Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Täpilahused siseparasiitidele
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP52AA84
Toote nimetus: CESTAL PLUS TBL N10 / 1104141
Toimeaine: prasikvanteel + fenbendasool + püranteel 
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Käsimüük

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cestal Plus, närimistabletid koertele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks närimistablett sisaldab:
Toimeained:
Prasikvanteel 50 mg
Püranteel 50 mg (ekvivalentne 144 mg püranteelembonaadiga)
Fenbendasool 200 mg
 
Abiained:
Maksapulbri lõhna- ja maitseaine
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Närimistablett.
Pruunikad ovaalsed poolitusjoonega maksa lõhna ja maitsega närimistabletid.
Tableti saab jagada kaheks võrdseks pooleks. 
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuste raviks koertel:
* askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid);
* kõõrpead: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;
* piuglased: Trichuris vulpis;
* paelussid: Echinococcus`e liigid, Taenia liigid, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada alla 4 nädala vanustel kutsikatel.
 
4.4. Erihoiatused
 
Püranteeli sisaldavaid ravimeid manustada kurtunud loomadele ettevaatusega.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei ole. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Prasikvanteeli, püranteelembonaadi või fenbendasooli suhtes ülitundlikud inimesed peavad vältima kokkupuudet selle veterinaarravimiga.
Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravimi äge toksilisus on > 2000 mg kg kehamassi kohta. Sihtloomaliigi ohutuskatsete käigus ei avastatud viiekordse annuse manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi ega biokeemilisi kõrvalreaktsioone. Kliiniliste katsete käigus ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinetel ja imetavatel koertel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte manustada samal ajal koos piperasiiniühenditega, sest püranteeli ja piperasiini antagonistlikud toimed võivad mõjuda teineteist tasakaalustavalt/antagoniseerivalt. Mitte manustada koos fosfororgaaniliste insektitsiidide ja dietüülkarbamasiiniga. Sarnase toimemehhanismi ja toksikoloogia tõttu vältida manustamist koos moranteeli ning levamisooliga.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Annustamine
Üks tablett 10 kg kehamassi kohta:

Kutsikad ja väikesed koerad
2...5 kg 1/2 tabletti
5...10 kg 1 tablett
Keskmised koerad
10...20 kg 2 tabletti
20...30 kg 3 tabletti
Suured koerad
30...40 kg 4 tabletti
40...50 kg 5 tabletti
 
Manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks. Tabletid antakse koerale koos toiduga või ilma. Looma toidust eemal hoidmine enne või pärast ravi ei ole vajalik.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.
Regulaarseks ussitõrjeks piisab ühekordsest manustamisest. Taasnakatumise vältimiseks peab ravi kordama iga 3 kuu järel.
Prasikvanteeli lipiidkatte ning lisatud lõhna- ja maitseaine tõttu võtab enamik koeri närimistablette vabatahtlikult. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kliinilises praktikas esineb ravimi üleannustamisest tingitud kõrvalnähte sihtloomaliigi hea taluvuse tõttu harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud viiekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist toimet. Äärmiselt suurest üleannustamisest põhjustatud toksilise reaktsiooni kahtlusel tuleb vajaduse korral rakendada sümptomaatilist ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: kinoliini derivaadid.
ATC-vet kood: QP52AA84.
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
 
See ravim on laia toimespektriga anthelmintikum, mis toimeainetena sisaldab prasikvanteeli, püranteelembonaati ja fenbendasooli. See toimib koerte levinumate paelusside ja ümarusside täiskasvanud vormide ning ka mitmete noorvormide vastu. 
 
Prasikvanteel on humaan- ja veterinaarmeditsiinis kasutatav paelusside vastane aine, millel on toime ka Echinococcus granulosus’e vastu.
 
Püranteelembonaat on väga tõhus koertel sageli esinevate askariidide (Toxocara canis, Toxascaris leonina) ja kõõrpealiste (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) vastu manustatuna ühekordses suukaudse annusena 5 mg kg kehamassi kohta, samas ei ole sellel koerte puhul piisavat toimet Trichuris vulpis’e vastu.
 
Bensimidasoolide rühma kuuluv fenbendasool toimib piuglaste vastu. Fenbendasooli ja püranteelembonaadi sünergiline toime põhjustab parasiitidele raskeid kahjustusi.
 
Sihtloomaliigi ohutuskatsete alusel on ravimil suur terapeutiline laius. Viiekordne üleannus ei kutsunud esile kõrvaltoimeid.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
 
Kõigil testitud loomaliikidel imendub prasikvanteel suukaudse manustamise järel seedetraktist kiiresti
ja peaaegu täielikult. Maksimaalne seerumisisaldus saavutati 0,3–2 tunni möödudes ja ravim jaotub
kiiresti kõigisse elunditesse. Umbes 80% annusest eritub uriiniga metaboliitidena. 90% manustatud
annusest eritub 24 tunni jooksul.
Püranteelembonaadi imendumine seedetraktist on väga piiratud. See eritub peamiselt roojaga. Alla
15% eritub uriiniga muutumatult ja metaboliitidena.
Pärast suukaudset manustamist imendub fenbendasool seedetraktist ainult osaliselt. See
metaboliseeritakse maksas sulfoksiid- ja sulfoonderivaatideks. Fenbendasooli ja selle metaboliitide
eritumine toimub peamiselt roojaga ja vähemal määral uriiniga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Tsetüülpalmitaat
Laktoosmonohüdraat
Eelželatiniseeritud tärklis
Naatriumtärklisglükolaat
Magneesiumstearaat
Kuivatatud pärm
Maksapulbri lõhna- ja maitseaine
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
2 või 8 tabletti komposiitalumiiniumist fooliumblisterribal või 2 tabletti alumiiniumfooliumist/polüetüleenist ribapakendis. Igas kartongkarbis on:
1 kahe tabletiga blisterriba
2 kahe tabletiga blisterriba
52 kahe tabletiga blisterriba
1 kaheksa tabletiga blisterriba
13 kaheksa tabletiga blisterriba
25 kaheksa tabletiga blisterriba
5 kahe tabletiga ribapakendit
100 kahe tabletiga ribapakendit
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Ceva Santé Animale
10 av de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1181
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata. 
 
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.  
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna