipylidium) täiskasvanud ja vastsevormidesse.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Suukaudse manustamise järgselt on oksanteelembonaadi imendumine ebaoluline. Püranteel imendub küll kiiresti, kuid väikestes kogustes (Tmax = 1,38 h, Cmax = 0,048 μg/ml) ning elimineerub väga kiiresti. Prasikvanteel imendub (Tmax = 1,28 h, Cmax = 0,4 μg/ml) ja elimineerub (eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,5 h) kiiresti.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dekstraadid
Povidoon K30
Naatriumlaurüülsulfaat
Peekoni lõhna- ja maitseaine
Krospovidoon
Naatriumstearüülfumaraat
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüamiid-alumiinium-PVC/alumiiniumblisterribad, kus on 3 tabletti.
Pappkarp ühe blisterribaga, kus on 3 tabletti.
Pappkarp kuue blisterribaga, kus on 3 tabletti.
Pappkarp kümne blisterribaga, kus on 3 tabletti.
Pappkarp kahekümne blisterribaga, kus on 3 tabletti.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois 
F-70200 Lure Cedex
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1586
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.01.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.12.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kasutaja
Salasõna